ابلاغ مصوبات يكصد و بيست و پنجمين جلسه ستاد و رفع موانع توليد

مصوب 1400/06/06 وزارت صنعت ، معدن و تجارت
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.