امروز 1398/04/05
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار لوایح


لایحه اصلاح بند الف تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1398/04/04

لایحه شفافیت
1398/04/02

لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی
1398/03/01

لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار
1398/03/01

لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
1398/02/24

لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
1398/02/23

لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
1398/02/23

لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
1398/02/23

لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
1398/01/21

لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
1397/12/25

لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
1397/12/25

لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور
1397/12/13

لایحه جامع انتخابات باقيد يك فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد
1397/11/09

لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی
1397/11/02

لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
1397/11/02

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی
1397/11/02

استرداد لایحه اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور
1397/10/24

لایحه موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
1397/10/15

لایحه اصلاح بند (16) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1397/10/12

لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
1397/10/08


صفحه1از5