قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76

مصوب 1371/12/16 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76

ماده واحده - قانون تأمين اجتماعي در موارد زير اصلاح مي‌شود:

‌الف - نسبت يك سي و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده مذكور در ماده 72 قانون به نسبت يك ‌سي‌ ام تغيير مي‌يابد.

ب - تبصره ماده 76 بشرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌ هاي 2 و 3 به آن الحاق مي‌ گردد :
تبصره 1 - كساني كه 30 سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتي كه سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد مي ‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.
‌تبصره 2 - افرادي كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار كرده و يا آنكه به كارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامتي) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتي كه سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد‌مي‌ توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. مناطق بد آب و هوا و كارهاي سخت و زيان‌آور به موجب آئين ‌نامه مربوطه خواهد بود. افزايش هزينه‌ ناشي از اين تبصره از كاهش هزينه سازمان ناشي از اجراء تبصره 1 همين ماده تأمين خواهد شد.
‌تبصره 3 – بيمه ‌شدگاني كه داراي 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشند مي‌ توانند بدون در نظر گرفتن شرط سني مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگي‌ نمايند.

ج - ماده 77 بشرح زير اصلاح مي ‌گردد:
‌ماده 77 - ميزان مستمري بازنشستگي عبارتست از يك سي ‌ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از (30 /35) سي و پنجم، سي ‌ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد.
‌تبصره- متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت ‌گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /12 /1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري