تصويبنامه راجع به تعيين و تفكيك شهرستانهاي استان سوم و چهارم

مصوب 1337/08/03 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1337/08/03
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:645/16394 تاریخ ابلاغ:1337/08/06
مرجع ابلاغ:نخست وزير تاريخ اجرا:1337/08/06
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت:مصوبات "مجمع تشخیص مصلحت نظام " همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت