بخشنامه گمرك درخصوص لغو بخشنامه شماره 99/1122165 مورخ 19 آذر 1399 درمورد ارزش پايه صادراتي سنگ آهن

مصوب 1401/10/17 گمرك ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:گمرك ايران تاريخ تصويب:1401/10/17
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1401/1528872 تاریخ ابلاغ:1401/10/20
مرجع ابلاغ:مدير كل دفتر ارزش گمرك تاريخ اجرا:1401/10/20
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت