بخشنامه بانك مركزي درخصوص ارائه شناسه شهاب به شركتهاي منحله در حال تصفيه

مصوب 1400/04/20 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه بانك مركزي درخصوص ارائه شناسه شهاب به شركتهاي منحله در حال تصفيه
مصوب 1400,04,20

با سلام؛
احتراماً، بدين وسيله مصوبه جلسه مورخ 20 /04 /1400 كميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري بانك مركزي براي استحضار ايفاد مي شود:
«با عنايت به مواد 199 تا 223 قانون تجارت در خصوص تعيين فرآيندها و الزامات عمليات تصفيه شركت ها و با امعان نظر به مفاد ماده (66) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ 21 /07 /1398 هيات محترم وزيران در خصوص نحوه ارائه خدمات به اشخاص موصوف و همچنين با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و نيز نظريه اداره بررسي هاي حقوقي بانك مركزي در اين رابطه، مقرر شد از آنجايي كه شخصيت حقوقي شركت ها پس از انحلال و تا خاتمه امر تصفيه باقي مي ماند و خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت، مستلزم دريافت خدمات بانكي است و لازمه دريافت خدمات بانكي نيز داشتن شهاب است، ارائه شناسه مذكور به شركت هاي منحله در حال تصفيه به منظور دريافت خدمات بانكي و صرفاً در راستاي انجام امور مربوط به تصفيه شركت تا ختم عمليات تصفيه، ‌انجام پذيرد.»
خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك /مؤسسات اعتباري غيربانكي ابلاغ شده، بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد و نسخه اي از آن نيز به مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي ارسال گردد./5313061

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم
حميدرضا غني آبادي
محمدحسين دهقان