بخشنامه گمرك در خصوص اصلاح و بهبود فرآيندهاي صادرات، واردات،عبور( ترانزيت) و سوآپ نفت خام و ميعانات گازي

مصوب 1401/10/26 گمرك ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:گمرك ايران تاريخ تصويب:1401/10/26
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1401/1573962 تاریخ ابلاغ:1401/10/26
مرجع ابلاغ:مدير كل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران تاريخ اجرا:1401/10/26
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


كليه واحدهاي ستادي و گمركات اجرايي

گیرندگان رونوشت


معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور
معاونت محترم امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارايي
سازمان ملي استاندارد ايران