بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31

مصوب 1394/12/09 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1394/12/09
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/94/118 تاریخ ابلاغ:1394/12/09
مرجع ابلاغ:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:1395/01/01
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي

گیرندگان رونوشت