تسويه و تهاتر بدهي شركت هاي دولتي زيرمجموعه وزارت نيرو

مصوب 1401/12/10 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1401/12/10
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:231125/ت60838 هـ تاریخ ابلاغ:1401/12/13
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1401/12/13
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت