آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 92 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1400/03/30 هيات وزيران


مشخصات کلی

نوع قانون:
مقرره -
مرجع تصويب:
هيات وزيران
تاریخ سند تصويب:
شماره ابلاغ:
35262/ت56860هـ
مرجع ابلاغ:
معاون اول رئيس جمهور
شماره روزنامه رسمي:
22217
آخرین وضعیت:
طبقه بندی:
ندارد
تاريخ تصويب:
1400/03/30
شماره سند تصویب:
تاریخ ابلاغ:
1400/04/01
تاريخ اجرا:
1400/04/23
تاریخ روزنامه رسمي:
1400/04/07

دستگاه های مجری

 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 • وزارت راه و شهرسازي
 • وزارت نيرو
 • وزارت كشور
 • وزارت نفت
 • وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
 • سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت

 • دفتر مقام معظم رهبري
 • دفتر رئيس جمهور
 • دفتر رئيس قوه قضائيه
 • دفتر معاون اول رئيس جمهور
 • دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
 • معاونت حقوقي رئيس جمهور
 • معاونت امور مجلس رئيس جمهور
 • ديوان محاسبات
 • ديوان عدالت اداري
 • سازمان بازرسي كل كشور
 • معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
 • امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
 • كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
 • روزنامه رسمي
 • دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت