بخشنامه گمرك درخصوص افزايش اخذ عوارض صادراتي سيب زميني از 12% به 70% ارزش پايه صادراتي

مصوب 1401/10/27 گمرك ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:گمرك ايران تاريخ تصويب:1401/10/27
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1401/1580618 تاریخ ابلاغ:1401/10/27
مرجع ابلاغ:گمرك ايران تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت