مصوبات يكصد و بيست و چهارمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

مصوب 1400/05/10 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
پرده زمانی: مرحله تصویب:

موضوع:ابلاغ مصوبات يكصد و بيست و چهارمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

با احترام؛ پيرو دعوتنامه شماره 120324 /60 مورخ 10 /05 /1400، به استحضار مي رساند؛
يكصد و بيست و چهارمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، به استناد ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آئين نامه اجرايي آن، روز چهارشنبه مورخ 13 /05 /1400 برگزار و پس ازبررسي و طرح نظرات اعضاي ستاد، تصميمات زير اتخاذ كه جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ مي گردد:

الف ) - ارائه گزارش عملكرد استان خراسان شمالي در خصوص آخرين وضعيت واحدهاي صنعتي راكد شهرك ها و نواحي صنعتي، واحدهاي تحت تملك شبكه بانكي، واحدهاي بحراني و مشكل دار سطح استان، معادن راكد، واحدهاي داراي پرونده هاي قضايي، ورشكسته و مشمول ماده 141 قانون تجارت و ارائه برنامه مشخص براي حل و فصل مشكلات واحدها و احياء و مولدسازي معادن راكد استان

1- با توجه به مدت زمان جلسه، گزارش استان توسط مسئولين محترم استان خراسان شمالي (استاندار محترم و رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان) تحويل دبيرخانه گرديد، تا ضميمه صورتجلسه در اختيار اعضا قرارگيرد. با توجه به هدف گذاري هاي ابلاغي و سياست هاي اعلامي در سال 1400 مقررگرديد: كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان خراسان شمالي نسبت به پيگيري موارد زير اقدام و نتيجه را به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.
1 /1- احياء باقيمانده واحد هاي راكد و غيرفعال استان.
2 /1- برنامه ريزي مناسب جهت مولد سازي معادن راكد و غيرفعال استان.
3 /1- احياء و بازگشت واحدهاي توليدي تحت تملك شبكه بانكي استان، در اجراي"دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري"، ابلاغي مورخ 10 /3 /1399بانك مركزي.
4 /1- انجام اقدامات لازم براي حل و فصل مشكلات واحدهاي بحراني و واحدهاي مشكل دار.
5 /1- تعيين تكليف قانوني واحدهاي ورشكسته، با همكاري مراجع قضايي ذيربط استان.
6 /1- پيگيري براي تعيين تكليف فوري تعداد واحدهاي توليدي داراي پرونده قضايي در استان، از طريق مراجع قضايي مرتبط.
7 /1- بررسي مجدد و پيگيري فوري، در راستاي تعيين تكليف مابقي واحدهاي توليدي راكد و غيرفعال استان {بالغ بر(25) درصد از مجموع واحد توليدي استان} و ارائه برنامه زمانبندي مشخص براي احياء و بازگشت آنها به چرخه توليد و اشتغال.

ب )- حل و فصل مشكلات شركت لايه سبحان شرق

2- به منظور تعيين تكليف بدهي و تامين نقدينگي واحد براي احيا ء مجدد مقرر شد :
1 /2- بانك صنعت و معدن، براي تعيين تكليف تسهيلات ارزي، بر اساس مصوبه ستاد اقتصادي دولت اقدام (موضوع مصوبه شماره 155543 مورخ 26 /12 /99 ستاد اقتصادي دولت) اقدام نمايد.
2 /2- با عنايت به گزارش استان مبني بر تكميل بودن خط توليدي و محرز بودن امكان احياء واحد پس از دريافت تسهيلات سرمايه در گردش، متقاضي ظرف مدت يك ماه، نسبت به ارائه برنامه عمليات آتي توليد و برنامه مالي بازپرداخت بدهي هاي بانكي به كارگروه تسهيل استان اقدام نمايد.
3 /2- كارگروه تسهيل استان، در صورت تصويب و تاييد برنامه واحد، مراتب را به همراه مبلغ تسهيلات سرمايه در گردش مورد نياز واحد، به بانك صنعت و معدن اعلام مي نمايد.
4 /2-بانك صنعت و معدن، پس از دريافت برنامه تاييد شده توسط كارگروه استان، ضمن بررسي لازم در خصوص پرداخت سرمايه در گردش اعلام شده، نسبت به اعطاي 12 ماه تنفس، تقسيط بدهي 5 ساله و بدون پيش پرداخت (با توجه به پيش پرداخت واريزي درسال 1398)، اقدام نمايد.

تبصره 1: با تعيين تكليف وضعيت بدهي، در چارچوب مقررات جاري، شركت از شمول محروميت ها و محدوديت هاي مقرر ناشي از بدهي غيرجاري مستثني مي گردد.

تبصره 2: واحد مكلف است ظرف مدت يك ماه پس از دريافت تسهيلات سرمايه در گردش، نسبت به راه اندازي واحد اقدام نمايد، در صورت عدم انجام تعهد از سوي مديون، بانك مي تواند نسبت به اجراي مقررات خود براي دريافت مطالبات اقدام نمايد.

3- به منظور رفع مشكل مالياتي واحد مقرر شد:
با توجه به مصوبه شماره 135132 مورخ 12 /11 /1399 شورايعالي هماهنگي اقتصادي، مبني بر تعويق يكساله اجرائيات در صورت تعيين تكليف ، استمهال و تقسيط بدهي ها، مقرر شد: متقاضي درخواست خود را جهت بهره مندي از اين مصوبه در سامانه ستاد تسهيل به آدرس tashil.stsm.ir ثبت نمايد تا رويه مشخص شده در بند 1 مصوبات يكصد و سيزدهمين جلسه ستاد (ابلاغي به شماره 60979 /60 مورخ 26 /02 /1400) ، در خصوص مراحل تصويب برنامه احياء و توليد واحد و بهره مندي از شرايط مصوبه شوراي مذكور طي گردد.

4- درخصوص تقسيط بدهي تامين اجتماعي و دريافت بخشودگي جرائم، مقرر شد:
متقاضي حداكثرتا پايان ماه جاري نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه تامين اجتماعي اقدام و متعاقباً سازمان تامين اجتماعي با تقسيط اصل بدهي به مدت 12 ماه و در صورت تطبيق با قوانين و مقررات سازمان، از بخشودگي جرائم برخوردار گردد.

ج )- حل و فصل مشكلات شركت بيتا نان بيژن يورد

5- در خصوص مشكلات شركت بيتا نان بيژن يورد مقرر گرديد:
1 /5- با توجه به طي شدن مراحل بررسي پرونده اين شركت در سازمان بازرسي كل كشور، مقرر شد موضوع به سازمان بازرسي منعكس و در صورت نظر مساعد آن سازمان براي عملياتي شدن اجراي طرح، تصميمات لازم اتخاذ گردد.
2 /5- در صورت نظرمساعد سازمان بازرسي كل كشور و اعلام مراتب به استانداري خراسان شمالي ، كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان مكلف است؛ با همكاري بانك صنعت ومعدن، نسبت به اتخاذ تصميم جهت تعيين تكليف طرح اقدام نمايد.

د )- حل و فصل مشكلات شركت شركت آذين فورج

6- در خصوص مشكلات شركت آذين فورج مقرر گرديد:
1 /6- با توجه به كاربرد چندگانه محصولات شركت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با هماهنگي استانداري، مراجع ذيربط و خريداران محصولات شركت، نسبت به تاييد ميزان فروش واحد و اعلام آن به بانك آينده، با رعايت ملاحظات و طبقه بندي لازم اقدام نمايد.
2 /6- شركت ظرف مدت يك هفته، اسناد و مدارك ترخيص اجزاء و قطعات وارداتي خود را به بانك آينده تحويل نمايد، تا امكان تعيين تكليف نحوه هزينه كرد تسهيلات پرداخت شده از سوي بانك فراهم شود. همچنين درخواست تامين مالي شركت، همراه با اسناد ومدارك مورد نياز بانك طي اين مدت از سوي شركت به بانك ارائه مي شود.
3 /6- بانك آينده از زمان تحويل مدارك، ظرف مدت ده روز از زمان تحويل مدارك، ضمن بررسي طرح، نسبت به تعيين تكليف پرونده و پرداخت تسهيلات جديد اقدام نمايند.
4 /6- با عنايت به اينكه اراضي ترهيني شركت آذين فورج داراي دو سند جداگانه مي باشد، بانك آينده در اجراي ماده 19 قانون رفع موانع توليد، با ارزيابي يكي از اسناد، در صورت تكافوي وثيقه، نسبت به آزاد سازي وثائق مازاد اقدام نمايد.
5 /6- با توجه به اهميت تامين مالي اين شركت، كارگروه استان مجاز است در تعامل با بانك صادرات نسبت به تامين مالي شركت از طريق اين بانك نيزاقدام كرده و تصميمات لازم را در كارگروه اتخاذ كند. وثيقه مورد نياز بانك براي تسهيلات شركت، از محل آزادسازي وثائق مازاد توسط بانك آينده تامين مي شود.
6 /6- كارگروه استان در اسرع وقت مستندات كامل پرونده في مابين واحد توليدي و بانك آينده را تهيه و به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد تا اين پرونده به كميته امور بانكي و تامين مالي ستاد منعكس شود. كميته موظف است ظرف ده روز نحوه عملكرد بانك در راستاي اجراي تعهدات و قرارداد با واحد توليدي و آزادسازي وثايق واحد را بررسي و راهكار مناسب جهت حل و فصل مشكل را به بانك مركزي و دبيرخانه ستاد ارسال نمايند.
7 /6 - بانك مركزي در صورت احراز استنكاف بانك از پرداخت تسهيلات مورد نظركارگروه تسهيل؛ موظف است بر اساس روند تعيين شده در متن تبصره ماده 62 قانون رفع موانع توليد، اقدام لازم را بعمل آورد.

هـ )- حل و فصل مشكلات طرح توسعه شركت آلوميناي ايران

7- در خصوص مشكلات طرح توسعه شركت آلوميناي ايران مقرر گرديد:
1 /7- با توجه به موافقت بانك ملي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ظرف يك هفته، نسبت به صدور مصوبه براي مستثني نمودن نام شركت از مشمول مقررات ذينفع واحد(نسبت به سازمان ايميدرو) اقدام نمايد،تا بانك هاي عامل نسبت به پرداخت تسهيلات به اين شركت در چارچوب مقررات شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند.
2 /7- با توجه به قرارگرفتن شركت در ليست واگذاري، وزارت اموراقتصادي ودارايي، نسبت به پيگيري موضوع از سازمان خصوصي سازي، براي دريافت مجوز ارائه تسهيلات به اين شركت اقدام نمايد.

و )- حل و فصل مشكلات طرح توسعه شركت فولاد كيميا صبا

8- در خصوص مشكلات مشكلات طرح توسعه شركت فولاد كيميا صبا مقرر گرديد:
1 /8 - با توجه به مكاتبه اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي با اداره بازرسي بانك صنعت و معدن، شركت ظرف مدت يك هفته، در راستاي رفع ابهامات هزينه كرد تسهيلات قبلي (ارزي)، مستندات لازم را به بانك عامل ارائه نمايد.
2 /8- با عنايت به موافقت بانك صنعت ومعدن و خريداري ماشين آلات خط توليد توسط سرمايه گذار از خارج از كشور و حمل بخش نخست آنها به داخل كشور، بانك صنعت و معدن، در پرداخت تسهيلات ريالي شركت ظرف مدت يك ماه اقدام نموده تا در استقرار ماشين آلات و روند منطقي پيشرفت پروژه خللي ايجاد نگردد.

ز )- حل و فصل مشكلات طرح كاشي سمنگان

9- در خصوص مشكلات طرح كاشي سمنگان مقرر گرديد:
از آنجا كه به استناد بند 17 مصوبه دور دوم سفر رياست محترم جمهوري(موضوع ابلاغيه شماره 46514 مورخ 19 /4 /98)، طرح مذكور مربوط به بانك سپه بوده و همچنين به استناد بند 49 مصوبه مذكور ازجمله تعهدات صندوق توسعه ملي مي باشد، لذا مقرر گرديد:
1 /9- سرمايه گذار ظرف مدت يك هفته آخرين طرح توجيهي تهيه شده را جهت بررسي به معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد بانك سپه تحويل و رسيد دريافت نمايد.
2 /9- معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن ، بانك هاي تجارت و سپه و سازمان صنعت، معدن استان؛ ظرف مدت دو هفته طرح را به صورت مشترك بررسي نموده و نظر خود را در ارتباط با توجيه فني و اقتصادي طرح اعلام نمايند.
3 /9- بانك سپه در صورت تاييد طرح از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ، نسبت به هماهنگي لازم با صندوق
توسعه ملي براي تامين منابع مورد نياز از محل صندوق و تفاهمات صورت گرفته براي عملياتي شدن تصميمات سفر
رياست محترم جمهوري اقدام نمايد. عنداللزوم اين بانك مي تواند نسبت به انجام مذاكرات لازم با بانك هاي ديگر به منظور ايجاد كنسرسيوم اقدام نمايد.

ح )- حل و فصل مشكلات طرح گلخانه 100 هكتاري دوين

10- درخصوص مشكلات طرح گلخانه 100 هكتاري دوين مقرر گرديد:
1 /10- متقاضي؛ طرح واجد شرايط دريافت تسهيلات بانكي را به سازمان جهاد كشاورزي استان تحويل نمايد.
2 /10- سازمان جهاد كشاورزي استان، پس از بررسي و در صورت تاييد طرح، مراتب را به بانك كشاورزي ارسال نمايند.
3 /10- بانك كشاورزي استان، پس از تكميل پرونده ، ظرف مدت يك هفته، نسبت به ارجاع پرونده به مديريت بانك كشاورزي اقدام و بانك موصوف نيز ظرف مدت دو هفته، با نظرمساعد نسبت به بررسي طرح اقدام و در صورت تصويب در اركان اعتباري، نسبت به پرداخت تسهيلات مصوب اقدام نمايد.

ط )- حل و فصل مشكلات هتل داريوش

11- در خصوص مشكلات هتل داريوش مقرر گرديد:

1 /11 - با توجه به پرداخت 5 /7 درصد از ميزان بدهي، بانك گردشگري در اسرع وقت نسبت به تعيين تكليف تسهيلات با تنفس يك ساله و تقسيط به مدت 4 سال اقدام نمايد، تا واحد مذكور مشمول محروميت ها و محدوديت هاي مقرر ناشي از بدهي غيرجاري نگرديده و امكان دريافت تسهيلات و تامين نقدينگي را داشته باشد.

تبصره- با توجه به پرداخت اين مبلغ توسط سرمايه گذار در مورخ 31 /6 /1399 بر اساس مصوبه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان، بانك عامل موظف به اعمال همان مصوبه و از تاريخ عمل سرمايه گذار به مصوبه مي باشد.

2 /11 - مدت دوران تامين مالي تسهيلات اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي، به مدت 5 سال از تاريخ صدور مصوبه (با احتساب حداقل يكسال دوره تنفس) اضافه مي شود.

3 /11 - بانك گردشگري در اجراي ماده 19 قانون رفع موانع توليد؛ ظرف يك هفته،نسبت به تجديد ارزيابي وثايق توسط كارشناس رسمي مرضي الطرفين اقدام و مازاد وثايق ترهيني در بانك اعم از محل اجراي طرح و ساير وثايق خارج از طرح را آزاد نموده و نتيجه را به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد. در صورت عدم اجراي اين بند از سوي بانك گردشگري، پرونده توسط دبيرخانه ستاد به دادستاني كل كشور منعكس خواهد شد.

ي )- قرائت پرونده هاي ارجاع شده از سوي كارگروه هاي استاني براي استفاده از مزاياي تعيين شده در مصوبه جلسه 56 شورايعالي هماهنگي اقتصادي (موضوع مصوبه شماره 135548 و 135132 مورخ 12 /11 /99) كه مراحل تعيين شده در بند 1 مصوبه جلسه 113 ستاد (ابلاغي طي نامه شماره 60979 /60 مورخ 26 /2 /1400) را طي كرده اند.

12- پرونده هاي شركت ديار خودرو ارجاع شده از سوي كارگروه استان اصفهان براي استفاده از مزاياي تعيين شده در مصوبه جلسه 56 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (موضوع مصوبه شماره 135548 و 135132 مورخ 12 /11 /99) كه مراحل تعيين شده در بند 1 مصوبه جلسه 113 ستاد را طي نموده اند (ابلاغي طي نامه شماره 60979 /60 مورخ 26 /2 /1400) در جلسه قرائت و به تصويب رسيد. (نامه شماره 3283 /1400 /5020 مورخ 06 /05 /1400 مديركل وصول حق بيمه و رئيس كميته تامين اجتماعي ستاد)

ك )- ساير

13- دبيرخانه ستاد، در جلسه آتي گزارش روند اقدامات ستاد و وضعيت اجراي مصوبات ستاد از آبان ماه 1399 تاكنون را ارائه نمايد.

14- كليه كارگروه هاي استاني، موظفند جلسه آتي كارگروه تسهيل استان را به گزارش روند اجراي مصوبات كارگروه از آبان ماه 1399 تاكنون اختصاص داده و نتيجه گزارش را طي يك ماه به دبيرخانه ستاد، اعضاء كارگروه و دستگاه هاي نظارتي استان منعكس نمايند.

15 - كليه كارگروه هاي استاني، ظرف يك ماه نسبت به ارائه گزارش فهرست موارد ارجاع شده به هيأت خبرگان بانكي به دبيرخانه ستاد منعكس شود.

ل)- گزارش اهم اقدامات دبيرخانه طي هفته گذشته؛ جهت استحضار اعضاي محترم ستاد
* سفر دو روزه اعضاي محترم ستاد به استان خوزستان و برگزاري جلسه 123 ستاد در اين استان براي رسيدگي به مشكلات و مسائل واحدهاي توليدي.
*سفر قائم مقام رئيس ستاد به استان هاي كرمان و قم و برگزاري جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد با حضور ايشان.
*برگزاري جلسه مركز پژوهش هاي مجلس با دبيرخانه ستاد براي بررسي ابعاد اجراي قانون ماده 61 و 62 رفع موانع توليد و ارزيابي عملكرد ستاد و كارگروه هاي استاني.
*مكاتبه با رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه براي رفع برخي ابهامات مصوبه جلسه 104 ستاد و نحوه تشكيل و ماموريت "كميته حمايت قضائي از توليد و سرمايه گذاري" كه در اين رابطه دبيرخانه
*برگزاري چهارمين جلسه كميته بانكي و تامين مالي و اولين جلسه كميته امور گمركي

بابك دين پرست