اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 27026 /ت58818هـ مورخ 11 /3 /1400

مصوب 1400/06/10 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 27026 /ت58818هـ مورخ 11 /3 /1400
مصوب 1400,06,10

هيئت وزيران در جلسات 7 /6 /1400 و 10 /6 /1400 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 27026 /ت58818هـ مورخ 11 /3 /1400 به شرح زير اصلاح مي شود:
1- در جزء (ث) بند (3) ماده (2) عبارت "تا سقف پنجاه و يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /51) ريال" حذف مي شود.
2- ماده (10) حذف مي شود.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور