بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات فلزات (شمش آلومينيوم)

مصوب 1400/06/10 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات فلزات (شمش آلومينيوم)
مصوب 1400,06,10

با سلام و احترام،
پيرو بخشنامه 298125 /1400 /35 مورخ 05 /03 /1400 در خصوص ساماندهي صادرات فلزات (شمش آلومينيوم)، به پيوست تصوير نامه شماره 141516 /60 مورخ 09 /06 /1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 138174 /60 مورخ 6 /6 /1400 مدير كل محترم دفتر صنايع معدني وزارتخانه مزبور در خصوص ساماندهي صادرات شمش آلومينيوم اصلي والياژي ذيل رديف تعرفه هاي 76011100 و 76012000 از مورخ 03 /06 /1400 به مدت سه ماه (تا مورخ 03 /09 /1400) جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط جاري ارسال مي گردد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات