الحاق مواد (5) تا (7) به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1395/05/27 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1395/05/27
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:67167/ت53223هـ تاریخ ابلاغ:1395/06/04
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1395/06/29
شماره روزنامه رسمي:20824 تاریخ روزنامه رسمي:1395/06/13
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت اجرايي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات