اصلاح رديف 19 پيوست شماره 1 تصويبنامه شماره 153973/ت 57752 هـ مورخ 25 اسفند 99 موضوع مبالغ مجازات هاي نقدي جرايم و تخلفات

مصوب 1400/06/10 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح رديف 19 پيوست شماره 1 تصويبنامه شماره 153973/ت 57752 هـ مورخ 25 اسفند 99 موضوع مبالغ مجازات هاي نقدي جرايم و تخلفات
مصوب 1400,06,10

هيئت وزيران در جلسه 10 /6 /1400 به پيشنهاد شماره 11266 مورخ 29 /3 /1400 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

رديف (19) پيوست شماره (1) تصويب نامه شماره 153973 /ت57752هـ مورخ 25 /12 /1399 به شرح زير اصلاح مي شود.


19

قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار – مصوب 1380 -

ماده واحده

000 /000 /100 ريال

000 /000 /400 ريال

000 /000 /700 ريال

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور