بخشنامه گمرك در خصوص گزارش مشروح بررسي و محاسبه درصد ارزش و ميزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواري محصول شركت صنايع خودرو سازي مديران

مصوب 1400/07/17 گمرك ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:گمرك ايران تاريخ تصويب:1400/07/17
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1400/923485 تاریخ ابلاغ:1400/07/17
مرجع ابلاغ:مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه تاريخ اجرا:1400/07/17
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


مدير كل گمرك منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم

گیرندگان رونوشت


معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور