تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي

مصوب 1400/05/03 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/05/03
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:48395/ت59022هـ تاریخ ابلاغ:1400/05/06
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1400/06/03
شماره روزنامه رسمي:22251 تاریخ روزنامه رسمي:1400/05/18
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


معاونت حقوقي رئيس جمهور
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت