مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اخذ مجوز طرح حمل و نقل درون شهري عمومي و پاك

مصوب 1401/10/22 شوراي اقتصاد


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:شوراي اقتصاد تاريخ تصويب:1401/10/22
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:578237 تاریخ ابلاغ:1401/10/25
مرجع ابلاغ:معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور
وزارت نفت

گیرندگان رونوشت


رئيس مجلس شوراي اسلامي
معاون اول رئيس جمهور
دفتر رئيس جمهور
سخنگوي دولت
اعضاي شوراي اقتصاد
معاون حقوقي رييس جمهور
معاون امور مجلس رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور
ديوان محاسبات
اداره كل قوانين و مقررات كشور
سازمان بازرسي كل كشور
اداره كل قوانين و مقررات مجلس شوراي اسلامي
استانداريهاي سراسر كشور
سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها