بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم

مصوب 1401/06/22 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1401/06/22
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/1401/35 تاریخ ابلاغ:1401/06/22
مرجع ابلاغ:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:1401/05/24
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
معاونين سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)
اداره كل فناوري اطلاعات
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
دفتر حقوقي و قرادادهاي مالياتي
دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع
دبيرخانه مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي براي اطلاع
دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي
معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور