آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1391/12/06 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1391/12/06
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:262758/ت47775هـ تاریخ ابلاغ:1391/12/29
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1392/01/23
شماره روزنامه رسمي:19823 تاریخ روزنامه رسمي:1392/01/07
آخرین وضعیت:مصوبات "مجمع تشخیص مصلحت نظام " همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
گمرك جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


اداره كل حقوقي
اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي
اداره كل قوانين و مقررات كشور
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
ديوان محاسبات
روزنامه رسمي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام