آيين نامه طرز اجراي آراي قطعي هيات هاي تشخيص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون كار

مصوب 1370/03/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 12 /3 /1370 بنا به پيشنهاد شماره 50007 مورخ 15 /1 /1370 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (166) قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام آئيننامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زير تصويب نمود.

آئيننامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون كار
مصوب 1370,03,12

ماده 1 - كليه آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف بوسيله ‹‹اجراي دادگاههاي دادگستري›› به مورد اجراء گذاشته مي شود.

ماده 2 - مرجع صلاحيتدار براي اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف ، ‹‹اجراي دادگاه ›› محل كارگاهي است كه موضوع اجرائيه از لحاظ نصاب در صلاحيت آن دادگاه مي باشد و چنانچه موضوع اجرائيه غير مالي باشد اجراي آن به عهده ‹‹اجراي دادگاه حقوقي يك ›› و در صورتيكه دادگاه حقوقي يك در محل نباشد به عهده ‹‹اجراي دادگاه حقوقي دو مستقل ›› خواهد بود.

ماده 3 - محكوم له احكام قطعي مذكور، بايد در موقع تقاضاي صدور و اجرائيه يك نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رأي قطعي را پيوست تقاضانامه خود نموده و به ‹‹اجراي دادگاه ›› تسليم نمايد.

ماده 4 - ترتيب اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف ، تابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط به محاكم دادگستري است .

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي