رأي شماره 1425 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1699 ـ 1399/11/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت شد و اعتبار حقوقي مصوبه شماره 173085/ت56342هـ مورخ 1397/12/22 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 200/98/14 مورخ 1398/2/31 سازمان امور مالياتي كشور مورد تأييد قرار گرفت

مصوب 1400/06/06


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1400/06/06
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت