بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص اجراي ماده 33 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/06/09 خزانه داري كل كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص اجراي ماده 33 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور
مصوب 1400,06,09

پيرو بخشنامه شماره 21618 /56 مورخ 15 /2 /1400 در خصوص «اجراي ماده (33) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور» و با عنايت به اينكه طبق ماده قانوني فوق، دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي خود رابه همراه علل عدم تحقق احتمالي منابع،‌ هر ماهه تا پانزدهم ماه بعد به خزانه داري كل كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند، به اطلاع مي رساند:

عليرغم ارسال بخشنامه فوق، برخي از دستگاه هاي اجرايي و استان ها تاكنون گزارش عملكرد منابع عمومي خود در سال 1400 را ارسال ننموده اند با عنايت به اينكه موضوع به صورت جدي توسط نهادهاي نظارت مورد پيگيري قرار گرفته است، لذا ضروري است دستگاه هاي اجرايي اهتمام ويژه اي نسبت به وصول درآمدها و ارسال به موقع گزارش هاي عملكرد منابع عمومي به خزانه داري كل كشور داشته باشند.
* در همين ارتباط توجه مسئولين ذي ربط را به مواردي به شرح ذيل جلب مي نمايد:

1 – كليه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني الزاما گزارش موصوف را در موعد مقرر، طبق فرم پيوست (1) بدون تغيير و اصلاح، تهيه و در مركز به خزانه داري كل كشور (اداره كل نظارت بر اجراي بودجه) و در استان ها به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان ذي ربط ارسال نمايند.

2 – ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها موظفند گزارش تجميع شده خود را مطابق فرم پيوست (2) بدون تغيير و اصلاح، به خزانه داري كل كشور (اداره كل نظارت بر اجراي بودجه) ارسال نمايند. لذا تاكيد مي شود تمهيدات لازم به منظور اجراي احكام قانوني ياد شده صورت پذيرد.

3 – تكميل و ارسال گزارش هاي مورد نظر در قالب فرم هاي پيوست (فرم ها در پورتال اداره كل نظارت بر اجراي بودجه نيز براي سهولت در دسترس مي باشد) الزامي بوده و در صورت ناقص بودن اطلاعات واصله، موضوع به منزله عدم وصول گزارش تلقي خواهد شد.

4 – گزارش اقدامات فوق براي هر دستگاه اجرايي، به منظور اقدام لازم و صدور تخصيص به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال خواهد شد.

سيد رحمت ا... اكرمي
خزانه دار كل كشور