اصلاح ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان

مصوب 1401/10/18 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1401/10/18
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:196567/ت60806 هـ تاریخ ابلاغ:1401/10/25
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1401/11/14
شماره روزنامه رسمي:22674 تاریخ روزنامه رسمي:1401/10/28
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت