خريد يك دستگاه خودروي سواري توليد داخل از محل اعتبارت مصوب به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

مصوب 1402/06/12 هيات وزيران


مشخصات کلی

نوع قانون:
مقرره -
مرجع تصويب:
هيات وزيران
تاریخ سند تصويب:
شماره ابلاغ:
105015/ت61719هـ
مرجع ابلاغ:
معاون اول رئيس جمهور
شماره روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت:
طبقه بندی:
ندارد
تاريخ تصويب:
1402/06/12
شماره سند تصویب:
تاریخ ابلاغ:
1402/06/14
تاريخ اجرا:
تاریخ روزنامه رسمي:

دستگاه های مجری

گیرندگان رونوشت