بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ترتيبات اجرايي صدور گواهي موضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم

مصوب 1401/10/17 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1401/10/17
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/1401/538 تاریخ ابلاغ:1401/10/17
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:1401/10/17
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور
مركز ملّي مطالعات،پاييش و بهبود محيط كسب و كار
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
اتاق اصناف ايران
اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونين سازمان امور مالياتي كشور
دفتر رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
اداره كل فناوري اطلاعات
شوراي عالي مالياتي
دفتر خدمات موديان براي اطلاع
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
دادستاني انتظامي مالياتي
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي