اصلاح آيين‌ نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 12536 /ت58715هـ مورخ 1400/2/7

مصوب 1400/06/10 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين‌ نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 12536 /ت58715هـ مورخ 7 /2 /1400
مصوب 1400,06,10

هيئت وزيران در جلسه 10 /6 /1400 به پيشنهاد شماره 54290 /45867 مورخ 23 /5 /1400 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين‌ نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 12536 /ت58715هـ مورخ 7 /2 /1400 به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - در بند (7) ماده (1) عبارت "مشمول ماليات نمي شوند" به عبارت "مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند" اصلاح مي شود.
2 - در تبصره (۵) ماده (2) عبارت "در قالب تنخواه گردان" به عبارت "از محل تنخواه گردان خزانه" اصلاح مي شود.
3 - در بند (5) ماده (3) عبارت "پس از وصول در سررسيد" حذف مي شود.
4 - در ماده (7) عبارت هاي "و سازمان هاي وابسته به آنها" حذف و عبارت "و حضرت معصومه (س)" بعد از عبارت "حضرت احمدبن موسي (ع)" الحاق مي شود.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور