بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات سيمان و كلينكر

مصوب 1400/06/10 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات سيمان و كلينكر  
مصوب 1400,06,10

پيرو بخشنامه شماره 529354 /1400 مورخ 22 /4 /1400 موضوع ساماندهي صادرات سيمان و كلينكر، به پيوست تصوير نامه شماره 141046 /60 مورخ 09 /06 /1400 مديركل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 135628 /60 مورخ 14 /06 /1400 مديركل محترم دفتر صنايع معدني آن وزارتخانه عيناً جهت آگاهي و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفاً طبق ليست پيوست) و با رعايت كليه قوانين، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال مي گردد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات