بخشنامه خزانه داري كل درخصوص مكلف بودن دستگاه هاي اجرايي وام گيرنده از محل اعتبارات عمراني

مصوب 1401/10/26 خزانه داري كل كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:خزانه داري كل كشور تاريخ تصويب:1401/10/26
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:55/219781 تاریخ ابلاغ:1401/10/26
مرجع ابلاغ:خزانه داري كل كشور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت