موافقت با مسافرت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به مكزيك با هواپيماي اختصاصي

مصوب 1401/06/23 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1401/06/23
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:114359/ت 60346هـ تاریخ ابلاغ:1401/06/29
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1401/06/29
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دفتر مقام معظم رهبري
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت اجرايي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت امور خارجه
وزارت دادگستري
هيأت نظارت بر مسافرت هاي خارجي كاركنان دولت