تخصيص مبالغي اعتبار به منظور ساماندهي نقاط بحراني و تثبيت پايدارسازي مناطق و محورهاي مواصلاتي روستايي و بين شهري دچار زمين لغزش،‌ بازسازي راه ها و پل هاي آسيب ديده، احداث ديوار حفاظتي جوي هاي عميق (ترانشه ها) و ديواره رودخانه ها و تكميل و احداث سردهنه هاي زراعي به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1401/10/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:192527/ت60787 هـ تاریخ ابلاغ:1401/10/18
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1401/10/18
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت راه و شهرسازي
وزارت نيرو
سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
وزارت دادگستري
استانداري مازندران
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت اجرايي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
سازمان امور اداري و استخدامي