‌تصويب نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در شهرستان مراغه

مصوب 1380/03/16 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1380/03/16
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:14837/ت23971هـ تاریخ ابلاغ:1380/04/06
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1380/04/06
شماره روزنامه رسمي:16411 تاریخ روزنامه رسمي:1380/04/16
آخرین وضعیت:محرمانه همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور

گیرندگان رونوشت