اصلاح رديف 5 جدول بند 1 تصويبنامه شماره 142134 /ت60529هـ مورخ 10 /8 /1401 با موضوع: (تامين اعتبار به منظور جبران خسارات وارد شده به اماكن مسكوني شهري و روستايي و تأسيسات زيربنايي ناشي از وقوع سيل و آبگرفتگي اوايل مرداد ماه سال جاري )

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1401/10/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:192473/ت60747 هـ تاریخ ابلاغ:1401/10/18
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1401/10/18
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت راه و شهرسازي
سازمان برنامه و بودجه
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح
سازمان امور اداري و استخدامي
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت اجرايي رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت دادگستري
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
استانداريهاي سراسر كشور