آئين‌ نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري ‌

مصوب 1348/07/22 كميسيون مجلس سنا


مشخصات کلی


نوع قانون:آيين نامه قانوني طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:كميسيون مجلس سنا تاريخ تصويب:1348/07/22
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:25312 تاریخ ابلاغ:1348/07/29
مرجع ابلاغ:نخست وزير تاريخ اجرا:1348/08/24
شماره روزنامه رسمي:7208 تاریخ روزنامه رسمي:1348/08/13
آخرین وضعیت:اساسنامه قانوني همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت