اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

مصوب 1377/11/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
مصوب 1377,11,14با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۷۷ بنا به پيشنهاد ستاد اقتصادي دولت و به استناد ماده (۱۴) قانون مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، تصويب نمود:

1- واردات كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به داخل كشور، معادل درصد مجاز قابل ورود كالا كه توسط كميسيون تعيين ارزش افزوده براساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي به كار رفته به قيمت كل كالاي توليدي تعيين مي شود، بدون هرگونه محدوديتي مجاز است و علاوه بر عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار، مشمول شرط غير مجاز و مجاز مشروط نيز نمي باشد.

2- نسبت مذكور در بند (1) اين تصويبنامه، توسط كميسيوني مركب از نمايندگان و‌زارتخانه‌هاي توليدي ذي‌ربط، و‌زارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي (دبيرخانه) و سازمان منطقه مربوط كه در محل دبيرخانه شوراي يادشده تشكيل مي‌شود، تعيين مي‌گردد.

3-به منظور ثبت گمركي و‌اردات و صادرات مناطق آزاد، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند اطلاعات مورد نياز گمرك را بر اساس جدو‌لي كه به همين منظور توسط گمرك ايران تهيه مي‌شود، به گمرك اعلام نمايند.


4
- حقوق ورودي قطعات و مواد خارجي (وارد شده از خارج كشور به منطقه) به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي هنگام ورود به سرزمين اصلي پس از كسر معافيت حاصل از ارزش افزوده (تعيين شده توسط كميسيون تعيين ارزش افزوده) محاسبه و اعمال مي گردد.

اين متن جايگزين تصويبنامه شماره ۵۲۱۷۳ /ت۱۶۰۰۳ك مورخ ۴ /۱۰ /۱۳۷۴ مي شود.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور