مشاركت مدني در قالب شركت طرح ساماندهي و توانمندسازي محلات حاشيه اي شهيد باهنر و شهيد رجايي مشهد با مشاركت شهرداري مشهد

مصوب 1401/10/18 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1401/10/18
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:196566/ت60106 هـ تاریخ ابلاغ:1401/10/25
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي:22674 تاریخ روزنامه رسمي:1401/10/28
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت راه و شهرسازي
وزارت كشور

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
معاونت اجرايي رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دادگستري
استانداري خراسان رضوي
روزنامه رسمي