عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 150892

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 تعيين محمدمهدي فداكار داوراني به عنوان استاندار كرمان 1401/02/15 هيات وزيران
2 بخشنامه گمرك در خصوص ميزان رشد قيمت صادراتي نسبت به قيمت مبنا 1401/02/12 گمرك ايران
3 اعلام مبالغ موصوف در سررسيد معين و در مقاطع سه ماهه به حساب خزانه نزد بانك مركزي مربوط به 40 درصد از هزينه امور پژوهشي 1401/02/12 خزانه داري كل كشور
4 بخشنامه گمرك درخصوص اجراي قانون اصلاح مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1401/02/12 گمرك ايران
5 بخشنامه گمرك درخصوص ساماندهي صادرات شمس فولادي 1401/02/12 گمرك ايران
6 بخشنامه گمرك درخصوص ساماندهي صادرات محصولات فولادي 1401/02/11 گمرك ايران
7 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص نحوه بررسي و رسيدگي به اطلاعات پولي و مالي واصله از جمله تراكنش هاي بانكي 1401/02/11 سازمان امور مالياتي
8 ضريب حقوق سال 1401 1401/02/11 هيات وزيران
9 تعيين دستگاه مسئول كميسيونهاي مشترك ايران با كشورهاي آلمان و لهستان 1401/02/11 هيات وزيران
10 دستورالعمل نحوه وصول ماليات و انجام اقدامات اجرايي موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 1401/02/10 سازمان امور مالياتي
11 دستورالعمل نحوه وصول و انجام اقدامات اجرايي مرتبط با ماليات موضوع بند خ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 1401/02/10 سازمان امور مالياتي
12 بخشنامه گمرك درخصوص شركت سنو پارس 1401/02/10 گمرك ايران
13 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق 1401/02/10 رئيس قوه قضائيه
14 بخشنامه گمرك درخصوص شركت حفار ماشين شيراز 1401/02/10 گمرك ايران
15 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص بند ب ماده 44 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 1401/02/10 سازمان امور مالياتي
16 احكام مالياتي قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/02/10 سازمان امور مالياتي
17 معافيت سالانه حقوق و نرخ ماليات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء 5 بند الف و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/02/10 سازمان امور مالياتي
18 بخشنامه گمرك درخصوص محصولات شركت ايران خودرو 1401/02/10 گمرك ايران
19 بخشنامه درخصوص ابلاغ كدهاي استاندارد سازي 1401/02/10 گمرك ايران
20 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص تفويض اختيار تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم قابل بخش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1401 1401/02/10 سازمان امور مالياتي
21 دستورالعمل جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 موضوع چگونگي انتقال پرونده هاي مالياتي و توزيع ماليات و عوارض واحدهاي توليدي و خدماتي 1401/02/10 سازمان امور مالياتي
22 بخشنامه گمرك درخصوص شركت مهندسين مشاور صنعت و مديريت پويا 1401/02/09 گمرك ايران
23 بخشنامه گمرك درخصوص اخذ عوارض صادراتي از مواد معدني و كالاهاي صنايع معدني 1401/02/07 گمرك ايران
24 مسافرت وزير راه و شهرسازي به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي 1401/02/07 هيات وزيران
25 اصلاح تصويبنامه شماره 172465/ت 59643ه مورخ 28 اسفند 1400 هيات وزيران 1401/02/07 هيات وزيران
صفحه از 6036 یافته ها در هر صفحه