نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 44563/ت58804هـ مورخ 1400/04/26 با موضوع آيين نامه اجرايي بندهاي «الف» و«ب» و «ج» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/06/07


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1400/06/07
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت