قانون استفساريه بند (‌الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 كل كشور و ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات‌ درماني - مصوب 3/ 8/ 1373

مصوب 1377/01/25 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون استفساريه بند (الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 كل كشور و ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات درماني - مصوب 1373/8/3

موضوع استفسار: ‌
آيا منظور از قسمت آخر بند (‌الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 كل كشور و ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3/ 8 / 1373‌اين است كه سازمان خدمات درماني موظف است براي هر متقاضي بصورت انفرادي بدون هيچگونه قيد و شرطي پس از پرداخت حق بيمه دفترچه‌ خدمات درماني صادر و از تاريخ پرداخت حق بيمه، بيمه شونده از كليه امكانات بهداشتي و درماني و بيمارستاني تحت هر عنوان استفاده نمايد؟

نظر مجلس:
‌ماده واحده منظور از قسمت آخر بند (‌الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 كل كشور و ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور‌مصوب 3/ 8 / 1373 اين است كه سازمان خدمات درماني موظف است براي هر متقاضي بصورت انفرادي و بدون هيچگونه قيد و شرطي پس از‌پرداخت حق‌ بيمه، دفترچه خدمات درماني صادر نمايد و از تاريخ پرداخت حق بيمه، بيمه شده از كليه امكانات بهداشتي و درماني و بيمارستاني تحت‌ هر عنوان استفاده نمايد.

تفسير قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزارو سيصدو هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/ 1/ 1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري