بخشنامه گمرك در خصوص فهرست به روز شده و تجميعي حاوي رديف تعرفه هاي مشمول كاهش حقوق گمركي از 4 درصد به 1 درصد

مصوب 1401/10/26 گمرك ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:گمرك ايران تاريخ تصويب:1401/10/26
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1401/1573133 تاریخ ابلاغ:1401/10/26
مرجع ابلاغ:مدير كل دفتر واردات تاريخ اجرا:1401/10/26
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


كليه گمركات اجرايي

گیرندگان رونوشت


معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور
مدير كل دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت
مدير كل امور دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو