تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع زنان [تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع زنان]

مصوب 1400/06/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع امور زنان و خانواده
مصوب 1400,06,07

هيئت وزيران در جلسه 7 /6 /1400 به پيشنهاد مشترك معاونت حقوقي رييس جمهور و معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده به استناد تبصره اصلاحي بند (1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور - مصوب 1389 - تصويب كرد:

1 - از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، مصوبات مندرج در فهرست پيوست شماره (1) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعم از اينكه منتفي يا اجرا شده يا به موجب قانون يا مصوبه لاحق، نسخ ضمني گرديده باشد، به نحو مذكور در پيوست‌، نسخ صريح مي ‌شود.

2 - فهرست مصوبات معتبر هيئت وزيران و كميسيون ‌هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي و نمايندگان ويژه رييس جمهور در موضوع زنان به شرح پيوست (2) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعلام مي‌ شود. معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است با همكاري معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده به نحو مقتضي نسبت به نشر و اطلاع ‌رساني متن تنقيح‌ شده اين مصوبات، اقدام ‌كند.

3 - فهرست مصوبات منسوخ صريح يا غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا، به شرح پيوست‌ هاي شماره (3) و (4) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مي ‌باشد.

4 - اعلام اعتبار يا نسخ بخشي از يك مصوبه، به شرح بندهاي بالا، به مفهوم اعتبار يا عدم اعتبار ساير بخش ‌هاي آن مصوبه نيست مگر آن كه در پيوست ‌ها تصريح ‌شده باشد و نيز اعلام عدم اعتبار يك مصوبه به ‌منزله احيا شدن مصوباتي كه قبلا به موجب آن لغو شده است نمي ‌باشد.

5 - ارايه هرگونه پيشنهاد در موضوع زنان جهت تصويب در هيئت وزيران، منوط به تعيين آثار تنقيحي آن بر تصويب نامه حاضر است.

6 - معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده موظف است با همكاري معاونت حقوقي رييس جمهور هر سال نسبت به بروزرساني پيوست‌ هاي اين تصويب نامه، اقدام و آن را براي تصويب به هيئت‌ وزيران ارايه كند.

7 - شمول اين تصويب نامه، مصوبات عادي (غير طبقه ‌بندي‌) هيئت وزيران، كميسيون‌ هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي و نمايندگان ويژه رييس‌ جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي، مصرّح در موضوع زنان تا خرداد سال 1400 است.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور

پيوست 1)- مصوبات منسوخ ضمني و با اجرا منتفي

1 - تسليم خانه انتقالي از ارباب جمشيد به دولت به وزارت معارف براي ساخت مريض‌خانه نسوان - 20/ 02/ 1295
هيأت وزيران - نامعلوم
- كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

2 - پرداخت مخارج تأسيس يك باب مدرسه ذكور و يك باب مدرسه اناث از محل اعانه روزنامه عصر جديد - 23/ 03/ 1296
هيأت وزيران - 680
1296/03/23- كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

3 - دستور تحويل مصالح به كوره پزخانه براي بناي مريض‌خانه نسوان - 07/ 10/ 1296
هيأت وزيران - 3669
1296/10/10 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

4 - پرداخت بودجه مصوب مريض‌خانه نسوان - 31/ 04/ 1297
هيأت وزيران - نامعلوم
- كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

5 - پرداخت اضافه مخارج معلمان مدارس نسوان - 15/ 06/ 1297
هيأت وزيران - 1488
1296/06/26 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

6 - بودجه مريض‌خانه نسوان - 20/ 10/ 1297
هيأت وزيران - 3701
1297/10/27 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

7 - پرداخت اعتبار براي تعميرات محبس مردانه و احداث محبس زنانه - 20/ 10 /1297
هيأت وزيران - 3441
1297/10/27 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

8 - پرداخت مقرري به مادموازل هيث - 02/ 09/ 1298
هيات وزيران - 5624
1298/09/06 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

9 - پرداخت حقوق در حق ورثه اشخاصي كه در جنايات محكوم به تبعيد يا اعدام شدند - 25/ 11/ 1298
هيأت وزيران - 8749
1298/12/19 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

10 - پرداخت تفاوت مخارج سفر مادموازل درومپ دكتر مريض خانه نسوان - 24/ 01/ 1299
هيأت وزيران - 1103
1299/02/19 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

11 - پرداخت مخارج ساختمان دو اطاق جهت دكترس مريض‎خانه نسوان - 18/ 02/ 1299
هيأت وزيران - 1718
1299/03/10 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

12 - پرداخت حقوق ديواني حاج ميرزا رضاخان - 16/ 05/ 1299
هيأت وزيران - 3744
نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

13 - معافيت از حقوق گمركي نسبت به اثاثيه مدرسه خواهران شفقت و چهار صندوق جام شيشه براي كليساي هيأت روحانيون - 07/ 08/ 1305
هيأت وزيران - 8985
1305/08/11 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

14 - اجراء مقررات صدور تذكره جهت زن‌هاي غيرمسلمه اتباع ايراني - 28/ 06/ 1306
هيأت وزيران - 5224
1306/07/06 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

15 - تبصره‌اي راجع به صدور تذكره جهت نسوان - 27/ 08/ 1306
هيأت وزيران - 7190
1306/08/27 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

16 - اعطاي تذكره به نسوان مسلمه ايراني اعزامي به خارج - 12/ 12/ 1306
هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

17 - نظام‌نامه محابس و توقيف‌گاه‌‍‌ها - 1307
هيأت وزيران - نامعلوم - مواد 16، 21 و 26 نسخ مي‌شود. -

18 - تصويب‌نامه هيئت وزراء راجع به ازدواج اتباع خارجه با نسوان ايراني - 10/ 07/ 1310
هيأت وزيران - 5383
1310/07/19- كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

19 - پرداخت مدد معاش به معلمين نسوان صنايع جديده و صنايع ظريفه كه با حقوق كم مشاغل پرزحمت و سنگيني را بر عهده دارند. - 28/ 08/ 1313
هيأت وزراء - 5906
1313/09/01 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

20 - جواز ورود پالتو و لباس زنانه و لوازم جشن هاي نهضت نسوان براي آقاي حاج محمد حسين بلورفروشان - 11/ 12/ 1314
هيأت وزراء - 9925
1314/12/12 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

21 - نظام‌نامه كارخانجات و مؤسسات صنعتي - 19/ 05/ 1315
هيأت وزيران - 5267
1315/05/28 - مواد 21 و 22 و تبصره آن نسخ مي‌شود -

22 - نظام‌نامه قانون ثبت احوال مصوب فروردين 1316 اداره كل آمار و ثبت احوال - 23/ 01/ 1316
رييس‌الوزراء - 547
1316/01/23 - مواد 5 و تبصره آن، 6، 10 و تبصره آن، 46 و تبصره آن، 52 و تبصره آن، 53، 56،‌ 57،‌ 59،‌ 73، بند 7 ماده 107، ماده 120 نسخ مي‌شود -

23 - معافيت برخي از طبقات از ارائه گواهي نامه كميسيون ارز به اداره گذرنامه - 11/ 11/ 1316
هيأت وزيران - 355/ 15716
1316/11/13 - بندهاي 8، 9 و 12 نسخ مي‌شود -

24 - پرداخت هزينه پستي لوازم نقاشي و رنگ هنرستان بانوان از محل اعتبار رديف 3 برنامه ارزي (مارك) وزارت پيشه و هنر - 11/ 12/ 1317
هيأت وزيران - 17108/ 2876
1317/12/22 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

25 - آيين نامه اجراي احكام دادگاه‌هاي ارتش در قسمت محكوميت نقدي - 16/ 07 /1318
هيأت وزيران - 8415
1318/07/17 - ماده 28 و بند (4) ماده 88 نسخ مي‌شود. -

26 - آيين ‌نامه قانون ثبت احوال - منتشره 22/ 11/ 1319
هيأت وزيران - نامعلوم - تبصره 2 ماده 3،‌ مواد 80 و 104 نسخ مي‌شود -

27 - تصويب‌نامه هيأت وزيران راجع به آيين ‌نامه زناشويي بانوان ايراني با تبعه بيگانه - 13/ 09/ 1319
هيأت وزيران - 9249
1319/09/16 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

28 - اجازه اعطاي موافقت‌نامه ورود مقداري داروي وارده از آلمان به نام مادران و نوزادان و زنان و بينوايان با بخشودگي از صدور - 15/ 02/ 1320
هيأت وزيران - 1862/ 245
1320/02/16 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

29 - تصويب‌نامه هيأت وزيران راجع به ترتيب افزايش برخي از كارمندان وزارتخانه‌ها و كارخانجات دولتي شهرداري و چاپخانه مجلس - 27/ 10/ 1320
هيأت وزيران - 15811/ 1228
1320/10/28 - ماده 2 نسخ مي‌شود. -

30 - آيين نامه مزاياي كارمندان دولت - 03/10/1322
هيأت وزيران - 19056
نامعلوم - ماده 28 نسخ مي‌شود. -

31 - پرداخت حقوق و عوارض گمركي كالاهاي اهدايي به منفعت درمانگاه سنگلج به كلوپ بين‌المللي بانوان ايران - 14/08/1331
هيأت وزيران - 24716/453
20/08/1331 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

32 - اجازه پرداخت ماهيانه مبلغ 65 ليره براي مخارج سرپرستي دانشجويان دختر ايراني در انگلستان - 22/08/1338
هيأت ‌وزيران - 19950/864
23/08/1338 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

33 - تصويب‌نامه هيأت وزيران راجع به مقررات آيين نامه قانون ثبت احوال - 13/11/1338
هيأت وزيران - 10462
30/11/1338 - بندهاي (ح) و (ط) نسخ مي‌شود. -

34 - الحاق يك تبصره به ماده سه آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه بيگانه - 16/11/1338
هيات وزيران - 27174
17/11/1338 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

35 - آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده - 12/04/1346
هيأت وزيران - 4526
12/04/1346 - مواد 14 و 15 نسخ مي‌شود -

36 - تصويب پروتكل الحاقي عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري اتريش و اجازه امضاي آن به آقاي اردشير زاهدي وزير امورخارجه - 27/10/1346
هيأت وزيران - 47618/828
27/10/1346 - ماده 10 پيوست –
كل مصوبه نسخ مي‌شود -

37 - آيين ‌نامه استخدامي شهرداري كشور - 02/12/1346
هيأت وزيران - 55520/894
03/12/1346 - ماده 36 نسخ مي‌شود. -

38 - واگذاري مبلغ يك ميليون و هفتصد و نود و پنج هزار و هشتصد و هفتاد ريال از محل اعتبار دولت براي هزينه‌هاي تشكيل مجمع عمومي اتحاديه بين‌المللي زنان حقوقدان - 04/03/1347
هيأت وزيران - 3982/141
07/03/1347 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

39 - تغييرات و اصلاحات آيين نامه استخدام پيماني - 28/12/1347
هيأت وزيران - 44892
29/12/1347 - ماده 25 نسخ مي‌شود. -

40 - اختصاص مبلغ دو ميليون ريال براي انجام هزينه‌هاي مربوط به كنفرانس اتحاديه بين‌‎المللي زنان حقوقدان - 23/01/1348
هيأت وزيران - 10830/14
26/01/1348 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

41 - تصويب مقرراتي در مورد حق تقدم و نحوه استخدام زناني كه طبق قانون دوره خدمات اجتماعي را به پايان رسانده‌اند - 16/05/1350
هيأت وزيران - 21932/370
19/05/1350 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

42 - واگذاري مبلغ پانصد هزار ريال در اختيار سازمان زنان شعبه شميران به منظور كمك به مهد كودك چيذر - 02/02/1351
هيأت وزيران - 1960/42
03/02/1351 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

43 - تعيين حقوق ماهانه براي زنان اعزامي به روستاها پس از گذراندن دوران آموزش - 14/10/1351
هيأت وزيران - 32342/802
14/10/1351 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

44 - اختصاص 000/700/1 ريال كمك هزينه توسعه و تكميل فعاليت‌هاي انجمن دوشيزگان و بانوان - 26/03/1352
هيأت وزيران - 4454/260
27/03/1352 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

45 - پرداخت 000/000/20 ريال اجاره بها و هزينه تجهيزات خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران - 24/06/1352
هيأت ‌وزيران - 14308/611
25/06/1352 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

46 - پرداخت (000/580/1) ريال به عنوان كمك يك ساله به شوراي عالي زنان از محل اعتبار سال جاري دولت - 15/11/1352
هيأت وزيران - 42680/1018
16/11/1352 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

47 - واگذاري (000/700/1) ريال جهت هزينه‌هاي مربوط به توسعه و تكميل فعاليت‌هاي آموزش اجتماعي و ورزش به انجمن دوشيزگان و بانوان - 04/12/1352
هيأت وزيران - 50266/1103
05/12/1352 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

48 - قرار گرفتن سازمان زنان ايران در رديف مؤسسات عام المنفعه مذكور در بند (5) اصلاحي جزء «ت» ماده 124 قانون ماليات‌هاي مستقيم - 18/03/1353
هيأت وزيران - 4946
19/03/1353 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

49 - مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين ثابت شهرداري پايتخت و مؤسسات وابسته - 16/04/1353
هيأت وزيران - 8550
16/04/1353 - ماده 5، مواد 7، 10، 12 وتبصره آن، 21وتبصره آن، 30، 32 و تبصره آن، 34، 36 نسخ مي‌شود. -

50 - پرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (1500000) ريال بابت هزينه يكساله شوراي عالي زنان - 19/05/1353
هيأت وزيران - 23552
20/05/1353 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

51 - پرداخت كمك در وجه سازمان زنان ايران - 20/07/1353
هيأت وزيران - 32532
21/07/1353 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

52 - آيين‌ نامه اجرايي ماده 30 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي در شركت مخابرات ايران - 06/04/1356
هيأت وزيران - 43206
07/04/1356 - تبصره ماده 9، بندهاي (ب) تا (ت) ماده 17، ماده 21، ماده 22 و تبصره آن و ماده 23 نسخ مي‌شود. -

53 - كمك 000/000/1 ريالي دولت به شوراي بين‌المللي زنان - 30/06/1354
هيأت وزيران - 28448/546
30/06/1354 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

54 - واگذاري ساختمان اداره پست شهر لار به سازمان زنان ايران - 28/07/1354
هيأت وزيران - 592/15624
28/07/1354 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

55 - كمك 000/500 ريالي ديگر دولت به شوراي بين‌المللي زنان - 05/08/1354
هيأت وزيران - 655/44274
05/08/1354 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

56 - اختصاص مبلغ 000/500 ريال در وجه شوراي بين‌المللي زنان - 03/12/1354
هيأت وزيران - 872/71770
04/12/1354 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

57 - پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط به زايمان زنان باردار - 06/02/1355
هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

58 - تأمين مبلغ دو ميليون ريال به عنوان كمك جهت تشكيل كنگره بين‌المللي زنان آرشيتكت در ايران - 17/03/1355
هيأت وزيران - 4/783/165
17/03/1355 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

59 - حقوق و فوق‌العاده هاي مربوط به زنان باردار بعد از زايمان و ايجاد سه ماه معذوريت - 14/04/1355
هيأت وزيران - 31238
14/04/1355 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

60 - تأمين مبلغ هفت ميليون هزينه‌هاي تشكيل كنگره بين‌المللي زنان آرشيتكت - 02/05/1355
هيأت وزيران - 26534/355
02/05/1355 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

61 - اصلاح ماده 11 آيين‌ نامه احضار و اعزام مشمولان زن - 26/02/1356
هيأت ‌وزيران - 4272
26/02/1356 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

62 - واگذاري مبلغ دو ميليون ريال براي ايجاد ساختمان مركزي سازمان زنان سومالي به سازمان زنان ايران - 06/04/1356
هيأت وزيران - 8250/270
06/04/1356 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

63 - اختصاص مبلغ يك صد ميليون ريال جهت ايجاد مهد كودك براي فرزندان زنان كارمند دولت در استانها - 20/04/1356
هيأت وزيران - 4/1944/308
20/04/1356 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

64 - ترخيص يك هزار عدد ماسك به نام سازمان زنان ايران - 18/07/1356
هيأت وزيران - 665/56424
18/07/1356 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

65 - آيين ‌نامه اجرايي قانون خدمت غيرتمام وقت بانوان - 08/12/1356
هيأت وزيران - 104292
08/02/1356 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

66 - اختصاص مبلغ (000/300/2) ريال بابت پرداختي‌هاي سازمان زنان ايران - 29/03/1357
هيأت وزيران - 243/322645
29/03/1357 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

67 - تصويب‌نامه هيئت وزيران راجع به واگذاري مديريت امور مهدهاي كودك فرزندان زنان كارمند به و‌زارت بهداري و بهزيستي - 14/02/1358
هيأت وزيران - 5544
15/03/1358 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

68 - انتقال بانوان با رتبه قضايي از وزارت دادگستري به مؤسسات دولتي و تبديل رتبه قضايي آنها به اداري (‌جايگزين تصويب‌نامه‌شماره 5508 مورخ 17/07/1358) - 12/08/1358
هيأت وزيران - 59184
15/08/1358 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

69 - آيين ‌نامه اجرايي ضوابط و نحوه واگذاري ساختمان‌هاي احداث شده در مناطق زلزله زده جنوب خراسان، كرمان و چهار محال و بختياري - 21/06/1361
هيأت وزيران - 37150
14/07/1361 - ماده 2 نسخ مي‌شود -

70 - آيين ‌نامه استخدامي شركت‌ها و واحدهاي تحت پوشش وزارت معادن و فلزات - 03/07/1362
هيأت وزيران - 8316
13/07/1362 - مواد 11-5، 12-5، 12- 9 و تبصره هاي آن، 15-9 نسخ مي‌شود -

71 - آيين ‌نامه اجرايي تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 - 29/02/1364
هيأت وزيران - 14736
11/03/1364 - مواد 1، 4،‌ 5 و تبصره آن و 7 و تبصره هاي آن نسخ مي‌شود -

72 - آيين‌‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذرماه 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث - 02/04/1364
هيأت وزيران - 12356
09/04/1364 - مواد 2 تا 4 و ماده 10 نسخ مي‌شود -

73 - ‌آيين‌ نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌­هاي آزاد فني و حرفه‌‌اي - هيأت وزيران
06/07/1365 - 34632
16/07/1365 - ماده 42 و تبصره آن و ماده 43 نسخ مي‌شود -

74 - واگذاري پروژه باشگاه شهرباني جمهوري اسلامي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي جهت خوابگاه خواهران دانشجو - 09/09/1366
هيأت وزيران - 742ت/11303 21/09/1366 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

75 - آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 مصوب 18/09/1365 مجلس شوراي اسلامي و‌ مبالغ قابل دريافت به مأخذ ريال بابت پرداخت حقوق دولتي مندرج در قوانين - 25/03/1367
هيأت وزيران - 5096/ت267
16/04/1367 - رديف 7 تا 10 قسمت سوم بند (و) ماده 1 نسخ مي‌شود -

76 - تصويب‌نامه راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوريت - 25/03/1367
هيأت وزيران - 14486/ت249 11/04/1367 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

77 - آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي - 19/04/1367
هيأت وزيران - 19404/ت316 05/05/1367 - ماده 5 نسخ مي‌شود -

78 - آيين نامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي - 13/12/1367
هيأت وزيران - 140116/ت964 27/12/1367 - ماده 6 و تبصره آن نسخ مي‌شود -

79 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ده ميليون ريال جهت اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و خدماتي جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - 03/02/1368
هيأت وزيران - 4308/ت89
29/02/1368 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

80 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتاد و پنج ميليون ريال جهت اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي و خدماتي جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - 20/03/1368
هيأت وزيران - 7072/ت204
27/03/1368 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

81 - تصويب نامه راجع به اصلاح آيين نامه مرخصي‌ها - 05/09/1368
هيأت وزيران - 80866/ت859 04/11/1368 - بندهاي 1 و 11 نسخ مي‌شود -

82 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال جهت احداث بخش سي تختخوابي زنان و زايمان در مركز آموزشي و درماني شهيد دكتر بهشتي زنجان به دانشگاه علوم پزشكي زنجان - 03/06/1370
هيأت وزيران - 51784/ت230هـ 06/06/1370 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

83 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 2800 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي استان لرستان - 28/12/1370
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 29972
28/12/1370 - رديف 1/22 جدول نسخ مي‌شود. -

84 - تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 60960 ميليون ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي استان خوزستان به دستگاههاي مجري پروژه هاي بازسازي استان مزبور - 11/01/1371
نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگ‌زده - 6077
11/01/1371 - جزء (2/2) رديف 2 جدول شماره 5 نسخ مي‌شود -

85 - اصلاح آيين نامه استخدامي سازمان حسابرسي - 11/01/1372
هيأت وزيران - 13243/ت18هـ
11/02/1372 - بند 10 و 14 (موضوع اصلاح مواد 43 و 62) نسخ مي‌شود. -

86 - آيين نامه مرخصي‌هاي اعضاي ثابت نهضت سوادآموزي - 11/05/1371
هيأت وزيران - 40564/ت238هـ 01/06/1371 - تبصره ماده 3، بندهاي 2 و 3 ماده 28 نسخ مي‌شود. -

87 - اجازه برگزاري جلسه مشورتي تغديه با شير مادر از تاريخ 20 لغايت 22 فروردين سال 1373 با شركت يونيسف و كشورهاي اسلامي در تهران - 15/12/1372
هيأت وزيران - 59141/ت 355هـ
22/12/1372 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

88 - دستورالعمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بي سرپرست يا از كار افتاده - 01/04/1373
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 19294
04/04/1373 - جزء 3 بند (ب)، جزء 9 بند (ج)، جزءهاي 20 و 21 بند (د)، جزء 23 بند (هـ) نسخ شده است -

89 - اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري پاترول پاژرو توسط دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري - 24/12/1373
هيات وزيران - 2/ت511هـ
05/01/1374 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

90 - تصويب‌نامه در خصوص معذوريت وضع حمل بانوان - 12/06/1374
هيأت وزيران - 8064/ت14652هـ
01/07/1374 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

91 - ترخيص تعداد 21 كارتن محتوي لباس ندوخته (برش داده شده) اهدايي سازمان زنان مسلمان ايران در نيويورك به مؤسسه زنان ايران - 29/06/1374
هيأت وزيران - 8063/ت15283هـ
01/07/1374 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

92 - برگزاري كارگاه آموزشي تقويت ترويج كشاورزي منطقه با الويت‌هاي توسعه كشاورزي پايدار و نقش زنان روستايي در توسعه درسال 1375 توسط وزارت كشاورزي - 03/10/1374
هيأت وزيران - 11599/ت16019هـ
05/10/1374 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

93 - برگزاري اولين دوره مسابقات بين‌المللي حفظ، قرائت و تواشيح قرآن كريم خواهران دانشجو - 26/02/1375
هيأت وزيران - 1200/ت16571هـ 30/02/1375 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

94 - دستورالعمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بي‌سرپرست يا از كار افتاده - 21/01/1375
نماينده ويژه رييس جمهور - 25696
26/04/1375 - جزء 3 بند (ب)، جزء 8 بند (ج) و جزء 20 بند (د) نسخ شده است -

95 - آيين نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي - 21/09/1375
هيأت وزيران - 8409/ت16900هـ 27/09/1375 - ماده 3 نسخ مي‌شود -

96 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور خريد تجهيزات ضروري بخش‌هاي اطفال و زنان بيمارستان بهارلو به دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي، درماني تهران - 21/09/1375
هيأت وزيران - 104901/ت17471هـ
26/09/1375 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

97 - اجازه فروش نسخه‌هاي منتشر شده نشريه ريحانه بالاتر از هزينه‌هاي تمام شده به دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري - 03/11/1375
هيأت وزيران - 120315/20/ت/17644هـ
16/11/1375 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

98 - انتقال وظايف ستاد مركزي بازسازي مناطق جنگ‌زده و ستادهاي بازسازي و امور بازگشت مناطق جنگ‌زده بترتيب به حوزه معاونت اجرايي نهاد رياست‌جمهوري و استانداري‌ها - 07/02/1376
هيأت ‌وزيران - 56067/20
11/02/1376 - رديف مربوط به (ايجاد ده سالن ورزشي بانوان) در پيوست 9 نسخ مي‌شود -

99 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تأمين هزينه‌هاي برگزاري دومين دوره بازي‌هاي بانوان كشورهاي اسلامي به كميته ملي المپيك ايران - 11/03/1376
هيأت ‌وزيران - 56757/ت18121هـ
18/03/1376 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

100 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال به منظور تأمين هزينه‌هاي فعاليت‌هاي ورزشي بانوان به كميته المپيك ايران - 12/09/1376
هيأت ‌وزيران - 72056/ت18985هـ
17/09/1376
- كل مصوبه نسخ مي‌شود -

101 - اجازه خريد تعداد يك صد و شصت و شش (166) دستگاه از يك هزار (1000) دستگاه خودرو سواري ساخت داخل جهت استفاده دستگاه‌هاي اجرايي - 06/12/1376
هيأت ‌وزيران
- 78483/ت19371هـ
11/12/1376 - رديف 2 پيوست نسخ مي‌شود -

102 - آيين نامه تعيين تعرفه خدمات حقوق كنسولي - 20/12/1376
هيأت ‌وزيران - 80697/ت17560هـ
28/12/1376 - رديف‌ 7 تا 10 جدول شماره 3 نسخ مي‌شود. -

103 - افزايش اعتبارات نهاد رياست جمهوري و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال به وزراء، معاونان رييس جمهور و مديرعامل سازمان صدا و سيما جهت تأمين بخشي از هزينه‌هاي ضروري 6 ماهه اول سال 1377 - 17/03/1377
هيأت ‌وزيران - 18415/ت19804هـ
26/03/1377 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

104 - اجازه ايجاد 160 پست سازماني در نهاد رياست جمهوري - 10/04/1377
هيأت ‌وزيران - 23308/ت 19898هـ
20/04/1377 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

105 - تصويب‌‌نامه راجع به امضاي موقت موافقت‌نامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري و احوال شخصيه بين جمهوري اسلامي ايران و‌ جمهوري عربي سوريه - 11/06/1377
هيأت ‌وزيران - 39639/ت17202هـ
17/06/1377 - جزء (ت) بند 2 ماده 11، بند 1 ماده 29، بند ح ماده 30 پيوست –
كل مصوبه نسخ مي‌شود.
-

106 - افزايش اعتبارات نهاد رياست جمهوري جهت تأمين بخشي از هزينه‌هاي ضروري 6 ماهه سال 1377 - 11/09/1377
هيأت وزيران - 59365/ت20531هـ
21/09/1377 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

107 - آيين ‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش - 29/09/1377
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور - 64200/ت17179هـ
14/10/1374 - جزء (3) بند (ب) ماده 68 نسخ مي‌شود -

108 - آيين ‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك - 29/09/1377
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور - 64341/ت 17179هـ
14/10/1377 - جزء (3) بند (ب) ماده 67 نسخ مي‌شود. -

109 - تأمين اعتبار براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي استان كرمانشاه به سازمان برنامه و بودجه - 18/11/1377
هيأت ‌وزيران - 71927/ت20820هـ
20/11/1377 - رديف 20 جدول مصوبه نسخ مي‌شود -

110 - اجازه برگزاري هم نشست نقش زنان در انتقال ميراث معنوي توسط كميسيون ملي يونسكو در ايران - 19/02/1378
هيأت وزيران - 80466/ت21000هـ
25/02/1378 - كل مصوبه نسخ مي شود -

111 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پنجاه ميليون ريال به نهاد رياست جمهوري - 22/02/1378
هيأت ‌وزيران - 7886/ت 21249هـ
25/02/1378 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

112 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور افزايش بودجه جاري سال 1378 شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان به شوراي مذكور - 12/03/1378
هيأت وزيران - 11007/ت21345هـ
16/03/1378 - كل مصوبه نسخ مي شود -

113 - تصويب‌نامه راجع به تأمين اعتبار جهت نهاد رياست جمهوري، هزينه‌هاي ضروري و كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي - 05/08/1378
هيأت ‌وزيران - 43222/ت22046هـ
10/08/1378 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

114 - آيين‌نامه استخدامي شركت‌ها و واحدهاي تابعه وزارت معادن و فلزات - 12/10/1378
هيأت وزيران - 57281/ت 21195هـ
25/11/1378 - بند (ص) ماده 2، مواد 26، 44 وتبصره هاي آن، 77، 81 وتبصره هاي آن، 107، 108 وتبصره هاي آن، 111 وتبصره آن و ماده 113 نسخ مي‌شود. -

115 - موظف نمودن مركز مشاركت امور زنان به ارائه طرح بيمه زنان خانه‌دار جهت تصويب در هيأت وزيران - 03/11/1378
هيأت ‌وزيران - 60900/19639
18/11/1378 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

116 - توزيع تعداد پنجاه وهشت (58) دستگاه خودرو بين دستگاه‌هاي اجرايي - 13/11/1378
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور - 59346/ت 22417هـ
16/11/1378 - رديف 8 جدول پيوست نسخ مي‌شود -

117 - اجازه برگزاري چهارمين همايش بين‌المللي بيماري‌هاي زنان و زايمان از محل ثبت نام شركت كنندگان، درآمد ناشي از برگزاري نمايشگاه در جنب همايش و اعتبارات پژوهش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران - 11/12/1378
هيأت ‌وزيران - 57073/ت 22371هـ
12/12/1378 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

118 - اجازه استخدام افرادي در شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك و شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران و مركز امور مشاركت زنان - 22/12/1378
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيات دولت - 63740/ت 22176ك
08/01/1379 - بند 3 نسخ مي‌شود -

119 - اجازه ايجاد ده پست سازماني در دبيرخانه شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان - 24/01/1379
هيأت وزيران - 64416/ت 22519هـ
04/02/1379 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

120 - افزايش اعتبارات نهاد رياست جمهوري جهت تأمين بخشي از هزينه‌هاي ضروري 6 ماهه اول سال 1379 - 14/02/1379
هيأت ‌وزيران - 5403/ت 22834هـ
17/02/1379 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

121 - تصويب‌نامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور - 25/03/1379
هيأت ‌وزيران - 12524/ت 23081هـ
30/03/1379 - رديف 52 جدول شماره 1 نسخ مي‌شود -

122 - تشكيل كميسيوني جهت بررسي‌هاي لازم در مورد امكان تأمين منابع مورد نياز سهم دولت پس از اعمال ماده (2 ‏) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379 - 25/03/1379
هيأت ‌وزيران - 23034/13473
08/04/1379 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

123 - اعلام ضوابط و دستور العمل‌هاي نحوه پرداخت خسارت‌هاي مردمي مناطق جنگ زده - 19/04/1379
هيأت وزيران - 15023/ت23134هـ
19/04/1379
- مواد 3 و 4 قسمت (ج - نحوه بررسي خسارت) نسخ مي‌شود. -

124 - اصلاح تصويب‌نامه اجازه برگزاري چهارمين همايش بين‌المللي بيماري‌هاي زنان و زايمان - 16/05/1379
هيأت ‌وزيران - 20709/ت 23292هـ
22/05/1379 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

125 - آيين نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور - 30/08/1380
هيأت وزيران - 24461/ت23301هـ
10/09/1380 -
مواد 3 و تبصره هاي آن نسخ مي‌شود -

126 - افزايش مبلغ يك ميليارد و سيصد و شصت ميليون ريال به اعتبارات نهاد رياست جمهوري و اختصاص مبلغ چهل ميليون ريال از آن به هر يك از وزراء، معاونان رييس جمهور و رييس دفتر رييس جمهور جهت تأمين بخشي از هزينه‌هاي ضروري 6 ماهه دوم سال 1379 - 11/08/1379
هيأت ‌وزيران - 35625/ت23673هـ
14/08/1379 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

127 - اجازه امضاي موقت موافقت‌نامه همكاري در زمينه فعاليت زنان و خانواده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس - 04/10/1379
هيأت ‌وزيران - 44379/ت23485هـ
04/10/1379 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

128 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور كمك به خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سمنان - 12/11/1379
هيأت ‌وزيران - 52502/ت24077هـ
18/11/1379 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

129 - توزيع و اختصاص معادل سيصد ميليارد ريال حاصل از فروش وجوه ارزي براي اجراي ماده (11) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان - ابلاغي
24/11/1379
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور - 53374/ت 24140هـ
24/11/1379 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

130 - آيين‌ نامه استخدامي نظام بانكي دولتي - 26/11/1379
هيأت ‌وزيران - 57529/ت24174هـ
14/12/1379 - تبصره هاي 2 و3 ماده 13، ماده 28، تبصره ماده 33 و ماده 37 نسخ مي‌شود -

131 - تأمين اعتبار جهت كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي به نهاد رياست جمهوري - 14/12/1379
هيأت ‌وزيران - 58699/ت 24273هـ
21/12/1379 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

132 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتاد ميليارد ريال جهت اجراي بند 11 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان به صندوق بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي - ابلاغي
27/12/1379
نماينده ويژه رييس جمهور - 59559/ت 24370هـ
27/12/1379 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

133 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست و شش ميليارد ريال جهت اجراي بند 11 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان به صندوق بيمه و بازنشستگي پرسنل سپاهي - ابلاغي
27/12/1379
نماينده ويژه رييس جمهور - 59556/ت 24371هـ
27/12/1379 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

134 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك صد و دوازده ميليارد ريال جهت اجراي بند 11 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان به صندوق بيمه و بازنشستگي نيروهاي نظامي - ابلاغي
27/12/1379
نماينده ويژه رييس جمهور - 59569/ت 24369هـ
27/12/1379 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

135 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و بيست ميليون ريال به اعتبارات نهاد رياست جمهوري ـ هزينه‌هاي ضروري ـ كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي - 19/01/1380
هيأت ‌وزيران - 1500/ت 24428هـ
22/01/1380 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

136 - اجازه برگزاري كارگاه آموزشي زيرمنطقه‌اي شناسايي استراتژي‌ها و فرآيندهاي عملياتي ـ كاربردي نقش مشاركت زنان در روند برنامه اقدام ملي بيابان‌زدايي، توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور - 26/02/1380
هيأت ‌وزيران - 711/ت24452هـ
02/03/1380 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

137 - تصويب‌نامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور - 09/03/1380
هيأت ‌وزيران - 10909/ت24693هـ
16/03/1380 - رديف 49 جدول شماره 1 نسخ مي‌شود -

138 - اجازه برگزاري اجلاس زنان، ميراث فرهنگي و معنوي و توسعه توسط كميسيون ملي يونسكو در ايران در سال 1380 از محل منابع مالي يونسكو - 18/06/1380
هيأت ‌وزيران - 28628/ت24642هـ
20/06/1380 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

139 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد و شصت ميليون ريال به اعتبارات نهاد رياست جمهوري و مبلغ سي ميليون ريال در اختيار هر يك از وزيران، معاونان رييس جمهور، رييس دفتر رييس جمهوري، رييس دفتر هيأت دولت رييس مركزمشاركت امور زنان ورييس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران - 02/08/1380
هيأت ‌وزيران - 36720/ت25444هـ
09/08/1380 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

140 - اجازه برگزاري اولين همايش بين‌المللي روانپزشكي كودك و نوجوان توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران - 16/08/1380
هيأت ‌وزيران - 34430/ت25417هـ
21/08/1380 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

141 - تعيين بودجه سال 1381 سازمان ملي جوانان - 11/09/1380
هيأت ‌وزيران - 44523/ت25667هـ
02/10/1380 - بند 2 نسخ مي‌شود -

142 - تأمين اعتبار براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي ضروري شش ماهه دوم سال 1380 به نهاد رياست جمهوري - 10/11/1380
هيأت ‌وزيران - 52289/ت25953هـ
16/11/1380 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

143 - اضافه شدن مبلغ يك ميليارد و بيست ميليون ريال به سرجمع اعتبارات نهاد رياست جمهوري و قراردادن مبلغ سي ميليون ريال در اختيار هر يك از وزيران، معاونان رييس ‌جمهور، رييس دفتر رييس ‌جمهور، رييس دفتر هيأت دولت، رييس مركز مشاركت امور زنان و رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي ضروري سال 1381 - 22/03/1381
هيأت ‌وزيران - 12002/ت 26651هـ
27/03/1381 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

144 - تغيير اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب استان‌هاي خراسان و يزد -
ابلاغي
01/04/1381
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 11948/ت26664هـ
01/04/1381 - رديف مربوط به (احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي بانوان) مندرج در پيوست 3 مربوط به استان يزد، رديف مربوط به (احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي بانوان) مندرج در پيوست 6 مربوط به استان خراسان، نسخ مي‌شود -

145 - تصويب‌نامه راجع به اهداف كلان بلندمدت، راهبردهاي كلان، اقدامات ميان مدت و كوتاه مدت و تشكيلات اجرايي مربوط در استان سيستان و بلوچستان - 23/04/1381
هيأت وزيران - 16532/ت 26790هـ
06/05/1381 - جزءهاي 6 و11 بند (د) نسخ مي‌شود -

146 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه تاسيس دفتر منطقه‌اي آيسسكو در جمهوري اسلامي ايران به وزارت آموزش و پرورش - 24/07/1381
هيأت وزيران - 37073/ت27376هـ
04/08/1381 - بند (ج) ماده 11 –
كل مصوبه نسخ مي‌شود -

147 - اضافه شدن مبلغ يك ميليارد و بيست ميليون ريال به سر جمع اعتبارات نهاد رياست جمهوري و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال براي تأمين بخشي ازهزينه‌هاي ضروري سال 1381 - 12/08/1381
هيأت ‌وزيران - 39834/ت27527هـ
18/08/1381 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

148 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور ارائه كمك مالي براي تكميل ساختمان حوزه علميه خواهران شهرستان دامغان به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران - 30/11/1381
هيأت ‌وزيران - 59627/ت28143هـ
30/11/1381 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

149 - آيين ‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ايران - 04/12/1381
هيأت وزيران - 26744/ت25988هـ
17/12/1381 - تبصره 2 ماده 50 ، بند الف و ب ماده 69 نسخ مي‌شود. -

150 - آيين نامه تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده‌هاي شاهد - 27/01/1382
هيأت وزيران - 4537/ت 22937هـ
02/02/1382 - ماده 8 و تبصره آن نسخ مي‌شود -

151 - نحوه توزيع و مصرف اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي و استاني، مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت در مورد بودجه عمومي و كل هزينه خارج از شمول شركت‌هاي دولتي زيرمجموعه هر وزارتخانه و يا سازمان - 24/02/1382
هيأت‌ وزيران - 9450/ت 28620هـ
28/02/1382 - رديف مربوط به (حوزه‌هاي علميه خواهران (كمك)) در جدول شماره 1 نسخ مي‌شود -

152 - اضافه شدن مبلغ يك ميليار دوبيست ميليون ريال به سرجمع اعتبارات نهاد رياست جمهوري و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال به هريك از وزيران، معاونان رييس جمهور، رييس دفتر هيأت دولت، رييس مركز مشاركت امور زنان و رييس سازمان صدا و سيما - 31/02/1382
هيأت وزيران - 8077/ت28639هـ
04/03/1382 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

153 - اجازه استفاده از كمك‌هاي بلاعوض بانك جهاني به منظور تدارك و آماده‌سازي طرح پيشنهادي مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران تحت عنوان ملاحظات جنسيتي در برنامه‌هاي توسعه ايران به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري - 22/05/1382
هيأت‌ وزيران - 25988/ت 29117هـ
27/05/1382 - بند 1 نسخ مي‌شود -

154 - پيش‌بيني نمودن راهكارهايي در لوايح بودجه سنواتي به منظور بهبود وضعيت فضاي آموزشي مدارس كشور - 12/06/1382
هيأت وزيران - 34878/27736
24/06/1382 - بند 8 نسخ مي‌شود -

155 - تأمين اعتبار واختصاص مبلغ يك ميليار دوبيست ميليون ريال براي افزايش سرجمع اعتبارات نهادرياست جمهوري و قراردادن مبلغ سي ميليون ريال در اختيار هريك از وزيران، معاونان رييس جمهور، رييس دفتررييس جمهور، رييس دفتر هيات دولت، رييس مركز امورمشاركت زنان و ... - 28/10/1382
هيأت وزيران - 56339/ت29956هـ
01/11/1382 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

156 - اجازه استفاده وزارت علوم ، تحقيقات و فن‌آوري از كمك‌هاي بلاعوض بانك جهاني به منظور تدارك و آماده سازي طرح پيشنهادي مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران تحت عنوان شبكه ارتباطي زنان فارسي زبان (تاجيكستان ، افغانستان و ايران ) - 05/11/1382
هيأت وزيران - 58114/ت29991هـ
08/11/1382 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

157 - اصلاح آيين نامه شوراي عالي سلامت كشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت - 26/11/1382
هيأت وزيران - 38645/ت 29883هـ
04/12/1382 - بندهاي 3 و 4 (موضوع الحاق بند به مواد 4 و 11) نسخ مي‌شود. -

158 - اختصاص مبلغ چهارصد ميليارد ريال جهت تحقق كامل عمليات اسكان موقت، گردافشاني نخيلات، بهداشت و درمان، حمل و نقل، آب و برق، سازماندهي كامل زنان وكودكان بي‌سرپرست و معلولين، نيازهاي كسبه جزء و ساير نيازهاي ضروري ناظر بر مديريت بحران ناشي از زلزله بم به ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور - 19/01/1383
هيأت وزيران - 3298/ت30526هـ
09/02/1383 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

159 - اتخاذ تصميماتي در خصوص توزيع اعتبارات خارج از شمول موضوع بند (ت) تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور - 06/03/1383
هيأت‌ وزيران - 14759/ت30719هـ
03/04/1383 - رديف مربوط به (حوزه‌هاي علميه خواهران) در جدول شماره 1 نسخ مي‌شود -

160 - اضافه شدن مبلغ يك ميليارد و يكصد و ده ميليون ريال به سر جمع اعتبارات بودجه هزينه‌اي نهاد رياست جمهوري ـ كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و دولتي و قراردادن مبلغ سي ميليون ريال در اختيار هر يك از وزيران معاونان رييس جمهور رييس دفتر رييس جمهور، رييس دفتر هيأت دولت، رييس مركز مشاركت امور زنان - 21/05/1383
هيأت‌ وزيران - 24206/ت 31186هـ
31/05/1383 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

161 - اختصاص مبالغي و اجازه بهره‌گيري از وام‌هاي تخصيصي بانك توسعه اسلامي به منظور بازسازي بم - 04/09/1383
هيأت‌ وزيران - 46866/ت31777هـ
11/09/1383 - رديف 4 جدول بند 3، بند 5 نسخ مي‌شود -

162 - نامه اصلاحي تصميم‌نامه تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي جهت بازسازي و مرمت مناطق آسيب ديده ازحوادث و سوانح غيرمترقبه در سال 1383 - 07/11/1383
هيأت‌ وزيران - 75012/32182
26/12/1383 - رديف 1 جدول پيوست نسخ مي‌شود -

163 - اضافه شدن مبلغ يك ميليارد و يك صد و ده ميليون ريال به سر جمع اعتبارات بودجه هزينه‌اي (جاري) نهاد رياست جمهوري - 09/12/1383
هيأت‌ وزيران - 72132/ت32419هـ
10/12/1383 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

164 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال به منظور هزينه‌هاي مربوط به برگزاري چهارمين دوره بازي‌هاي كشورهاي اسلامي ورزش زنان و برگزاري بازي‌هاي آسيايي قطر در سال 2006 ميلادي به كميته ملي المپيك ايران - 29/03/1384
هيأت وزيران - 12189/ت33066هـ
01/04/1384 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

165 - اضافه شدن مبلغ (1.110.000.000) به سر جمع اعتبارات نهاد رياست جمهوري و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال براي تامين بخشي از هزينه هاي ضروري سال 1384 به وزيران، معاونان رئيس جمهور و روساي دفتر رئيس جمهور، دفتر هيات دولت، مركز امور مشاركت زنان و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران - 22/04/1384
هيأت وزيران - 23934/ت33464هـ
01/05/1384 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

166 - اجازه اقدام سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور نسبت به توزيع اعتبارات بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1384 ستاد راهبري و سياست‌گذاري بازسازي بم به شرح جداول پيوست - 27/04/1384
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد راهبري بازسازي بم - 23244/ت33442ن
27/04/1384 - رديف 3 جدول پيوست نسخ مي‌شود -

167 - اتخاذ تصميماتي در خصوص اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي و استاني - 05/05/1384
هيأت وزيران - 26424/ت33551هـ
11/05/1384 - رديف 28 و 29 جدول شماره 1 نسخ مي‌شود -

168 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه و چهار ميليارد ريال به منظور تأمين هزينه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در حادثه زلزله شهرستان بم - 27/06/1384
هيأت وزيران - 38204/ت33882هـ
05/07/1384 - رديف 8 جدول پيوست نسخ مي‌شود -

169 - اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال به منظور راه‌اندازي استان خراسان جنوبي و تكميل و تجهيز پروژه‌هاي نيمه تمام و پرداخت ديون در سال‌هاي 1384 و 1385 - 19/08/1384
هيأت وزيران - 50386/ت34078هـ
23/08/1384 - رديف 38 جدول پيوست نسخ مي‌شود -

170 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيزده ميليارد و چهارصد ميليون ريال به منظور پيشگيري و درمان بيماري‌هاي دهان و دندان كودكان زير 12 سال به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان بيمه خدمات درماني - 25/08/1384
هيأت وزيران - 48497/ت34098هـ
10/09/1384 - رديف مربوط به (نهاد رياست جمهوري ـ مركز امور مشاركت زنان) در جدول پيوست نسخ مي‌شود -

171 - اختصاص مبالغي و اجازه بهره‌گيري از وام‌هاي تخصيصي بانك توسعه اسلامي به منظور بازسازي بم - 04/09/1384
هيأت وزيران - 46866/ت31777هـ
11/09/1384 - رديف 4 جدول بند 3 و بند 5 نسخ مي‌شود -

172 - اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال وام قرض‌الحسنه ضروري و وديعه مسكن، درمان، تحصيل و ازدواج به متقاضيان واجد شرايط در استان قم - 15/10/1384
هيأت‌ وزيران - 67671/34341
12/11/1384 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

173 - اتخاذ تصميماتي در خصوص عملياتي كردن پروژه‌ها و توافق‌هاي بين استانداري قم و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و اختصاص مبالغي به منظور احداث ساختمان شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و كمك به صندوق وام طلاب - 15/10/1384
هيأت‌ وزيران - 73955/34341
12/11/1384 - رديف 9 پيوست 2 (ليست موارد توافق شده با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها
وزارت مسكن و شهرسازي (استان قم))، رديف 6 پيوست 8 (ليست موارد توافق شده با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها سازمان تربيت بدني(استان قم)) نسخ مي‌شود. -

174 - احداث مجتمع فرهنگي بانوان و يك سالن ورزشي براي پسران در استان هرمزگان توسط سازمان تربيت بدني - 22/10/1384
هيأت‌ وزيران - 34367/69316
28/10/1384 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

175 - اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال وام قرض‌الحسنه ضروري، وديعه مسكن، درمان، تحصيل و ازدواج به متقاضيان واجدشرايط در استان بوشهر - 13/11/1384
هيأت‌ وزيران - 34512/76443
23/11/1384 - بند 1 نسخ مي‌شود -

176 - تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي به منظور تكميل ظرفيت‌ها و اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي اولويت‌دار استان چهارمحال و بختياري - 04/12/1384
هيأت‌ وزيران - 86562/34597
21/12/1384 - رديف مربوط به تكميل مجتمع فرهنگي خواهران شهركرد در پيوست 1 و رديف‌ مربوط به احداث مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران لردگان در پيوست 2 نسخ مي‌شود. -

177 - موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرح‌هاي بهداشتي، درماني، دانشگاهي، احداث خوابگاه، مجتمع فرهنگي ورزشي و منازل مسكوني براي نيروهاي متخصص در استان كهگيلويه و بويراحمد - 07/01/1385
هيأت‌ وزيران - 4876/34790
22/01/1385 - جزء (الف) بند 4 نسخ مي‌شود. -

178 - تصويب‌نامه در خصوص انتخاب آقاي فرهاد رهبر به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در انجام جابجايي اعتبارات سال 1385 مربوط به رديف‌هاي متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 كل كشور - 07/02/1385
هيأت‌ وزيران - 23167/ت 34874هـ
07/03/1385 - رديف مربوط به (اعتبار قانون اصلاح تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت) و رديف مربوط به (اعتبار مربوط به ترميم مستمري والدين و همسران شهدا) نسخ مي‌شود -

179 - تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي به منظور آزادي تعدادي از زندانيان جرايم غيرعمدي و نيز تأمين جهيزيه زوج‌هاي جوان در استان زنجان - 08/02/1385
هيأت‌ وزيران - 14684/34944
17/02/1385 - بند 2 نسخ مي‌شود -

180 - موظف شدن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به انجام اقداماتي در خصوص كارآفريني و توانمندسازي زنان سرپرست خانواده و سرمايه‌گذاري در طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي - 08/02/1385
هيأت‌ وزيران - 14693/34944
17/02/1385 - بند 1 نسخ مي‌شود -

181 - موظف شدن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به مطالعه ايجاد شهرك فرهنگي، سياحتي و گردشگري مركز تفريحي - ساحلي بانوان، تبديل عمارت تاريخي ذوالفقاري به موزه و ايجاد بازارچه صنايع دستي در استان زنجان - 09/02/1385
هيأت‌ وزيران - 14736/34944
17/02/1385 - بندهاي (الف) و (ب) نسخ مي‌شود -

182 - موظف شدن وزارت تعاون به اجراي طرح‌هاي تعاوني و احداث مجتمع خدمات آموزشي صندوق تعاون در استان مركزي - 28/02/1385
هيأت‌ وزيران - 22643/35130
06/03/1385 - بند (ب) نسخ مي‌شود -

183 - موظف شدن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به تاسيس، تجهيز و تكميل مراكز سوانح سوختگي و نگهداري معلولين و سالمندان، بيمارستان و كمك بلاعوض براي ازدواج مددجويان و افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني - 28/02/1385
هيأت‌ وزيران - 22623/35130
06/03/1385 - بند (د) نسخ مي‌شود -

184 - موظف شدن وزارت كار و امور اجتماعي به اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي، احداث و تجهيز مجموعه‌هاي ورزشي كارگران، مراكز فني و حرفه اي و خوابگاه شبانه‌روزي كارآموزان در استان مركزي - 28/02/1385
هيأت‌ وزيران - 22638/35130
06/03/1385 - جزء (ب) بند 2 نسخ مي‌شود -

185 - موظف شدن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرح هاي بهداشتي و دانشگاهي در استان مركزي - 28/02/1385
هيأت‌ وزيران - 24080/35130
20/03/1385 - جزء 12 بند (الف) نسخ مي‌شود -

186 - موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرح‌هاي بهداشتي و دانشگاهي در استان همدان - 01/04/1385
هيأت‌ وزيران - 37155/35341
11/04/1385 - جزء (هـ) بند 1 نسخ مي‌شود -

187 - موظف نمودن وزارت كار و امور اجتماعي به اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي، احداث و تجهيز مراكز فني و حرفه‌اي و سالن‌هاي ورزشي كارگران در استان آذربايجان شرقي - 22/04/1385
هيأت‌ وزيران - 48605/35475
01/05/1385 - جزء (الف) بند 2 نسخ مي‌شود -

188 - موظف شدن وزارت كشور به اختصاص مبالغي براي اجراي طرح‌هاي عمران شهري، نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، تجهيز ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني، كمك به فعاليت‌هاي بانوان و صدور مجوز تأسيس ده‌ياري در استان خراسان شمالي - 11/05/1385
هيأت‌ وزيران - 56398/35648
18/05/1385 - بند (ح) نسخ مي‌شود -

189 - موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرح‌هاي تعاوني در استان خراسان شمالي - 11/05/1385
هيأت‌ وزيران - 57286/35648
21/05/1385 - بند (ب) نسخ مي‌شود -

190 - موظف نمودن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي جهت تأمين جهيزيه زوج‌هاي جوان در استان خراسان شمالي و احداث درمانگاه تأمين اجتماعي شهرستان جاجرم - 11/05/1385
هيأت‌ وزيران - 58094/35648
22/05/1385 - بند (الف) نسخ مي‌شود -

191 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك هزار و چهل و پنج ميليارد ريال با عنوان افزايش حق عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح - 24/05/1385
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور - 59330/ت35597ن
24/05/1385 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

192 - موظف نمودن وزارت تعاون به ايجاد تعاوني در گرايش‌هاي مختلف اقتصادي در استان اردبيل - 26/05/1385
هيأت‌ وزيران - 63213/35702
01/06/1385 - بند (ب) نسخ مي‌شود -

193 - موظف نمودن وزارت علوم ، تحقيقات و فن‌آوري به اجراي طرح‌هاي دانشگاهي در استان اردبيل - 26/05/1385
هيأت‌ وزيران - 63214/35702
01/06/1385 - بند (الف) نسخ مي‌شود -

194 - موظف نمودن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به احداث درمانگاه، واحدهاي مسكوني ويژه معلولين و تأمين جهيزيه براي زوج‌هاي جوان در استان اردبيل - 26/05/1385
هيأت‌ وزيران - 63385/35702
01/06/1385 - بند (ج) نسخ مي‌شود -

195 - موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به اجراي طرح‌هاي بيمارستاني و دانشگاهي، تجهيز پايگاه‌هاي امداد جاده‌اي و احداث مسكن براي پزشكان متخصص در استان اردبيل - 26/05/1385
هيأت‌ وزيران - 64345/35702
04/06/1385 - جزء (ح) بند 1 نسخ مي‌شود -

196 - موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرح‌هاي تعاوني در آذربايجان غربي - 11/06/1385
هيأت‌ وزيران - 69692/35780
14/06/1385 - بند (ب) نسخ مي‌شود -

197 - موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرح‌هاي بيمارستاني و درماني، تجهيز پايگاه‌هاي امداد جاده‌اي و احداث مجتمع ورزشي در استان آذربايجان غربي - 11/06/1385
هيأت‌ وزيران - 69596/35780
14/06/1385 - بند 10 نسخ مي‌شود -

198 - موظف نمودن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به تجهيز ساختمان‌هاي مجتمع آسيب‌ديدگان اجتماعي، احداث واحدهاي مسكوني براي مددجويان، توانمندسازي زنان خودسرپرست، تأمين جهيزيه زوج‌هاي جوان، طرح توسعه كارخانه سيمان اروميه و احداث دي كلينيك در استان آذربايجان غربي - 11/06/1385
هيأت‌ وزيران - 69601/35780
14/06/1385 - بند (د) نسخ مي‌شود -

199 - موظف نمودن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به ارائه گزارشي در خصوص تهيه جهيزيه براي زوج‌هاي جوان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در بعضي از استان‌ها - 11/06/1385
هيأت‌ وزيران - 71562/35780
19/06/1385 - بندهاي (د)، (و) نسخ مي‌شود -

200 - اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال براي نگهداري وحمايت اززنان سرپرست خانوار و كودكان بي‌سرپرست و معلولين نيازمند وساماندهي افراد تحت پوشش آسيب ديده ناشي اززلزله سال 1382 شهرستان بم به سازمان بهزيستي كشور - 12/07/1385
هيأت وزيران
- 76821/ت35977هـ
15/07/1385 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

201 - موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرح‌هاي تعاوني در استان تهران - 03/08/1385
هيأت‌ وزيران - 96209/36022
13/08/1385 - بند (ج) نسخ مي‌شود -

202 - موظف نمودن وزارت كشور به اختصاص مبالغي براي احياء بافت‌هاي فرسوده، كمك به شهرداري‌ها و تشكل‌هاي بانوان، تهيه طرح جامع ترافيك، احداث ساختمان‌هاي پاسگاه‌هاي انتظامي و ايستگاه آتش نشاني و دهياري در استان تهران - 03/08/1385
هيأت‌ وزيران - 96249/36022
13/08/1385 - بند (س) نسخ مي‌شود -

203 - موظف نمودن وزارت كار و امور اجتماعي به اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي، تجهيز مراكز فني وحرفه‌اي و مجموعه‌هاي ورزشي دراستان تهران - 03/08/1385
هيأت وزيران - 99497/36022
17/08/1385 - جزء (ب) بند (2) نسخ مي‌شود -

204 - موظف نمودن وزارت رفاه وتأمين اجتماعي نسبت به تأسيس محلي براي ترك اعتياد وبازپروري اختصاصي بانوان معتاد در شهر تهران - 14/08/1385
هيأت وزيران - 102049/36022
23/08/1385 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

205 - موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرح‌هاي بهداشتي و درماني، بيمارستاني و دانشگاهي دراستان تهران - 14/08/1385
هيأت وزيران - 102080/36022
23/08/1385 - بند (الف) نسخ مي‌شود -

206 - بررسي طرح اجراي كامل بيمه زنان خانه‌دار توسط مركز مشاركت امور زنان و خانواده - 14/08/1385
هيأت وزيران - 103604/36022
27/08/1385 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

207 - موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجرا ي طرح‌هاي ورزشي در استان تهران - 14/08/1385
هيأت وزيران - 105315/36022
29/08/1385 - جزء (ه) بند 2 نسخ مي‌شود -

208 - اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال براي نگهداري وحمايت از زنان سرپرست خانوار و كودكان بي سرپرست و معلولين نيازمند وساماندهي افراد تحت پوشش آسيب ديده ناشي از زلزله سال 1382 شهرستان بم به سازمان بهزيستي كشور - 15/07/1385
هيأت وزيران - 76821/ت35977هـ
15/07/1385 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

209 - موظف نمودن وزارت رفاه وتأمين به اختصاص مبالغي براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و جوانان و تهيه جهيزيه در استان كردستان - 25/08/1385
هيأت وزيران - 106780/36264
01/09/1385 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

210 - موظف نمودن وزارت كشور به تجهيز حمل و نقل شهري، بازسازي بافتهاي فرسوده، كمك به شهرداري‌ها و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و اشتغال بانوان در استان كردستان - 25/08/1385
هيأت‌ وزيران - 106798/36264
01/09/1385 - جزء (الف) بند 3 نسخ مي‌شود -

211 - موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرح‌هاي تعاوني در استان كردستان - 25/08/1385
هيأت‌ وزيران - 106787/36264
01/09/1385 - بند (ج) نسخ مي‌شود -

212 - تصويب‌نامه راجع به الحاق مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 - - 19/09/1385
هيأت‌ وزيران - 120423/ت34780هـ
25/09/1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

213 - موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرح‌هاي تعاوني دراستان كرمانشاه - 30/09/1385
هيأت‌ وزيران - 127229/36422
05/10/1385 - بند (ب) نسخ مي‌شود -

214 - موظف نمودن وزارت رفاه وتأمين اجتماعي به انجام اقداماتي براي تأمين جهيزيه و احداث خانه مهر دراستان كرمانشاه - 30/09/1385
هيأت‌ وزيران - 127130/36422
05/10/1385 - بند (الف) نسخ مي‌شود -

215 - موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرح‌هاي بيمارستاني و دانشگاهي در استان خوزستان - 15/10/1385
هيأت وزيران - 137160/36514
25/10/1385 - بند (ي) نسخ مي‌شود -

216 - موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجراي طرحهاي ورزشي در استان خوزستان - 15/10/1385
هيأت وزيران - 137197/36514
25/10/1385 - بند (و) نسخ مي‌شود -

217 - موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرح‌هاي تعاوني در استان گيلان - 03/12/1385
هيأت‌ وزيران - 164758/36895
09/12/1385 - بند 3 نسخ مي‌شود -

218 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك هزار و چهل و پنج ميليارد ريال با عنوان اعتبار قانون اصلاح تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح - 05/12/1385
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور - 154429/ت 36861ن
05/12/1385 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

219 - اصلاح تصويب‌نامه موظف شدن وزارت كار و امور اجتماعي به اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي، احداث و تجهيز مجموعه‌هاي ورزشي كارگران، مراكز فني و حرفه‌اي و خوابگاه شبانه روزي كارآموزان در استان مركزي - 06/12/1385
هيأت‌ وزيران - 164779/36674
09/12/1385 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

220 - اضافه شدن مبلغ يك هزار و هفتصد و پنجاه و پنج ميليارد ريال به سرجمع اعتبار وزارت رفاه و تامين اجتماعي - صندوق باز نشستگي كشوري بابت كسري اعتبار پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين - 13/12/1385
هيأت‌ وزيران - 133428/ت 619هـ
28/12/1385 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

221 - اصلاح تصويب‌نامه موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به اجراي طرح‌هاي بيمارستاني و دانشگاهي، تجهيز پايگاه‌هاي امداد جاده‌اي و احداث مسكن براي پزشكان متخصص در استان اردبيل - 13/12/1385
هيأت‌ وزيران - 168649/36891
16/12/1385 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

222 - موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرح‌هاي تعاوني دراستان يزد - 24/12/1385
هيأت‌ وزيران - 11094/37018
29/01/1386 - بند 3 نسخ مي‌شود -

223 - موظف نمودن وزارت تعاون نسبت به اجراي طرح‌هاي تعاوني در استان فارس - 31/01/1386
هيأت‌ وزيران - 18735/37192
11/02/1386 - جزء 3 بند (الف) نسخ مي‌شود -

224 - موظف نمودن وزارت رفاه وتامين اجتماعي نسبت به تكميل بيمارستان 300 تختخوابي، احداث مجتمع اداري جهت امور بيمه شدگان، اعطاي كمك بلاعوض و تهيه جهيزيه در استان كرمان - 14/02/1386
هيأت‌ وزيران - 24968/37293
22/02/1386 - بندهاي 8 و 11 نسخ مي‌شود -

225 - موظف نمودن وزارت كار و امور اجتماعي به اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي، تجهيز مراكز فني وحرفه‌اي واحداث مجموعه‌هاي ورزشي در استان كرمان - 14/02/1386
هيأت‌ وزيران - 28033/37293
26/02/1386 - جزء (الف) بند 2 نسخ مي‌شود -

226 - تصويب‌نامه در خصوص انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي براي انجام جابجايي اعتبارات سال 1386 - 16/02/1386
هيأت‌ وزيران - 13655/ت 37240هـ
19/02/1386 - رديف مربوط به (اعتبار موضوع ازدواج و مسكن جوانان) به شماره طبقه‌بندي 503865، رديف مربوط به (اعتبار مربوط به ترميم مستمري والدين و همسران شهدا) به شماره طبقه‌بندي 503821 -

227 - آيين نامه اجرايي بند (ظ) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور - 23/02/1386
وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت - 31729/ت37223ك
01/03/1386 - بندهاي (ث) و (ج) ماده 1 و مواد 2 تا 4 –
كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

228 - موظف نمودن وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به اجراي طرح‌هاي دانشگاهي در استان اصفهان - 06/03/1386
هيأت‌ وزيران - 41384/37485
20/03/1386 - بندهاي 2 تا 4 و 14 نسخ مي‌شود -

229 - موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرح‌هاي تعاوني در استان سمنان - 23/03/1386
هيأت‌ وزيران - 49656/37588
04/04/1386 - بند 2 نسخ مي‌شود -

230 - موظف نمودن وزارت كار و اموراجتماعي به اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي، تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي و احداث فضاهاي ورزشي كارگران در استان سمنان - 23/03/1386
هيأت‌ وزيران - 49664/37588
04/04/1386 - جزء (الف) بند 2 نسخ مي‌شود -

231 - موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجراي طرح هاي ورزشي در استان همدان - 01/04/1385
هيأت‌ وزيران - 36953/35341
11/04/1385 - بند (هـ) نسخ مي‌شود -

232 - تكميل بيمارستان فاطمه الزهراء (س) رباط كريم و ايجاد بيمارستان اختصاصي بانوان در شهر تهران - 31/04/1386
هيأت‌ وزيران - 71190/36022
07/05/1386 - بند 2 نسخ مي‌شود -

233 - تخصيص اعتبار با عنوان ترميم مستمري والدين و همسران شهدا به بنياد شهيد و امور ايثارگران - 21/05/1386
نماينده ويژه رييس جمهور - 79596/ت37983ن
21/05/1386 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

234 - واگذاري حق استفاده از 1355 باب كانون و اردوگاه دانش آموزي به سازمان دانش‌آموزي جمهوري اسلامي ايران - 24/05/1386
هيأت‌ وزيران - 45419/ت 27990هـ
29/05/1386 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

235 - موظف نمودن وزارت مسكن و شهرسازي به اجراي طرح‌هاي احداث واحدهاي مسكوني، بيمارستان و تكميل استاديوم ورزشي در استان اردبيل - 01/09/1386
هيأت وزيران - 145634/38706
10/09/1386 - بند 6 نسخ مي‌شود -

236 - نامه اصلاحي بند (6) تصويب‌نامه موضوع موظف نمودن وزارت مسكن و شهرسازي به اجراي طرح‌هاي احداث واحدهاي مسكوني، بيمارستان و تكميل استاديوم ورزشي در استان اردبيل - 01/09/1386
هيأت وزيران - 1172/38706
11/01/1387 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

237 - موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجراي طرحهاي ورزشي در استان ايلام - 15/09/1386
هيأت وزيران - 156969/38772
27/09/1386 - بند 1 نسخ مي‌شود -

238 - اصلاح بند (6) تصويب نامه موضوع موظف نمودن وزارت مسكن و شهرسازي به اجراي طرح‌هاي احداث واحدهاي مسكوني، بيمارستان و تكميل استاديوم ورزشي در استان اردبيل - 27/12/1386
هيأت وزيران - 214309/39229
28/12/1386 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

239 - موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرح‌هاي تعاوني در استان خراسان رضوي - 22/01/1387
هيأت وزيران - 14009/39570
04/02/1387 - بندهاي 1 و 2 نسخ مي‌شود -

240 - موظف نمودن سازمان تربيت بدني نسبت به اجراي تصميمات متخذه در استان قم - 29/01/1387
هيأت وزيران - 18323/39608
11/02/1387 - بند 3 نسخ مي‌شود -

241 - موظف نمودن وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري به اجراي طرح‌هاي دانشگاهي در استان همدان - 05/02/1387
هيأت وزيران - 20761/39652
16/02/1387 - بند 5 نسخ مي‌شود -

242 - تكليف وزارت رفاه و تامين اجتماعي نسبت به تخفيف پنجاه درصد (50%) حق بيمه سهم كارفرمايي زنان سرپرست خانوار شاغل در بخش خصوصي در سال 1387 - 08/02/1387
هيأت وزيران - 22220/35144
18/02/1387 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

243 - موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجراي طرحهاي ورزشي در استان فارس - 18/02/1387
هيأت وزيران - 28620/39771
29/02/1387 - بند 2 نسخ مي‌شود -

244 - موظف نمودن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به احداث واحدهاي مسكوني محرومين و معلولين، خانه مهر و تأمين جهيزيه در استان گلستان - 26/02/1387
هيأت وزيران
- 33641/39849
06/03/1387 - بندهاي 3 و 5 نسخ مي‌شود -

245 - موظف نمودن وزارت كار و اموراجتماعي به تجهيز مراكز فني و حرفه اي و مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار منطقه اي در استان گلستان - 26/02/1387
هيأت وزيران
- 33652/39849
06/03/1387 - بند 1 نسخ مي‌شود -

246 - موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجراي طرحهاي ورزشي در استان گلستان - 26/02/1387
هيأت وزيران - 33705/39849
06/03/1387 - بند 5 نسخ مي‌شود -

247 - اصلاح بند (2) تصويب‌نامه موضوع اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي، تجهيز مراكز فني و حرفه‌اي و احداث مجموعه‌هاي ورزشي در استان كرمان - 08/03/1387
هيأت وزيران - 37381/39798
12/03/1387 - بند 1 نسخ مي‌شود -

248 - اجازه برگزاري گردهمايي بين‌المللي سرطان‌هاي زنان توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد - 26/03/1387
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيات دولت - 52982/ت39807ك
11/04/1387 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

249 - آيين‌نامه تشكيل كارگروه ملي خانواده - 19/04/1387
هيأت وزيران - 62083/ت36886هـ
24/04/1387 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

250 - اتخاذ تصميماتي در خصوص برنامه ارتقاء توانمندي‌هاي زنان و تحكيم خانواده ذيل رديف 9 - 101000 قانون بودجه سال 1387 كل كشور - 30/04/1387
هيأت وزيران - 73359/ت40396هـ
12/05/1387 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

251 - ضوابط ارايه تسهيلات ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا - 18/06/1387
وزيران عضو كارگروه تصويبنامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/03/1387 - 182455/ت41134ك
08/10/1387 - بند (ج) ماده 1 و تبصره ذيل آن، ماده 4 و تبصره آن و ماده 9 نسخ مي‌شود -

252 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور كمك به اجراي عمليات ساختماني مجموعه آموزشي مجتمع علمي و آموزشي علوم اسلامي خواهران حوزه علميه قم (جامعه‌الزهراء) - 28/06/1387
هيأت وزيران - 32752/ت 21836هـ
29/06/1387 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

253 - موظف نمودن وزارت كار و امور اجتماعي به اجراي طرح‌هاي خوداشتغالي، تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و احداث سالن ورزشي كارگران در استان خراسان شمالي - 18/07/1387
هيأت وزيران - 128357/41044
28/07/1387 - بند 1 نسخ مي‌شود -

254 - موظف نمودن بنياد شهيد و امور ايثارگران به تكميل مجتمع توانبخشي و فرهنگي ايثارگران، ساماندهي گلزار شهدا و كمك به ساخت مسكن ايثارگران در استان خراسان شمالي - 18/07/1387
هيأت وزيران - 128322/41044
28/07/1387 - بند 3 نسخ مي‌شود -

255 - اتخاذ تصميماتي درخصوص ازدواج جوانان و پرداخت هدايايي به زوج‌هاي دانشجو - 10/09/1387
هيأت وزيران - 212119/38708
15/11/1387 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

256 - موظف نمودن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به اجراي طرح‌هاي حمايت از محرومين در استان آذربايجان شرقي - 14/09/1387
هيأت وزيران - 190298/41480
21/10/1387 - رديف 2 جدول مصوبه نسخ مي‌شود -

257 - موظف نمودن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به اجراي طرحهاي حمايت از محرومين و احداث درمانگاه در استان كرمانشاه - 10/11/1387
هيأت وزيران - 233391/41924
12/12/1387 - رديف 7 جدول شماره 1 نسخ مي‌شود -

258 - موظف نمودن وزارت كار و اموراجتماعي به اجراي طرح‌هاي اشتغال‌زايي، تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و تكميل مجموعه‌هاي ورزشي در استان يزد - 01/12/1387
هيأت وزيران - 235428/42038
14/12/1387 - بند 2 نسخ مي‌شود -

259 - موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرحهاي بهداشتي و درماني در استان يزد - 01/12/1387
هيأت وزيران - 235469/42038
14/12/1387 - بند 2 نسخ مي‌شود -

260 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال به منظور كمك به دانشجويان دختر ساكن خوابگاه دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري در تهران و علوم پزشكي تهران - 11/12/1387
هيأت وزيران - 237240/ت42095هـ
17/12/1387 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

261 - موظف نمودن وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري به اجراي طرحهاي دانشگاهي در استان كردستان - 27/12/1387
هيأت وزيران - 11537/42240
24/01/1388 - بند 2 نسخ مي‌شود -

262 - موظف نمودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اجراي طرح‌هاي فرهنگي در استان كردستان - 27/12/1387
هيأت وزيران - 11564/42240
24/01/1388 - بند 6 نسخ مي‌شود -

263 - موظف نمودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به اجراي طرح‌هاي فرهنگي و هنري در استان اصفهان - 20/01/1388
هيأت وزيران - 22988/42396
06/02/1388 - بند 9 نسخ مي‌شود -

264 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون ريال به منظور تجهيز و تكميل و راه‌اندازي مراكز مشاوره‌اي ازدواج در استان اصفهان - 20/01/1388
هيأت وزيران - 23082/ت42396هـ
06/02/1388 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

265 - موظف نمودن وزارت آموزش و پرورش نسبت به اجراي طرح‌هاي آموزشي در استان فارس - 10/02/1388
هيأت وزيران - 41381/42538
28/02/1388 - بند 1 نسخ مي‌شود -

266 - موظف نمودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اجراي طرح‌هاي فرهنگي و هنري در استان فارس - 10/02/1388
هيأت وزيران - 41542/42538
28/02/1388 - بند 8 نسخ مي‌شود -

267 - موظف نمودن وزارت كار و اموراجتماعي به اجراي طرح‌هاي خوداشتغالي، احداث و تجهيز مراكز آموزشي فني و حرفه‌اي و مجموعه‌هاي ورزشي در استان فارس - 10/02/1388
هيأت وزيران - 41592/42538
28/02/1388 - بند 2 نسخ مي‌شود -

268 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال به منظور خريداري يك هزار مترمربع زمين براي توسعه مكان حوزه علميه خواهران در بندرعباس - 20/02/1388
هيأت وزيران - 41849/ت42641هـ
28/02/1388 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

269 - موظف نمودن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به پرداخت وام قرض‌الحسنه به متقاضيان واجد شرايط و اجراي طرح‌هاي خوداشتغالي در استان سمنان - 31/02/1388
هيأت وزيران - 65218/42676 26/03/1388 - بند 8 نسخ مي‌شود -

270 - موظف نمودن وزارت آموزش و پرورش به اجراي طرح‌هاي آموزشي در استان تهران - 17/04/1388
هيأت وزيران - 99679/43084
18/05/1388 - جزء 4 بند (الف) نسخ مي‌شود -

271 - اتخاذ تصميماتي در خصوص ايفاي تعهدات خاص كالاهاي اساسي دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين يارانه مواد غذايي دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي - ابلاغي
24/04/1388
نماينده ويژه رييس جمهور - 90391/ت42833ن
24/04/1388 - تبصره 2 بند 1 نسخ مي‌شود -

272 - اجازه برگزاري هشتمين گردهمايي بين‌المللي زنان و مامايي ايران توسط انجمن متخصصين زنان و مامايي - 06/07/1388
هيأت وزيران - 147275/ت42987ك
25/07/1388 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

273 - تشكيل كارگروه زيارت و فرهنگ رضوي - 08/08/1388
هيأت وزيران - 202838/43647
16/10/1388 - تبصره 3 مصوبه نسخ مي‌شود -

274 - اتخاذ تصميماتي به منظور اجراي برنامه جامع ازدواج جوانان - 24/08/1388
هيأت وزيران - 187207/43786
22/09/1388 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

275 - موظف نمودن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به اجراي طرح‌هاي حمايت از محرومين در استان آذربايجان شرقي - 28/08/1388
هيأت وزيران - 187230/43740
23/09/1388 - بند 2 نسخ مي‌شود -

276 - موظف نمودن سازمان ملي جوانان به اختصاص مبالغي براي كمك به شبكه فعاليت ازدواج و حمايت از نخبگان در استان اصفهان - 11/09/1388
هيأت وزيران - 189938/43800
25/09/1388 - بند 1 نسخ مي‌شود -

277 - موظف نمودن معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي فرهنگي و هنري در استان فارس - 02/10/1388
هيأت‌ وزيران - 216417/43925
04/11/1388 - جزء‌هاي 23، 32، 39، 43، 46، 54، 58 و 59 بند (الف) نسخ مي‌شود -

278 - واگذاري حق استفاده از يك باب ساختمان واقع در تهران به مركز امور زنان و خانواده - 13/10/1388
وزراي عضو كميسيون لوايح هيات دولت - ك42885ت/220464
10/11/1388 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

279 - ضوابط ارائه تسهيلات مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا - 14/10/1388
وزيران عضو كارگروه مسكن - 251483/ت44025ك
17/12/1388 - بند (ج) و تبصره ماده 1، ماده 5 و تبصره هاي آن، مواد 11 و 13 نسخ مي‌شود. -

280 - موظف نمودن معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي و هنري در استان خوزستان - 23/10/1388
هيأت‌ وزيران - 221657/43947
11/11/1388 - بندهاي 4، 8 ، جزء (ز) بند 13 و بند 21 نسخ مي‌شود -

281 - اختصاص مبلغ يك هزار ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي در استان خراسان جنوبي - 04/12/1388
هيأت‌ وزيران - 260986/44184
26/12/1388 - جزء (الف) بند 3، بند 4، جزءهاي (د) و (ه) بند 9، جزء (ه) بند 10 و جزء (و) بند 11 نسخ مي‌شود -

282 - اختصاص مبلغ يك هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان هرمزگان - 20/12/1388
هيأت‌ وزيران - 261517/44256
26/12/1388 - جزء‌ (ج) بند 1، جزء‌هاي (الف)، (ب)، (م) و (ن) بند 4 و جزء (ب) بند 7 نسخ مي‌شود -

283 - اصلاح تصويب‌نامه موضوع تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال به منظور خريداري يكهزار متر مربع زمين براي توسعه مكان حوزه علميه خواهران در بندر عباس - 20/12/1388
هيأت‌ وزيران - 261329/44256
26/12/1388 - كل مصوبه نسخ مي‌شود -

284 - موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرح‌هاي آموزشي و درماني در استان لرستان - 23/12/1388
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 257099/ت44199ن
23/12/1388 - بند 1 نسخ مي‌شود -

285 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح‌هاي مربوط به توسعه و عمران استان لرستان - 23/12/1388
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 257081/ت44199ن
23/12/1388 - جزء (د) بند 4 نسخ مي‌شود -

286 - اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان آذربايجان غربي - 18/01/1389 هيأت‌ وزيران - 23583/44476
05/02/1389
- جزء (ي) بند 2، جزء‌هاي (و) و (س) بند 3، بند 4، جزء (هـ) بند 8 و جزء (هـ) بند 10 نسخ مي‌شود. -

287 - موظف نمودن وزارت كار و اموراجتماعي به اجراي طرح‌هاي اشتغال‌زايي و تكميل مراكز فني و حرفه‌اي در استان كهگيلويه و بويراحمد - 22/02/1389 هيأت‌ وزيران - 50744/44662
05/03/1389 - بند 6 نسخ مي‌شود. -

288 - اختصاص مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي در استان كهگيلويه و بويراحمد - 22/02/1389 هيأت‌ وزيران - 50905/44662
05/03/1389 - بند 3، جزء (د) بند 5، جزء (ج) بند 6 و جزء (ح) بند 8 و جزء (و) بند 9 نسخ مي‌شود. -

289 - اختصاص مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد ريال به منظور اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان كرمان - 05/03/1389 هيأت‌ وزيران - 69999/44761
29/03/1389 - بند 3، جزء (د) بند 6، جزء‌هاي (هـ ، ز، و) بند 8، جزء (هـ) بند (9) نسخ مي‌شود. -

290 - اختصاص مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان ايلام - 11/03/1389 هيأت‌ وزيران - 69895/44762
29/03/1389 - بند 3، جزء (ج) بند 6، جزء‌هاي (هـ، و) بند 8، جزء (هـ) بند (9) نسخ مي‌شود. -

291 - اختصاص مبلغ يك صدو هفتاد و پنج ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان چهارمحال و بختياري - 26/03/1389 هيأت‌ وزيران - 82159/44861
14/04/1389 - بند 3، جزء (ج) بند 6، جزء‌هاي (هـ ، و، ز) بند 8، جزء (هـ) بند (9) نسخ مي‌شود. -

292 - اختصاص مبلغ دو هزار و دويست و پنجاه ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي در استان همدان - 13/05/1389
هيأت‌ وزيران - 124850/45117
06/06/1389 - بند 3، جزء (ج) بند 6، جزء‌هاي (هـ ، و) بند 8، جزء (هـ) بند (9) نسخ مي‌شود. -

293 - موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرح هاي تعاوني در استان همدان - 13/05/1389
هيأت‌ وزيران - 124945/45117
06/06/1389 - بند 2 نسخ مي‌شود -

294 - موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجراي طرح‌هاي ورزشي در استان همدان - 13/05/1389
هيأت‌ وزيران - 125005/45117
06/06/1389 - بند 8 نسخ مي‌شود -

295 - موظف نمودن وزارت مسكن و شهرسازي به اجراي طرح‌هاي هادي روستايي، احياي بافت‌هاي فرسوده و احداث بيمارستان در استان اردبيل - 27/05/1389
هيأت‌ وزيران - 183421/45540
06/08/1389 - بند 3 نسخ مي‌شود. -

296 - اختصاص مبلغ شش هزار و دويست و پنجاه ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان تهران - 17/06/1389
هيأت‌ وزيران - 148667/45346
04/07/1389 - بند 3، جزء (ج) بند 6، جزء‌هاي (هـ ، و) بند 8، جزء (هـ) بند (9) نسخ مي‌شود. -

297 - احداث مراكز آموزش فني و حرفه‌اي خواهران در شهرستان گنبد و برادران در شهرستان مراوه تپه - 13/07/1389
هيأت‌ وزيران - 169840/45437
01/08/1389 - بند 1 نسخ مي‌شود. -

298 - موظف نمودن وزارت كار و امور اجتماعي به اجراي طرح‌هاي اشتغال‌زا، احداث مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، سالن ورزشي، مجتمع فرهنگي و تفريحي كارگران در استان گلستان - 13/07/1389
هيأت‌ وزيران - 1698840/45437
01/08/1389 - بند 1 نسخ مي‌شود. -

299 - موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرح‌هاي بهداشتي و درماني در استان گلستان - 13/07/1389
هيأت‌ وزيران - 169759/45437
01/08/1389 - بند 5 نسخ مي‌شود. -

300 - اختصاص مبلغ دو هزار ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌هاي و امور فرهنگي استان گلستان - 13/07/1389
هيأت‌ وزيران - 169770/45437
01/08/1389 - بند 3، جزء (ج) بند 6، جزء‌هاي (هـ، و) بند 8، جزء (هـ) بند (9) نسخ مي‌شود. -

301 - موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجراي طرح‌هاي ورزشي در استان گلستان - 13/07/1389
هيأت‌ وزيران - 169832/45437
01/08/1389 - بندهاي 2 نسخ مي‌شود -

302 - موظف نمودن معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به ارتقاي دفاتر نمايندگي سازمان بازرگاني و تعاون در استان گلستان - 13/07/1389
هيأت‌ وزيران - 169740/45437
01/08/1389 - بند 3 نسخ مي‌شود -

303 - موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرح‌هاي بهداشتي و درماني در استان اردبيل - 25/07/1389
هيأت‌ وزيران - 183385/45540
16/08/1389 - بند 23 نسخ مي‌شود. -

304 - موظف نمودن وزارت جهاد كشاورزي به اجراي طرحهاي كشاورزي و ساماندهي اسكان عشاير در استان اردبيل - 25/07/1389
هيأت‌ وزيران - 183400/45540
16/08/1389 - جزء 5 بند (الف) نسخ مي‌شود. -

305 - اجازه پرداخت مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/1) ريال براي اجراي پروژه ها و امور فرهنگي استان اردبيل - 25/07/1389
هيأت‌ وزيران - 183478/45540
16/08/1389 - بند (3)، جزء (ج) بند (6)، جزء‌هاي (هـ، و، ز) بند (8) و جزء (هـ) بند (9) نسخ مي‌شود. -

306 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح‌هاي گاز رساني و آموزشي و بهداشتي در استان قم - 05/08/1389
هيأت‌ وزيران - 214368/45541
27/09/1389 - بند 5 نسخ مي‌شود. -

307 - اصلاح تصويب‌نامه هاي موضوع اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرحهاي مربوط به استان قم - 05/08/1389
هيأت‌ وزيران - 282734/45541
10/12/1389 - بند 3 نسخ مي‌شود. -

308 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح‌هاي فني و حرفه‌اي و احداث مجموعه‌هاي فرهنگي - رفاهي و ورزشي كارگران در استان قزوين - 10/08/1389
هيأت‌ وزيران - 202571/45720
13/09/1389 - بند 1 نسخ مي‌شود. -

309 - اختصاص مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان خراسان شمالي - 12/08/1389
هيأت‌ وزيران - 198347/45622
06/09/1389 - بند (3)، جزء (ج) بند (6)، جزء‌هاي (هـ، و، ز) بند (8) و جزء (هـ) بند (9) نسخ مي‌شود. -

310 - اجازه برگزاري اولين گردهمايي بين‌المللي زنان دانشمند جهان اسلام توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري - 17/08/1389
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيأت دولت - 214462/ت45103هـ
27/09/1389 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

311 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح‌هاي فني و حرفه‌اي و احداث مجموعه‌هاي فرهنگي - رفاهي و ورزشي كارگران در استان قزوين - 19/08/1389
هيأت‌ وزيران - 202571/45720
13/09/1389 - بند 1 نسخ مي‌شود -

312 - اختصاص مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي در اختيار شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قزوين - 19/08/1389
هيأت‌ وزيران - 202544/45720
13/09/1389 - جزء (هـ) بند 1، بند (3)، جزء (ج) بند (6)، جزء‌هاي (ز، ح، ط) بند (8) نسخ مي‌شود. -

313 - اجازه برگزاري گردهمايي بين‌المللي وزراي زن كشورهاي اسلامي توسط مركز امور زنان و خانواده - 30/08/1389
هيأت‌ وزيران - 202595/ت45159هـ 13/09/1389 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

314 - اختصاص مبلغ يك هزار و دويست و پنجاه ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي در استان زنجان - 02/09/1389
هيأت‌ وزيران - 45805/212838
22/09/1389 - جزء 5 بند (الف)، بند (د)، جزء 3 بند (ز)، جزء‌هاي 7، 8، 9 بند (ط) نسخ مي‌شود. -

315 - موظف نمودن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به اجراي تصميماتي در استان زنجان - 02/09/1389
هيأت‌ وزيران - 45805/21284
22/09/1389 - بند 13 نسخ مي‌شود. -

316 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح‌هاي دانشگاهي در استان قم - 05/09/1389
هيأت‌ وزيران - 45541/214381
27/09/1389 - بند 1 و 2 نسخ مي‌شود. -

317 - موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرح‌هاي بهداشتي و درماني در استان مازندران - 09/09/1389
هيأت‌ وزيران - 45867/214155
27/09/1389 - بندهاي 2، 8، 9 و 10 نسخ مي‌شوند. -

318 - اختصاص مبلغ سه هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان مازندران - 09/09/1389
هيأت‌ وزيران - 222956/45867
06/10/1389 - جزء (ه) بند 1، بند 4، جزء (ج) بند 7، جزء‌هاي (ز، ح، ط) بند 9 نسخ مي‌شود. -

319 - اختصاص مبلغ يك هزار و ششصد ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان مركزي - 16/09/1389
هيأت‌ وزيران - 224157/45926
07/10/1389 - جزء (هـ) بند 1، بند 4، جزء (ج) بند 7، جزء‌هاي (ز، ح، ط) بند 9 نسخ مي‌شوند. -

320 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح‌هاي حمايتي از مددجويان كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي در استان مركزي - 16/09/1389
هيأت‌ وزيران - 224034/45926
07/10/1389 - بند 16 نسخ مي‌شوند. -

321 - اختصاص مبلغ يك هزار و هفتصد و پنجاه و پنج ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان البرز - 07/10/1389
هيأت‌ وزيران - 241107/45997
25/10/1389 - جزء (هـ) بند 1، بند 4، جزء (ج) بند 7، جزء‌هاي (ز، ح، ط) بند 10 نسخ مي‌شوند. -

322 - اختصاص مبلغ يك هزار و دويست و پنجاه ميليارد ريال جهت اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان سمنان - 14/10/1389
هيأت‌ وزيران - 248517/46065
03/11/1389
- جزء (هـ) بند 1، بند 4، جزء (ج) بند 7، جزء‌هاي (ز، ح، ط) بند 10 نسخ مي‌شوند. -

323 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح‌هاي حمايتي از مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي در استان سمنان - 14/10/1389
هيأت‌ وزيران - 248502/46065
03/11/1389 - بند 2 و 8 نسخ مي‌شوند. -

324 - اختصاص مبلغ يك هزار و دويست و پنجاه ميليارد ريال براي اجراي پروژه ها و امور فرهنگي استان يزد - 29/10/1389
هيأت وزيران - 258706/46128
16/11/1389 - جزء (هـ) بند 1، بند 4، جزء (ج) بند 7، جزء‌هاي (ز، ح، ط) بند 10 نسخ مي‌شوند. -

325 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح‌هاي آموزشي، فرهنگي دانشگاه‌ها در استان يزد - 29/10/1389
هيأت وزيران - 258726/46128
16/11/1389 - بند 6 نسخ مي‌شود. -

326 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح‌هاي مربوط به آموزش فني و حرفه‌اي ، اختصاص تسهيلات قرض‌الحسنه به طرح خوداشتغالي، در استان يزد - 29/10/1389
هيأت وزيران - 263844/46128
20/11/1389 - بند 9 نسخ مي‌شود. -

327 - اجراي طرح هاي دولت الكترونيك، آموزش فني و حرفه اي، ادارات اوقاف در استان يزد - 29/10/1389
هيأت وزيران - 263797/46128
20/11/1389 - بند 2 نسخ مي‌شود. -

328 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گيلان - 03/11/1389
هيأت وزيران - 277484/46172
04/12/1389 - جزء (هـ) بند 1، بند 4، جزء (ج) بند 7، جزء‌هاي (ز، ح، ط) بند 10 نسخ مي‌شوند. -

329 - موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجراي طرحهاي ورزشي در استان گيلان - 03/11/1389
هيأت وزيران - 277491/46172
04/12/1389 - بند 2 نسخ مي‌شود. -

330 - تعيين سقف تسهيلات قرض‌الحسنه پرداختي به ايثارگران براي اشتغال و كارآفريني - 20/11/1389
هيأت وزيران - 270528/46232
26/11/1389 - بند 6 نسخ مي‌شود. -

331 - اجراي طرح‌هاي ورزشي در استان بوشهر - 27/11/1389
هيأت‌ وزيران - 292175/46269
18/12/1389 - بندهاي 3 و 5 مصوبه نسخ مي‌شود. -

332 - اختصاص مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان بوشهر به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ياد شده - 27/11/1389
هيأت‌ وزيران - 293565/46269
21/12/1389 - جزء (هـ) بند 1، بند 4، جزء (ج) بند 7، جزء‌هاي (ز، ح، ط) بند 10 نسخ مي‌شود. -

333 - اختصاص مبلغ دو هزار و دويست ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان لرستان - 11/12/1389
هيأت‌ وزيران - 298893/46370
25/12/1389 - جزء (هـ) بند 1، بند 4، جزء (ج) بند 7، جزء‌هاي (ز، ح، ط) بند 10 نسخ مي‌شوند. -

334 - اختصاص مبلغ پانصد ميليارد ريال به منظور كمك به زندانيان بدهكار در جرايم غيرعمد و غيركلاهبرداري - 25/12/1389
هيأت وزيران - 299696/ت46391هـ
26/12/1389 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

335 - اختصاص مبلغ دو هزار و يك صد و پنجاه ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان كرمانشاه - 18/01/1390
هيأت وزيران - 46557/65188
28/03/1390 - جزء 5 بند (الف)، بند (د)، جزء 3 بند (ز)، جزء‌هاي 7، 8، 9 بند (ي) نسخ مي‌شود. -

336 - اجراي طرح‌هاي حمايت از اشتغال زنان سرپرست خانوار و توانمندسازي بانوان در استان كرمانشاه - 18/01/1390
هيأت وزيران - 48072/46557
03/03/1390 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

337 - اجراي طرحهاي تشكيلات سازماني و اداري و صدور مجوز هاي استخدامي در استان كرمانشاه - 18/01/1390
هيأت وزيران - 48103/46557
03/03/1390 - رديف 5 جدول پروژه هاي ايجاد تشكيلات اداري، نسخ مي‌شود. -

338 - اجراي طرح‌هاي تعاوني در استان سيستان و بلوچستان - 24/01/1390
هيأت وزيران - 27437/46518
10/02/1390 - بند 3 نسخ مي‌شود. -

339 - اختصاص مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان سيستان و بلوچستان - 24/01/1390
هيأت وزيران - 46518/27516
11/02/1390 - جزء 5 بند (الف)، بند (د)، جزء 3 بند (ز)، جزء‌هاي 7، 8، 9 بند (ي) نسخ مي‌شود. -

340 - اختصاص مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان كردستان - 31/01/1390
هيأت وزيران - 33265/46558
18/02/1390 - جزء 5 بند (الف)، بند (د)، جزء 3 بند (ز)، جزء‌هاي 7، 8، 9 بند (ي) نسخ مي‌شود. -

341 - آيين نامه تأمين مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا - 27/04/1390
وزيران عضو كارگروه مسكن - 131956/ت 47098ك
03/07/1390
- بند (ج) و تبصره ماده 1، ماده 2 و تبصره 1 آن، مواد 12 و 14 نسخ مي‌شوند. -

342 - موافقت با طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و تعيين وزير كشور به عنوان نماينده دولت - 13/06/1390
هيأت وزيران - 125744/47184
22/06/1390 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

343 - اجازه اعطاي تسهيلات به منظور احداث يك‌صد و چهل هزار واحد مسكوني براي معلولين، جانبازان و زنان سرپرست خانوار از محل طرح مسكن مهر - 13/06/1390
هيأت وزيران - 134694/46454
06/07/1390 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

344 - اجراي طرحهاي گازرساني و پالايشگاه در استان كرمانشاه - 27/07/1390
هيأت وزيران - 192312/47423
30/09/1390 - رديف 5 جدول پيوست نسخ مي‌شود. -

345 - اجازه برگزاري گردهمايي‌هاي بين‌المللي رمز ايران، نانو ساختارها و بانوان برگزيده اديان آسماني - 15/12/1390
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيأت دولت - 13558/ت47853ك
30/01/1391 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

346 - اجراي طرح‌هاي دانشگاهي در استان خراسان رضوي - 26/02/1391
هيأت وزيران - 58078/48130
27/03/1391 - جزء (د) بند 9 نسخ مي‌شود. -

347 - اجازه برگزاري جشنواره بين‌المللي تعاوني‌هاي برتر زنان مسلمان - 22/05/1391
هيأت وزيران - 126832/ت48379هـ
28/06/1391 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

348 - آيين نامه تأمين مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا - 16/07/1391
وزيران عضو كارگروه مسكن - 166540/ت48523ك
24/08/1391 - بند (ج) ماده 1، تبصره 2 ماه 2، مواد 12 و 14 نسخ مي‌شوند. -

349 - اجراي طرح‌هاي مربوط به مسكن و مجتمع توانبخشي و فرهنگي (ورزشي) در استان خراسان شمالي - 26/07/1391
هيأت وزيران - 17936/48634
13/09/1391 - بند 1 نسخ مي‌شود. -

350 - اجراي طرح‌هاي حمايت از محرومين در استان خراسان شمالي - 26/07/1391
هيأت‌ وزيران - 179351/48634
13/09/1391 - بندهاي 17 و 19 نسخ مي‌شود. -

351 - كسر مبلغ سي و سه هزار و يك صد و هفده ميليارد وچهارصد و سي و نه ميليون ريال از اعتبارات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي ملي، استاني، رديف‌هاي متفرقه و تملك دارايي‌هاي مالي - 10/10/1391
هيأت‌ وزيران - 204438/ت48473هـ
18/10/1391 - رديف‌هاي 7، 236، 805 و 1045 جدول پيوست نسخ مي‌شود. -

352 - اختصاص مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد ريال به منظور كمك به زندانيان بدهكار در جرايم غيرعمدي و غيركلاهبرداري به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند - 13/12/1391
هيأت وزيران - 212781/ت 48915 هـ
16/12/1391 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

353 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي ذي‌ربط در استان سمنان - 22/01/1392
هيأت‌ وزيران - 30500/49085
15/02/1392 - بند (د) نسخ مي‌شود. -

354 - اجازه اشتغال به كار (10) نفر افراد بازنشسته در دستگاه‌هاي اجرايي - 04/12/1392
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك - 186879/ت50120ك
19/12/1392 - رديف 7 جدول پيوست نسخ مي‌شود. -

355 - اجازه اشتغال به كار ده (10) نفر افراد بازنشسته در دستگاه هاي اجرايي - 24/09/1392
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك - 163254/ت49976ك
23/10/1392 - رديف 7 جدول پيوست نسخ مي‌شود. -

356 - اجازه اشتغال به كار شش (6) نفر افراد بازنشسته در دستگاههاي اجرايي - 06/11/1392
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك - 173514/ت50049ك
19/11/1392 - رديف 5 جدول پيوست نسخ مي‌شود. -

357 - تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي به منظور اجراي برنامه‌هاي تحول نظام سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - 10/02/1393
هيأت وزيران - 19584/ت50529هـ
27/02/1393 - بند 4 نسخ مي‌شود. -

358 - اجازه اشتغال به كار (24) نفر افراد بازنشسته در دستگاه‌هاي ذي ربط - 02/09/1393
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك - 110744/ت51090ك
23/09/1393 - رديف 4 جدول پيوست نسخ مي‌شود. -

359 - واگذاري حق بهره‌برداري از ساختمان مهمان‌سراي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد واقع در بخش (3) تهران از شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به وزارت جهاد كشاورزي - 15/09/1393
كميسيون لوايح هيات دولت - 120667/ت48390ك
14/10/1393 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

360 - اضافه شدن وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده به تركيب اعضاي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي - 26/11/1393
هيأت وزيران - 147012/ت51507هـ
04/12/1393 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

361 - اختصاص مبلغ يكصد و نود و پنج ميليارد و ششصد و سه ميليون ريال براي بازسازي تاسيسات زيربنايي خسارت ديده از سيل و طوفان و تامين سود و كارمزد تسهيلات پرداخت شده به گلخانه داران خسارت ديده ناشي از خشكسالي، طوفان و ريزگردها به استانداري سيستان و بلوچستان - 07/04/1394
هيأت وزيران - 46473/ت52039هـ
14/04/1394 - رديف 2 جدول بند 1 نسخ مي‌شود. -

362 - اشتغال به كار دو نفر افراد بازنشسته در وزارت كشور و معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهور - 15/09/1394
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك - 132577/ت52658ك
12/10/1394 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

363 - اجازه برگزاري گردهمايي بين‌المللي سياست‌گذاري اجتماعي و خانواده به معاونت رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده - 07/03/1396
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيأت دولت - 34860/ت54373هـ
27/03/1396 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

364 - تصويب‌نامه در خصوص اجازه برگزاري گردهمايي بين‌المللي زنان، صلح و امنيت پايدار توسط معاونت رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده - 13/12/1396
هيأت وزيران - 162671/ت55144هـ
19/12/1396 - كل مصوبه نسخ مي‌شود. -

پيوست 2)- مصوبات معتبر

1 - آيين نامه استملاك اتباع بيگانه در ايران - 10/05/1328
هيأت وزيران - 7181/576
12/05/1328 - بندهاي (ج) و (ط) ماده 1 -

2 - آيين ‌نامه باشگاه‌هاي ورزشي ايران - 08/06/1329
هيأت وزيران - 691 - 316/7
09/06/1329 - تبصره‌ 2 ماده 21 -

3 - آيين نامه زناشويي بانوان ايران با اتباع بيگانه غير ايراني - 06/07/1345
هيأت وزيران - 50990/830
06/12/1345 - كل مصوبه -

4 - الحاق يك تبصره به بند 3 ماده 3 آئين نامه زناشوئي - 20/04/1349
هيأت وزيران - 5584
20/04/1349 - كل مصوبه -

5 - آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني - 20/07/1353
هيأت وزيران - 4561/907
21/07/1353 - ماده 3 و ماده 5 و تبصره آن -

6 - آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوّب 24/09/1358 - 16/07/1359
هيأت وزيران - 18032
23/07/1359 - تبصره ماده 2 -

7 - آيين ‌نامه استخدامي مستخدمين شركت‌ خدمات هوايي كشور ‌آسمان - 09/06/1362
هيأت وزيران - 30322
20/06/1362 - ماده 28 -

8 - ‌اصلاح آيين‌ نامه شماره 76358 مورخ 10/11/1363 - 08/03/1364
هيأت وزيران - 7476
11/03/1364 - بند 9 (موضوع الحاق تبصره به ماده 14 مصوبه اصلي) -

9 - آيين نامه اجرايي قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران - 08/04/1365
هيأت وزيران - 5580
08/04/1365 - ماده 24 -

10 - آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده آنها در ملاءعام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند - 20/03/1368
هيأت وزيران - 33504/ت239
06/04/1368 - بند 8 ماده 1 -

11 - تصويب نامه راجع به اصلاح آيين نامه مرخصي ها - 05/09/1368
هيأت وزيران - 80866/ت859
04/11/1368 - بند 1 مصوبه (موضوع الحاق تبصره به ماده 2 مصوبه اصلي) -

12 - آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار در ارتباط با ورزش كارگران - 23/04/1370
هيأت وزيران - 42874/ت236هـ
11/06/1370 - تبصره 2 ماده 2، بند 9 ماده 3، تبصره 4 ماده 5، بند 9 ماده 8 -

13 - آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز و اسير و مفقودالاثر شده‌اند - 30/01/1371
هيأت وزيران - 1893/ت48هـ
15/02/1371 - بند (2) و تبصره ماده 2
ماده 6 -

14 - آيين نامه اجرايي چگونگي تشخيص نياز مددجويان و مصرف اعتبار برنامه كارآموزي و باز پروري اجتماعي سازمان بهزيستي كشور - 06/02/1371
هيأت وزيران - 60615/ت85 هـ 03/03/1371 - ماده 1 و بند (ب) ماده 4 -

15 - آيين نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي - 13/06/1373
هيأت وزيران - 9866/ت245هـ
02/07/1373 - مواد 14 و 16 و تبصره‌هاي آن -

16 - آيين ‌نامه چگونگي تشخيص و تعيين افراد نيازمند موضوع تبصره يك ماده 14 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور - 11/05/1374
هيأت وزيران - 24401/ت15210هـ
17/05/1374 - بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ث) ماده 1، ماده 4 -

17 - اقدامات اجرايي به منظور بهره‌مندي زنان آزاد شده از زندان از حمايت‌هاي موضوع قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست و آيين نامه اجرايي آن - 22/05/1374
هيأت وزيران - 27357/ت12591هـ
06/06/1374 - كل مصوبه -

18 - تصويبنامه در خصوص معذوريت وضع حمل بانوان - 12/06/1374 - 8064/ت14652هـ
01/07/1374 - كل مصوبه با حذف عبارت «براي هر بار وضع حمل تا سه فرزند، سه ماه معذوريت و براي فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوريت و براي وضع حمل دوقلو چهار ماه و» معتبر است. -

19 - اصلاح آيين نامه مرخصي ها موضوع مواد (47)، (48) و(49) قانون استخدام كشوري - 16/03/1375
هيأت وزيران - 23553/ت15888هـ
20/03/1375 - بند 1 (موضوع اصلاح ماده 19 مصوبه اصلي) -

20 - آيين نامه اجرايي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان - 25/06/1375
هيأت وزيران - 6807/ت16792هـ
26/06/1375 - مواد 5 و 9 -

21 - آيين نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي - 21/09/1375
هيأت وزيران - 8409/ت16900هـ 27/09/1375 - كل مصوبه به جز ماده 3 آن - معتبر با اصلاحات بعدي
و نيز اعتبار ماده 4 مصوبه با لحاظ افزايش سن مندرج در آن تا 24 ماهگي مي‌باشد

22 - آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدني - 13/02/1377
هيأت وزيران - 101737/ت19008هـ
15/02/1377 - كل مصوبه -

23 - انتخاب رييس مركز امور مشاركت زنان به عنوان عضو كميسيون‌هاي امور اجتماعي و فرهنگي هيأت دولت - 11/06/1377
هيأت وزيران - 33180/ت20112 هـ
16/06/1377 - كل مصوبه - اين مصوبه بالحاظ اصلاحات بعدي ماده6 آئين‌نامه داخلي هيات دولت مصوب 08/09/1368، معتبر است.

24 - آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري با اصلاحات بعدي - 05/12/1377
هيأت وزيران - 81817/ت 17985هـ
26/12/1377 - تبصره 1 ماده 10، ماده 12 و تبصره‌هاي آن و مواد 13 و 19 و تبصره‌هاي آنها - اين آيين‌نامه با لحاظ اصلاحات بعدي آن معتبر است.

25 - آيين ‌نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه‌هاي پزشكي و وابسته - 30/04/1378
هيأت وزيران - 7661/ت 19192هـ
17/06/1378 - بندهاي (الف) و (پ)‌ ماده 42 -

26 - آيين‌ نامه شرايط متقاضيان اجاره واحدهاي استيجاري - 28/07/1378
هيأت وزيران - 17928/ت 20898هـ
02/08/1378 - بند 3 و تبصره 4 ماده 1، ماده 2 -

27 - تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (2) به ماده (5) آيين نامه اجرايي قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوّب 12/3/1352 - 16/06/1379
هيأت وزيران - 26228/ت20360هـ
22/06/1379 - كل مصوبه -

28 - تعيين ضوابطي به منظور ايجاد هماهنگي در نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي و استفاده از ارز توسط آنان - 27/09/1379
هيأت وزيران - 44327/ت20790هـ
04/10/1379 - بندهاي 4 و 5 تبصره 5 - تبصره 5 با لحاظ اصلاح بعدي (03/07/1387) آن معتبر است.

29 - آيين ‌نامه استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران - 05/11/1379
هيأت وزيران - 50093/ت24064هـ
16/11/1379 - بند (غ) ماده 1، مواد 91 تا 94، 97، 117 و تبصره‌هاي آن و مواد 119 و 123 و تبصره‌هاي آن - اين مصوبه با لحاظ اصلاحات بعدي آن معتبر است.
لازم به ذكر است با توجه به حذف 3 ماده (مواد 17، 18 و 20) كسر سه شماره از شماره مواد اين آيين‌نامه به موجب «اصلاح آيين‌نامه استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران» مصوب 1384/02/25، شماره اعلامي در اين رديف شماره‌هاي پس از اصلاح صورت گرفته مي‌باشند.

30 - آيين ‌نامه اجرايي قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس - 14/06/1380
هيأت وزيران - 28634/ت23888هـ
20/08/1380 - جزء (ج) ماده4، ماده6، مواد 10 و 11 و تبصره آن، تبصره ماده12، تبصره ماده13 -

31 - آيين نامه مربوط به تعيين مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي در مرزهاي كشور - 03/07/1380
وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه - 46144/ت 22538ك
11/10/1380 - ماده 6 -

32 - آيين‌ نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر - 16/04/1381
هيأت وزيران - 18467/ت 26735 هـ
24/04/1381 - بند 3 جزء (ب) ماده 67 - لازم به ذكر است به موجب بند 1 مصوبه «اصلاح آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك» مصوب 15/06/1385، واژه (شهرك) در عنوان و مواد اين آيين‌نامه حذف شده است.

33 - آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي رو‌ستا و بخش - 16/04/1381
هيأت وزيران - 18468/ت 26735هـ
24/04/1381 - بند 3 جزء (ب) ماده 68 -

34 - آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي رو‌ستا و بخش - 16/04/1381
هيأت وزيران - 18468/ت 26735هـ
24/04/1381 - بند 4 ماده 35 - اين ماده با لحاظ اصلاح بعدي آن معتبر است.

35 - تصويب‌نامه راجع به اهداف كلان بلندمدت، راهبردهاي كلان، اقدامات ميان مدت و كوتاه مدت و تشكيلات اجرايي مربوط در استان سيستان و بلوچستان - 23/04/1381
هيأت وزيران - 16532/ت 26790هـ
06/05/1381 - جزء 7 بند (الف)، جزء 9 بند (ب)، جزءهاي 6 و11 بند (د) -

36 - اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي - 24/06/1381
هيأت وزيران - 36218/ت25856هـ
28/07/1381 - كل مصوبه (با لحاظ اصلاح مدت مرخصي زايمان) -

37 - اجازه واگذاري فعاليت‌هاي مربوط به كانون‌هاي فرهنگي بانوان به تشكل‌هاي غيردولتي، وزارت كشور - 20/01/1382
هيأت وزيران - 1841/ت28459هـ
01/02/1382 - كل مصوبه -

38 - آيين‌ نامه ايجاد تسهيلات براي تأمين مسكن كاركنان دولت - 31/02/1382
هيأت وزيران - 11497/ت 27122هـ
07/03/1382 - تبصره 2 ماده 6 -

39 - تصويب‌نامه راجع به ساماندهي امور ايرانيان خارج از كشور - 18/08/1382
هيأت وزيران - 22355/ت28798 هـ
04/09/1382 - بند 1 -

40 - اصلاح مواد (5) و (6) آيين‎ نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي - 09/10/1383
هيأت وزيران - 37892/ت30076هـ
20/10/1383 - كل مصوبه -

41 - آيين ‌نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير - 04/11/1383
هيأت وزيران - 65846/ت 32180هـ
12/11/1383 - تبصره الحاقي ماده 2 -

42 - آيين ‌نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور - 19/12/1383
هيأت وزيران - 54016/ت31197هـ
24/12/1383 - ماده 7 -

43 - تعيين راهبردها و راهكارها و چگونگي تحقق اجراي سياست يكپارچه و هماهنگ برنامه ساماندهي امور جوانان (برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان) - 23/12/1383
هيأت وزيران - 65010/ت31201هـ
26/12/1383 - جزء (ز) بند 9 -

44 - آيين‌ نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي - 22/03/1384
هيأت وزيران - 20867/ت 32343هـ
08/04/1384 - بند (ب) ماده 3 -

45 - آيين نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (5) قانون ثبت احوال ـ مصوّب 1363 ـ - 20/01/1385
هيأت وزيران - 13315/ت 33118هـ
13/02/1385 - ماده 2 -

46 - آيين نامه اردوهاي هجرت (3) - 24/03/1385
هيأت وزيران - 31567/ت35313هـ
29/03/1385 - ماده 2 -

47 - آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد - 08/05/1385
هيأت وزيران - 56508/ت32865هـ
18/05/1385 - تبصره ماده 32 و ماده 34 و تبصره آن و ماده 35 و تبصره آن -

48 - اجازه اختصاص بيست و پنج صدم درصد از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي استاني به پروژه‌هاي مورد نظر كارگروه امور بانوان استان‌ها - 14/08/1385
هيأت وزيران - 109405/36022
06/09/1385 - كل مصوبه - به موجب ماده 11 «آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان» مصوب 05/03/1398 و تشكيل كارگروه اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده، اين كارگروه جايگزين «كارگروه امور بانوان استان ها» مندرج در اين مصوبه شده است.

49 - تصويب نامه راجع به اعطاي مرخصي زايمان و مرخصي شيردهي - 12/09/1385
هيأت وزيران - 118337/ت35000هـ
21/09/1385 - كل مصوبه -

50 - آيين نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب ۱۳۷۱ - مصوب ۱۳۸۰ - - 26/12/1385
هيأت وزيران - 15365/ت36005هـ
05/02/1386 - جزء (د) بند 1 ماده 12 -

51 - دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانك‌هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها - 22/12/1386
هيأت وزيران - 211853/ت39398هـ
26/12/1386 - جزءهاي (الف) و (ب) تعريف (ذي‌نفع واحد) در ماده 1 و ماده 27 -

52 - آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس - 12/03/1387
وزيران عضو كميسيون فرهنگي - 52929/ت37526ك
11/04/1387 - جزء 9 بند (ج) ماده 7 ، جزء هاي 2 و 3 بند (د) ماده 7 -

53 - موظف شدن دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به استخدام رسمي فرزندان شهدا و خانم­هاي سرپرست خانوار و فرزندان افراد شاغل در دستگاه­هاي اجرايي كه در حين انجام وظيفه دچار سانحه منجر به فوت مي‌شوند به جاي آنان - 04/06/1388
هيأت وزيران - 131100/43346
01/07/1388 - كل مصوبه -

54 - آيين نامه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت - 20/07/1388
وزيران عضو كميسيون فرهنگي - 105115/ت36680ك
13/05/1389 - ماده 6 - لازم به ذكر است تبصره ماده 6 به موجب مصوبه «اصلاح آيين نامه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت» مصوب 01/12/1389، نسخ صريح شده است

55 - بهره‌مند گرديدن جانبازان شاغل و همسران شاغل جانبازاني كه مسؤوليت مراقبت و پرستاري از همسران خود را عهده‌دار هستند از مزاياي مواد (9) و (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي و آيين نامه اجرايي ذي‌ربط - 03/08/1388
هيأت وزيران
- 154365/43591
04/08/1388 - كل مصوبه -

56 - قرار گرفتن معادل سه برابر سهم واريزي تشكل‌هاي غيردولتي در صندوق مهر امام‌رضا(ع) و هزينه نمودن آن براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار - 08/08/1388
هيأت وزيران - 181174/43647
14/09/1388 - كل مصوبه - اين مصوبه بالحاظ جايگزيني «صندوق كارآفريني اميد» به جاي «صندوق مهر امام رضا عليه‌السلام» معتبر است.

57 - آيين نامه نحوه پرداخت يارانه در حوزه نشر و مطبوعات - 13/08/1388
هيات وزيران - 164450/ت38556هـ
18/08/1388 - بند (ب) ماده 9 و ماده 11 -

58 - آيين نامه تأمين مسكن معلولين - 02/12/1388
هيأت وزيران
- 255756/ت44169 هـ
22/12/1388 - تبصره الحاقي ماده 1 -

59 - آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها - 31/01/1389
هيأت وزيران - 28610/44520
11/02/1389 - جزءهاي (4 و 6) بند (ج) ماده 11 -

60 - الحاق يك تبصره به ماده (2) آيين نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير - 14/06/1389
هيأت وزيران - 168467/ت45248هـ
28/07/1389 - كل مصوبه -

61 - اضافه شدن متني به عنوان تبصره به ماده (1) آيين‌نامه تأمين مسكن معلولين - 02/08/1389
هيأت وزيران
- 176464/ت45547هـ
08/08/1389 - كل مصوبه -

62 - تعميم پوشش بيمه‌اي به (20) قلم داروي تشخيصي و درماني مورد استفاده در بخش‌هاي سرپايي و خدمات تعويض مفاصل و سي مورد اعمال جراحي شايع - 30/08/1389
هيأت وزيران - 204578/ت45339هـ
14/09/1389 - رديف 18 تا 22 جدول شماره 3 -

63 - اجازه امضاي موقت موافقت‌نامه انتقال محكومين به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين به وزارت دادگستري - 04/10/1390
هيأت وزيران - 205918/47612
18/10/1390 - بند 5 ماده 10 پيوست -

64 - تشكيل كارگروه ملي نظارت بر اجراي استانداردهاي بين‌المللي كار - 09/11/1390
هيأت وزيران - 10249/45506
26/01/1391 - جزء (ح) بند 1 -

65 - نقشه تحول نظام سلامت و دستورالعمل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري - 16/01/1391
هيأت وزيران - 10362/ت47971هـ
26/01/1391 - مبحث 25 فصل دوم ضميمه شماره 1 -

66 - اجازه واگذاري مسكن مهر به متقاضيان داراي مشكلات خاص از قبيل زنان بي‌سرپرست و بيماران خاص - 20/01/1391
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 6757/ت47848ن
20/01/1391 - بند 1 -

67 - آيين‌نامه اجرايي مواد 44، 44 مكرر و 45 قانون خدمت وظيفه عمومي - 02/04/1391
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت - 104617/ت 48103هـ
10/05/1392 - بندهاي (د، ذ، ز) ماده 1، بندهاي (ب، پ، ج، چ، ح، خ، ذ، ز، ژ) ماده 2 و تبصره 1 ماده 7 -

68 - آيين نامه ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره - 23/07/1391
هيأت وزيران - 166496/ت47675هـ
24/08/1391 - كل مصوبه -

69 - تعيين برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده موضوع ماده 230 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 18/01/1392
هيأت وزيران - 67682/ت 48527هـ
22/03/1392 - كل مصوبه -

70 - اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري - 05/03/1392
هيأت وزيران - 55302/ت48903هـ
07/03/1392 - بندهاي 4 و 5 (موضوع اصلاح مواد 12 و 13) -

71 - آيين نامه ارائه خدمات فوريت‌هاي اجتماعي - 12/03/1392
هيأت وزيران - 84602/ت48055هـ
10/04/1392 - بند (ث) ماده 1 -

72 - اجازه انجام مذاكره و امضاي موقت موافقت‌نامه معاضدت قضايي در امور كيفري و مدني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به وزارت دادگستري - 09/04/1392
هيأت وزيران - 91134/49354
19/04/1392 - مواد 17 و 18 پيوست -

73 - مدت مرخصي زايمان زنان شاغل در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي - 16/04/1392
هيأت وزيران - 92091/ت46527هـ
19/04/1392 - كل مصوبه - معتبر با الحاقيه بعدي

74 - اصلاح ماده (6) آيين نامه داخلي هيئت دولت - 30/05/1392
هيأت وزيران - 111947/ت49506هـ
30/05/1392 - متن مصوبه (بندهاي 2 و 3 ماده 6 اصلاحي) -

75 - اجازه انجام مذاكره و امضاي موقت موافقت‌نامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطان نشين عمان به وزارت دادگستري - 13/09/1392
هيأت وزيران - 149857/49778
17/09/1392 - بند 4 ماده 1 پيوست -

76 - آيين‌نامه اجرايي گواهي‌نامه‌هاي متخصصان فني هواپيمايي و مؤسسه‌هاي مربوط به تعليم و تربيت متخصصان فني هواپيمايي (غير نظامي) - 23/11/1392
هيأت وزيران - 183309/ت48463هـ
11/12/1392 - تبصره 3 ماده 11 -

77 - اتخاذ تصميماتي براي ايجاد تحرك اقتصادي، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار - 19/05/1393
هيأت ‌وزيران - 56917/ت50582هـ
25/05/1393 - بند (5) (موضوع اصلاح ماده 35 آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي – بند 4 ماده 35 اصلاحي) -

78 - تصويب‌نامه در خصوص ميزان سقف تسهيلات تأمين مسكن و وديعه اسكان موقت ساكنين در بافت‌هاي فرسوده و سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي در كلان شهرها - 23/07/1393
هيأت وزيران - 90453/ت51166هـ
08/08/1393 - مقدمه و تبصره بند (5) -

79 - آيين نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي - 28/10/1393
هيأت وزيران - 130671/ت48436هـ
04/11/1393 - تبصره 2 ماده 19 -

80 - تصويب‌نامه در خصوص تعيين برنامه فرهنگي، اجتماعي و گردشگري مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 19/03/1394
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 112102/ت 52053 ك
14/09/1395 - جزء 9 بند (پ) بخش 3 (مأموريتها) -

81 - آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست - 14/04/1394
هيأت وزيران - 48773/ت51178هـ
20/04/1394 - كل مصوبه -

82 - تصويب‌نامه در خصوص سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان - 14/04/1394
هيأت وزيران - 50639/ت 49185هـ
23/04/1394 - جزء (ذ) بند 2 پيوست -

83 - آيين‌نامه اجرايي ماده 22 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست - 14/04/1394
هيأت وزيران - 49677/ت51194 هـ
21/04/1394 - كل مصوبه -

84 - اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران - 01/06/1394
هيأت وزيران - 106405/ت 49458هـ
16/08/1394 - تبصره ماده 1 -

85 - آيين‌نامه اجرايي ماده 77 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - 04/06/1394
هيأت وزيران - 75789/ت52002هـ
11/06/1394 - بند (الف) ماده 1، تبصره ماده 4، تبصره ماده 9 -

86 - آيين‌نامه اجرايي ماده (67) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران - 17/08/1394
هيأت وزيران - 111357/ت50557هـ
25/08/1394 - بندهاي (ب) و (پ) ماده 1 -

87 - آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران - 25/01/1395
هيأت وزيران - 8246/ت 50558 هـ
29/01/1395 - بند (ب) ماده 1 -

88 - آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي - 13/05/1395
هيأت ‌وزيران - 58117/ت52422هـ
17/05/1395 - بند (د) ماده 9 -

89 - آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا - 28/06/1395
هيأت وزيران - 78266/ت53287 هـ
31/06/1395 - بند (پ) ماده 1 -

90 - برنامه جامع ارتقاي سطح سواد، دانش و مهارت در مناطق عشايري و طرح ويژه ارايه خدمات فرهنگي و مذهبي به جامعه عشايري و الزام دستگاه‌هاي اجرايي مربوط به اجراي وظايف و تكاليف مندرج در آنها - 14/09/1395
هيأت وزيران - 123871/53710
07/10/1395 - جزء (ب) بند 1 پيوست (ب)، جزء (ب) بند 8 پيوست (ب) با موضوع (ب - طرح ويژه ارايه خدمات فرهنگي و مذهبي به جامعه عشايري) -

91 - آيين نامه اجرايي ماده (58) مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي - 27/11/1395
هيأت وزيران - 150895/ت52316هـ
01/12/1395 - بند (خ) ماده 2 -

92 - آيين نامه اجرايي فصل سوم قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران - 20/10/1396
هيأت وزيران - 136726/ت52740هـ
30/10/1396 - جزء 1 بند (پ) ماده 1 -

93 - تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن معاون اقتصادي رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده به ترتيب به تركيب كميسيون هاي اقتصاد و لوايح هيأت دولت - 12/06/1396
هيأت‌ وزيران - 73493/ت54624هـ
15/06/1396 - كل مصوبه -

94 - اساسنامه صندوق كارآفريني اميد - 27/12/1396
هيأت وزيران - 169542/ت 54456هـ
28/12/1396 - بند (ث) ماده 6 -

95 - آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (72) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 23/02/1397
هيأت‌ وزيران - 22005/ت54699هـ
29/02/1397 - بند (چ) ماده 1 -

96 - تصويب‌نامه در خصوص الزام وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلي تعيين اهداف كلان و خط‌مشي‌گذاري در زمينه ارتقاي تندرستي و نشاط زنان و دختران از طريق ورزش - 21/06/1397
هيأت‌ وزيران - 84430/ت55681هـ
27/06/1397 - كل مصوبه -

97 - تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به تدوين محتوا و اجراي برنامه‌هاي آموزشي - 21/06/1397
هيأت‌ وزيران - 84440/ت55681هـ
27/06/1397 - كل مصوبه -

98 - تصويب‌نامه در خصوص الزام وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلي تعيين اهداف كلان و خط‌مشي‌گذاري در زمينه ارتقاي تندرستي و نشاط زنان و دختران از طريق ورزش - 21/06/1397
هيأت‌ وزيران - 84430/ت55681هـ
27/06/1397 - كل مصوبه -

99 - آيين نامه اجرايي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي - 24/11/1397
هيأت‌ وزيران - 159003/ت55457هـ
29/11/1397 - جزء (1) بند الف ماده 7 -

100 - آيين‌نامه اجرايي ماده (101) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 28/11/1397
هيأت‌ وزيران
- 160748/ت55053هـ
02/12/1397 - كل مصوبه -

101 - تصويب‌نامه در خصوص طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار - 29/02/1398
هيأت وزيران - 25070/ت55456هـ
01/03/1398 - كل مصوبه -

102 - تصويب‌نامه در خصوص اجراي اقدامات مربوط به سند ملي كار شايسته - 29/02/1398
هيأت وزيران - 25076/ت55337هـ
01/03/1398 - زيرجزء 1 جزء (ب) و زيرجزء 1 جزء (پ) بند 2 -

103 - آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (38) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور - 17/09/1398
هيأت وزيران - 123266/ت55786هـ
26/09/1398 - بند 3 ماده 7، ماده 9، بندهاي 1، 6 و 8 ماده 10 -

104 - آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان - 05/03/1398
هيأت وزيران - 29018ت54487هـ
12/03/1398 - بند (پ) ماده 4، مواد 10 و 11 -

105 - اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (3) قانون هواي پاك - 23/04/1398
هيأت وزيران - 50031/ت55975هـ
27/04/1398 - جزء 4 بند (الف) مبحث 1، بندهاي (ت) و (ث) مبحث دوم -

106 - آيين نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي - 26/04/1398
هيأت وزيران - 53464/ت54617هـ
12/05/1398 - مواد 2 و 14 -

107 - آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده 70 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 27/05/1398
هيأت وزيران - 70560/ت56278هـ
09/06/1398 - كل مصوبه -

108 - آيين نامه اجرايي ماده (25) قانون حمايت از حقوق معلولان - 03/09/1398
هيأت وزيران - 113789/ت56263هـ
09/09/1398 - بند 5 ماده 1 و ماده 2، مواد 3 و 5 و تبصره هاي آنها -

109 - آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (38) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور - 17/09/1398
هيأت وزيران - 123266/ت55786هـ
26/09/1398 - ماده 10 -

110 - پيش‌بيني تأمين بودجه لازم در خصوص مناسب‌سازي اماكن و فضاهاي ورزشي جهت بهره‌برداري و حضور بانوان، خانواده‌ها و معلولان - 20/09/1398
هيأت وزيران - 123148/57225
25/09/1398 - كل مصوبه -

111 - تصويب‌نامه در خصوص تعيين محورها و مؤلفه‌هاي شاخص‌هاي خانواده در 10 محور و 45 مؤلفه - 14/02/1399
هيأت وزيران - 15054/ت57638هـ
20/02/1399 - كل مصوبه -

112 - آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي - 21/02/1399
هيأت وزيران - 24957/ت57624هـ
13/03/1399 - كل مصوبه -

113 - آيين نامه اجرايي بند (خ) ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 18/04/1399
هيأت وزيران - 42696/ت55417هـ
23/04/1399 - بندهاي 2 و 3 ماده 1، مواد 2 و 3 و تبصره 1 آن -

114 - تصويب‌نامه در خصوص سند راهبردي توسعه گردشگري - 29/04/1399
هيات وزيران - 66634/ت55293هـ
16/06/1399 - بند (پ) شماره 6 -

115 - آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها - 28/08/1399
هيأت وزيران - 98704/ت54357هـ
02/09/1399 - بندهاي 5 و 6 ماده 3 و ماده 6 -

116 - تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1400 - 23/01/1400
هيأت وزيران - 5732/ت58666هـ
11/01/1400 - بند (ت) شماره 2، رديف 1 و 3-1 بند (الف) شماره 3، تبصره 2 بند (ب) رديف 4 شماره 3، رديف‌هاي 2، 3، 4 تبصره3 بند(ت) شماره 3 -

117 - ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور - 25/01/1400
هيأت وزيران - 10674/ت58680هـ
04/02/1400 - تبصره 2 ماده 11 -

118 - تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن يك تبصره به تصويب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ مورخ 19/4/1392 با موضوع مرخصي زايمان زنان شاغل در بخش هاي دولتي و غيردولتي - 22/02/1400
هيات وزيران - 19726/ت58613هـ
26/2/1400 - كل مصوبه -

پيوست 3)- مصوبات منسوخ صريح و باطل شده

1 - نظام‌نامه استخدام كاركنان راه آهن و كشتي‌راني آذربايجان - 06/02/1309
هيات وزيران - 1015
13/02/1309 - بند (الف) فقره 7 ماده 2 نسخ شده است. - به موجب ماده 36 «آيين‌نامه استخدامي بنگاه راه آهن دولتي ايران كاركنان» مصوب 26/11/1317 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است

2 - تصويب‌نامه هيأت وزرا راجع به اجراي ماده 17 قانون ازدواج درباره اتباع خارجه با نسوان ايراني - 27/11/1310
هيات وزيران - 8719
01/12/1310 - كل مصوبه نسخ شده است - به موجب ماده 9 «آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با تبعه بيگانه» مصوب 13/09/1319 هيات وزيران. -

3 - تعرفه موقتي مسافرت و طبقه‌بندي مال‌التجاره راه‌آهن - 04/08/1311
هيأت وزيران - 5502
12/08/1311 - تبصره 1 نسخ شده است - به موجب بند 20 پيوست «تصويب‌نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)» مصوب27/12/1399 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است

4 - تصويب‌نامه هيأت وزراء راجع به تجديد و تبديل فصل ششم نظامنامه قانون سجل احوال - 02/04/1314
هيأت وزيران - 2152
03/04/1314 - مواد 129، 130، 131، 132، 134، 138، 139 نسخ شده است. - به موجب ماده 127 «نظام‌نامه قانون ثبت احوال مصوبه فروردين 1316» مصوب 23/01/1316 هيأت وزيران.
- كل مصوبه نسخ شده است.
اين مصوبه فصل ششم نظام‌نامه اداره كل احصاييه و سجل احوال مصوب 12/06/1314 مي‌باشد.

5 - بقيه نظام‌نامه اداره كل احصاييه و سجل احوال - 12/06/1314
هيأت وزيران - 4094
25/06/1314 - بند 52 تا 75، بند 107 و 108 نسخ شده است. - به موجب ماده 127 «نظام‌نامه قانون ثبت احوال مصوبه فروردين 1316» مصوب 23/01/1316 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

6 - تعيين مرجع تقاضاي تحصيل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ايراني - 24/08/1314
هيأت وزيران - 5929
25/08/1314 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب ماده 9 «آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با تبعه بيگانه» مصوب 13/09/1319 هيات وزيران. -

7 - نظام‌نامه محاكمات اداري و وظايف آن در امور جزايي - 10/04/1315
هيأت وزيران - 4317
24/04/1315 - بند «د» و «و» ماده 39، ماده 40 از نظامنامه اول، نسخ شده است. - ماده 66 آيين نامه دادرسي اداري مصوب 11/5/1346 - كل مصوبه نسخ شده است.

8 - آيين‌ نامه هيأت وزيران راجع به نظام‌نامه محاكمات اداري مستخدمين جزء - 17/1/1317
هيأت وزيران - 2114/17700 14/08/1317
- ماده 66 آيين نامه دادرسي اداري مصوب 11/5/1346 - ماده 66 آيين نامه دادرسي اداري مصوب 11/5/1346 - كل مصوبه نسخ شده است.

9 - آيين نامه هزينه مسافرت و فوق العاده اعاشه و انتقال كليه مأمورين كشوري - 26/08/1320
هيأت وزيران - 10917
01/09/1320 - تبصره 4 ماده 3 نسخ شده است. - به موجب ماده 59 «آيين نامه مزاياي كارمندان دولت» مصوب 03/10/1322 - كل مصوبه نسخ شده است.

10 - آيين نامه راجع به تشكيل صندوق تعاون دادگستري و شرايط وام
- 29/10/1344
هيأت وزيران - 6386
02/11/1344 - ماده 12 نسخ شده است. - به موجب جمله پاياني بعد از ماده 20 «آئين نامه صندوق تعاون و رفاه كاركنان دادگستري» مصوب 30/05/1370 هيات وزيران - كل مصوبه نسخ شده است.

11 - آيين ‌نامه استخدامي شهرداري تهران
- 19/09/1345
هيأت وزيران - 1708423
23/09/1345 - مواد 36، 38، 44 نسخ شده است. - به موجب ماده 58 «آئين‌نامه استخدامي شهرداري پايتخت» مصوب 27/02/1355 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

12 - آيين ‌نامه نظارت بر عمليات دفاتر اسناد رسمي موضوع تبصره ماده 165 قانون ماليات‌هاي مستقيم - 18/08/1347
وزير دادگستري – وزير دارايي - 1400888
18/08/1347 - ماده 10 نسخ شده است. - به موجب مقدمه «آيين‌نامه نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي موضوع تبصره 2 ماده 165 قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاقي 24/12/1348»مصوب 12/02/1350. - كل مصوبه نسخ شده است.

13 - آيين‌ نامه نحوه و ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به كاركنان دولت موضوع تبصره 16 قانون اصلاحي بودجه سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور - 17/01/1353
هيأت وزيران - 3.656
18/01/1353 - مواد 1، 2، تبصره ماده 4، تبصره ماده 5 و بند (ب) ماده 9 نسخ شده است. - به موجب ماده 10 «آيين نامه نحوه و ميزان اعطاي كمك هاي غير نقدي به مستخدمين و بازنشستگان» مصوب 17/09/1354 هيأت وزيران - كل مصوبه نسخ شده است.

14 - آيين‌ نامه نحوه و ميزان اعطاي كمك‌هاي غيرنقدي به مستخدمين و بازنشستگان - 17/09/1354
هيأت وزيران - 63616/664
17/09/1354 - مواد 1، 2، تبصره ماده 4، بند ب ماده 8، نسخ شده است. - به موجب بند (ت) تبصره 33 «قانون بودجه 1362 كل كشور» مصوب 26/12/1361. - كل مصوبه نسخ شده است.

15 - تصويب نامه راجع به تشكيل صندوق تعاون مسكن وزارت دادگستري - 21/06/1356
هيأت وزيران - 44656
21/06/1356 - مواد 6 و 15 نسخ شده است. - به موجب جمله پاياني بعد از ماده 20 «آئين نامه صندوق تعاون و رفاه كاركنان دادگستري» مصوب 30/05/1370 هيات وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

16 - ‌انتقال بانوان با رتبه قضايي از وزارت دادگستري به ساير وزارتخانه‌ها و تبديل رتبه قضايي آنها به اداري - 14/07/1358
هيأت وزيران - 55080
17/08/1358 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب مصوبه «انتقال بانوان با رتبه قضايي از وزارت دادگستري به مؤسسات دولتي و تبديل رتبه قضايي آنها به اداري (‌جايگزين تصويب‌نامه ‌شماره 5508 مورخ 17/07/1358)» مصوب 12/08/1358 هيأت وزيران. -

17 - آيين نامه نحوه و ميزان اعطاء كمك‌هاي غيرنقدي - 19/10/1361
هيأت وزيران - 82522
10/11/1361 - مواد 1 و 4 نسخ شده است. - به موجب بند (ت) تبصره 33 قانون بودجه 1362 كل كشور مصوب 26/12/1361. - كل مصوبه نسخ مي‌شود.

18 - ‌آيين‌ نامه اجرايي نحوه تشخيص نياز مددجويان و چگونگي مصرف اعتبار برنامه توانبخشي سازمان بهزيستي كشور - 27/04/1363
هيأت وزيران - 30476
01/05/1363 - كل مصوبه نسخ شده است - به موجب ماده 8 «آيين‌نامه اجرايي چگونگي تشخيص نياز مددجويان و مصرف اعتبار برنامه كارآموزي و بازپروري اجتماعي سازمان بهزيستي كشور» مصوب 06/02/1371 هيأت وزيران. -

19 - آيين ‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/07/1363 مجلس شوراي اسلامي - 13/05/1364
هيأت وزيران - 31940
15/05/1364 - مواد 1، 85، تبصره 2 ماده 103، مواد 122، 124، 125، 126، 128، بند ج ماده 138، مواد 142، 143، 144، 145، 146، 147، 149، 150، 151، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 180 - به موجب بند 14 ماده 52 «قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» مصوب 22/08/1390. - – كل مصوبه نسخ شده است
لازم به ذكر است فصل چهارم (مواد 122 تا 167) اين آيين‌نامه مجدداً به موجب ماده 23 «آيين‌نامه اجرايي مواد (44)، (44) مكرر و (45) قانون خدمت وظيفه عمومي» مصوب 02/04/1391 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، نسخ شده است.

20 - آيين ‌نامه استخدامي سازمان حسابرسي - 28/02/1367
هيأت وزيران - 5570/ت 167
17/03/1367 - مواد 43، 62 - به موجب بندهاي 10 و 14 مصوبه «اصلاح آيين نامه استخدامي سازمان حسابرسي» مصوب 11/01/1372 هيأت وزيران. - مواد اصلاحي نيز به موجب پيوست1 اين تصويبنامه نسخ گرديد.

21 - آيين ‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ايران - 21/04/1368
هيأت وزيران - 458ت/47288
08/05/1368 - مواد 42، 60، 61، 68، 100، تبصره ماده 114، مواد 136، 137 نسخ شده است. - به موجب ماده 110 «آيين‌نامه استخدامي ‌مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران» مصوب 04/12/1381 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است

22 - تصويب نامه راجع به اصلاح آيين نامه مرخصي ها - 05/09/1368
هيأت وزيران - 80866/ت859
04/11/1368 - بند 11 - به موجب «تصويبنامه در خصوص معذوريت وضع حمل بانوان» مصوب 12/06/1374 هيأت وزيران. -

23 - آيين ‌نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) - 01/12/1369
هيأت وزيران - 151204/ت515هـ
22/12/1369 - بند 1 تا 3 ماده 39، ماده 47، مواد 56 و 57 نسخ شده است - به موجب بند 958 پيوست 1 «تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)» مصوب 27/12/1399 هيأت وزيران. -

24 - آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد - 17/07/1370
هيأت وزيران - 47906/ت392هـ
25/08/1370 - مواد 42 و 43 نسخ شده است. - به موجب ماده 45 «آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي فني و حرفه اي آزاد» مصوب 08/05/1385 هيأت وزيران.
لازم به ذكر است عنوان اين مصوبه قبل از اصلاحيه 28/01/1379 «آيين نامه موضوع تبصره ماده ۱۱۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران» بوده است. - كل مصوبه نسخ شده است

25 - آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (32) قانون بودجه سال 1379 كل كشور
- 14/01/1375
هيأت وزيران - 496/ت 22713هـ
20/01/1379 - بند (د) ماده 1 نسخ شده است. - به موجب جمله پاياني «آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (32) قانون بودجه سال 1379 كل كشور» مصوب 23/05/1379 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

26 - آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش
- 02/10/1375
هيأت وزيران - 120854/ت 17179هـ
12/10/1375 - جزء 3 بند (ب) ماده 73 نسخ شده است. - به موجب جمله پاياني «آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش» مصوب 16/04/1381 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

27 - آيين ‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك - 02/10/1375
هيأت وزيران - 121144/ت 17179هـ
12/10/1375 - جزء 3 بند (ب) ماده 75 نسخ شده است. - به موجب جمله پاياني «آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك» مصوب 29/09/1377 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور. - كل مصوبه نسخ شده است.

28 - اصلاح آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه اي - 28/01/1379
هيأت وزيران - 4583/ت 20799هـ
12/02/1379 - بند 33 (موضوع اصلاح ماده 42 آيين‌نامه) نسخ شده است. - به موجب ماده 45 «آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي فني و حرفه اي آزاد» مصوب 08/05/1385 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

29 - آيين‌نامه طرح ترويج فرهنگ ايثار وشهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات فرهنگي و هنري به خانواده‌هاي معظم شاهد و ايثارگران - 10/02/1381
هيأت وزيران - 9495/ت24465هـ
05/03/1381 - ماده 5 نسخ شده است.
- به موجب «آيين ‌نامه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت» مصوب 20/07/1388 هيأت وزيران.
- كل مصوبه نسخ شده است.

30 - آيين ‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري‌هاي كشور - 30/05/1381
هيأت وزيران - 64018/ت25342هـ
14/12/1381 - ماده 63، تبصره ماده 72، مواد 74 و 76 -
ابطال شده به موجب رأي شماره 853-854 مورخ 08/07/1399 ديوان عدالت اداري. - كل مصوبه ابطال شده است.

31 - آيين نامه شوراي عالي برنامه‌ريزي كشوري پيشگيري از عفونت HIV و ايدز و كنترل آن - 21/03/1382
هيأت وزيران - 17520/ت27611هـ
04/04/1382 - بند 4 ماده 6 نسخ شده است. - به موجب تبصره 4 ماده 28 «آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروه‌هاي تخصصي» مصوب 31/05/1387 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

32 - آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروه‌هاي تخصصي - 28/03/1382
هيأت وزيران - 16918/ت26517هـ
16/04/1382 - بندهاي 20 و 22 ماده 3، بند 16 ماده 13، بند 4 ماده 22، تبصره ماده 28، تبصره 2 ماده 39، بند 13 ماده 45، بند 13 و تبصره ماده 50، بند 11 و تبصره ماده 55، بند 14 و تبصره ماده 58، بندهاي 15 و 17 و تبصره ماده 61 و مواد 64 تا 66 نسخ شده است. - به موجب رديف 35 پيوست چهار «تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي» مصوب 15/01/1400 هيأت وزيران، - كل مصوبه نسخ شده است.

33 - آيين‌ نامه تعيين نرخ تعرفه خدمات كنسولي سال 1383 - 20/02/1383
هيأت وزيران - 13755/ت30673هـ
30/03/1383 - جداول پيوست نسخ شده است. - به موجب ماده 17 «آيين‌نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي» مصوب 20/02/1383 هيأت وزيران (ابلاغي 10/04/1383) - كل مصوبه نسخ شده است.

34 - آيين نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير - 04/11/1383
هيأت وزيران - 65846/ت 32180هـ
12/11/1383 - ماده 3 نسخ شده است. - نسخ صريح ماده 3 اين مصوبه به موجب بند2 مصوبه «اصلاح آيين‌نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير» مصوب 12/04/1384 هيأت وزيران. -

35 - تعيين تعرفه و فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني سال 1384 - 18/02/1384
هيأت وزيران - 4281/ت 32661هـ
31/02/1384 - بند 6 نسخ شده است. - به موجب بند 9 «تصويب نامه راجع به تعرفه خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي در سال 1385» مصوب 29/05/1385 هيأت وزيران - كل مصوبه نسخ شده است.

36 - اجازه توزيع اعتبارات سال 1384 ستاد راهبري بازسازي بم به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - 27/02/1384
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد راهبري بازسازي بم - 10931/ت 32703ن
27/02/1384 - رديف 3 جدول پيوست نسخ شده است. - به موجب مصوبه «اجازه اقدام سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورنسبت به توزيع اعتبارات بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1384 ستاد راهبري وسياستگذاري بازسازي بم به شرح جداول پيوست» مصوب 27/04/1384 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

37 - آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروه‌هاي تخصصي
- 08/04/1384
هيأت وزيران
- 28503/ت 33393هـ 10/05/1384 - مواد 3، 13، 22، تبصره ماده 28، تبصره 2 ماده 39، 45، 50، 55، 58، 61 و مواد 64 تا 66 نسخ شده است. - به موجب ماده 30 «آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروه‌هاي تخصصي» مصوب 31/05/1387 هيأت وزيران . - كل مصوبه نسخ شده است.

38 - تصويب نامه راجع به تعرفه خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي در سال 1385 - 29/05/1385 هيأت وزيران - 66070/ت34343هـ
07/06/1385 - بند 7 نسخ شده است. - به موجب بند 8 «تصويب نامه راجع به تعيين تعرفه و فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در سال 1386» مصوب 06/04/1386 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

39 - تصويب نامه راجع به تعيين تعرفه و فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در سال 1386 - 06/04/1386
هيأت وزيران - 62456/ت 37657هـ
23/04/1386 - بند 6 نسخ شده است. - به موجب بند 9 «مصوبه تعيين تعرفه و فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در سال 1387» مصوب 08/02/1387 نمايندگان ويژه رييس جمهور. - كل مصوبه نسخ شده است.

40 - آيين‌ نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي - 27/08/1386
هيأت وزيران - ۱۴۱۶۹۹/ت۴۴۰۵هـ
04/09/1386 - جداول شماره 1 و 2 نسخ شده است. - به موجب ماده 15 «آيين‌نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي» مصوّب 13/05/1395 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

41 - اصلاح ماده (6) آيين نامه داخلي هيئت دولت - 15/02/1387
هيأت وزيران - 27616/ت100هـ
28/02/1387 - متن مصوبه (بندهاي 2 و 3 ماده 6 اصلاحي) - به موجب مصوبه «اصلاح ماده (6) آيين نامه داخلي هيئت دولت»‌مصوب 30/05/1392 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

42 - آيين ‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروه‌هاي تخصصي - 31/05/1387
وزراي عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 11034/ت34918هـ مورخ 09/02/1385 - 89224/ت35365ك 03/06/1387 - بند 7 ماده 12، جزء 4 بند (الف) ماده 22 و ماده 26 نسخ شده است. - به موجب رديف 45 پيوست چهار «تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي» مصوب 15/01/1400 هيأت وزيران، - كل مصوبه نسخ شده است.

43 - ‌آيين ‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران - 23/12/1388
هيأت وزيران - 262747/44186
27/12/1388 - مواد 8 تا 10 نسخ شده است. - به موجب ماده 10 «آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاههاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها» مصوب 28/08/1399 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي. - كل مصوبه نسخ شده است.

44 - اتخاذ تصميماتي در خصوص تسهيلات اعطايي به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران - 31/05/1389
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 120569/ت44809 ن
31/5/1389 - بندهاي 14 و 23 نسخ شده است. - به موجب ماده 10 «آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاههاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها» مصوب 28/08/1399 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي. - كل مصوبه نسخ شده است.

45 - واگذاري حق استفاده ساختمان مهمان‌سراي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد واقع در شهر تهران به شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان - 05/06/1391
هيأت وزيران - 134264/ت48390هـ
08/07/1391 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب «واگذاري حق بهره برداري از ساختمان مهمانسراي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد واقع در بخش (3) تهران از شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به وزارت جهاد كشاورزي» مصوب 15/09/1393 كميسيون لوايح هيأت دولت. -

46 - طرح مهرآفرين - 29/09/1391
هيأت وزيران - 176441/ت48702هـ
30/09/1391 - بند (ب) شرايط اختصاصي استخدام، بخشي از بند «و» تذكرات، بند 2/4 تذكرات، بندهاي 6 تا 10 جدول اول مربوط به رديف 6 فصل اول، بند الف و ج مربوط به رديف 6 فصل اول، بندهاي 2 تا 8 جدول دوم مربوط به رديف 6 فصل اول، بخش اول مربوط به رديف6 فصل اول نسخ شده است. - به موجب بند (1) «لغو تصويب‌نامه موضوع طرح مهرآفرين و كليه پيوست ها و اصلاحات و الحاقات بعدي آن» مصوب 21/07/1392 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

47 - اجازه ايجاد معاونت طب سنتي ايراني - اسلامي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - 28/02/1392
نماينده ويژه رييس جمهور - 44351/ت48923هـ
28/02/1392 - بند 7 قسمت (الف)، بند 1 تا 3 و بند 6 و 7 قسمت (ب)، بند 10 قسمت 1 اصل اول با موضوع (توجه خاص به گروه‌هاي آسيب پذير همانند كودكان، زنان باردار و شيرده، سالمندان، معلولان، زندانيان، افراد بدون سرپرست و نيز بيماران با مشكلات رواني) نسخ شده است. - به موجب مصوبه 182900/ ت48923هـ - 10/12/1392 با موضوع «لغو تصويب‌نامه موضوع اجازه ايجاد معاونت طب سنتي ايراني - اسلامي به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي» مصوب 08/10/1392 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

48 - تصويب نامه در خصوص تشكيل كارگروه ملي آموزش 2030 با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش - 21/06/1395
هيأت وزيران - 76403/ت52913 هـ
25/06/1395 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب مصوبه 45685/ت52913هـ ـ 20/04/1396 هيأت وزيران با موضوع «لغو مصوبه تشكيل كارگروه ملي آموزش 2030 با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش» مصوب 18/04/1396 هيأت وزيران. -

49 - تصويب نامه در خصوص انتخاب شهر تبريز به عنوان پايتخت گردشگري كشورهاي اسلامي در سال 1397 (2018 ميلادي) - 03/02/1396
هيأت وزيران - 12481/ت53732هـ
06/02/1396 - جزء (ز) بند 3 نسخ شده است. - به موجب رديف 75 پيوست چهار «تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي» مصوب 15/01/1400 هيأت وزيران. - كل مصوبه نسخ شده است.

پيوست 4)- مصوبات نامعتبر با انقضاي زمان اجرا

1 - بودجه كل سال تخاقوي ئيل 1300 وزارت صحيه و امور خيريه - 03/02/1300
هيأت وزيران - نامعلوم - رديف 40 جدول - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

2 - تصويب‌نامه هيئت وزيران راجع به قانون كار - 28/02/1325
هيأت وزيران - 8294/544
06/03/1325 - مواد 8 تا 13، تبصره 4 ماده 24، تبصره 1 و 2 ماده 26، - كل مصوبه منقضي شده است.

3 - آيين‌‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري - 30/03/1361
هيأت وزيران - 15930
02/04/1361 - مواد 26، 29، 31، 32، 33، تبصره ماده 42، بندهاي 1 و 2 و 8 ماده 65، - كل مصوبه منقضي شده است.

4 - آيين‌‌نامه نحوه كمك‌هاي غيرنقدي موضوع تبصره 33 قانون بودجه سال 1362 - 31/01/1362
هيأت وزيران - 2482
14/02/1362 - ماده 2 - كل مصوبه منقضي شده است.

5 - آيين‌ نامه نحوه مصرف اعتبار رديف 131501 (‌امور امداد امام ـ كمك) موضوع تبصره 32 قانون بودجه سال 1362 - 28/02/1362
هيأت وزيران - 4216
04/03/1362 - ماده 1 - كل مصوبه منقضي شده است.

6 - آيين ‌نامه اجرايي نحوه تشخيص نياز مددجويان و چگونگي مصرف اعتبار برنامه توانبخشي - 06/04/1362
هيأت وزيران - 7410
13/04/1362 - كل مصوبه - كل مصوبه منقضي شده است.

7 - آيين ‌نامه كمك‌هاي غيرنقدي پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (موضوع تبصره 33 قانون بودجه سال 1362) - 28/10/1362
هيأت وزيران - 59830
16/02/1363 - ماده 2 - كل مصوبه منقضي شده است.

8 - آيين‌‌نامه اجرايي نحوه مصرف اعتبارات رديف‌هاي 129022 و 129023 قانون بودجه سال 1365 موضوع بند (ب) تبصره 11 قانون‌ مزبور - 29/05/1365
هيأت وزيران - 29724
08/06/1365 - بند (الف) ماده 1، تبصره 2 ماده 3 - كل مصوبه منقضي شده است.

9 - آئين‌نامه اجرائي نحوه مصرف اعتبارات رديف هاي 129022 و 129023 قانون بودجه سال 1366 موضوع بند (ب) تبصره 11 قانون مزبور - 05/01/1366
هيأت وزيران - 22626/ت 31
31/01/1366 - بند (الف) ماده 1 و تبصره 2 ماده 3 - كل مصوبه منقضي شده است.

10 - آيين‌‌نامه اجرايي قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوّب 09/12/1367 - 20/01/1368
هيأت وزيران - 2976/ت18
02/02/1368 - ماده 12 - كل مصوبه منقضي شده است.

11 - آيين نامه اجرايي نحوه مصرف اعتبارات رديف‌هاي 129022 و 129023 قانون بودجه سال68 موضوع بند(ب) تبصره11 قانون مزبور - 20/03/1368
هيأت وزيران - 41764/ت216
28/03/1368 - بند (الف) ماده 1 و تبصره 2 ماده 3 - كل مصوبه منقضي شده است.

12 - مجموعه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اصلاحي نحوه پرداخت خسارتهاي مردمي مناطق جنگزده در سال 1370 - 25/01/1370
نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده - 20892
25/01/1370 - بند (ب) تبصره ماده 2 دستورالعمل اول - كل مصوبه منقضي شده است.

13 - آيين نامه اجرايي بند «ھ» تبصره (10) قانون بودجه سال ۱۳۷۱ كل كشور - 28/12/1370
هيأت وزيران - 4554/ت576هـ 31/01/1371 - بند (الف) ماده 1 - كل مصوبه منقضي شده است.

14 - ضوابط و دستورالعمل‌هاي اصلاحي نحوه پرداخت خسارت‌هاي مردمي مناطق جنگ‌زده در سال 1371 - 11/01/1371
تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره مربوط به بازسازي مناطق جنگزده - 6076
11/01/1371 - بند (ب) تبصره ماده 2 دستورالعمل اول - كل مصوبه منقضي شده است.

15 - آيين‌‌نامه اجرايي بند (د) تبصره 10 قانون بودجه سال 1372 كل كشور - 13/04/1372
هيأت وزيران - 16211/ت111هـ
16/04/1372 - ماده 1 و تبصره‌هاي آن، - كل مصوبه منقضي شده است.

16 - آيين‌ نامه اجرايي بند (د) تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 كل كشور - 04/02/1373
هيأت وزيران - 16932/ت42 ه 19/02/1373 - بند (الف) و تبصره هاي 1 و 2 ماده 1 - كل مصوبه منقضي شده است.

17 - ضوابط و دستورالعمل هاي جديد اصلاحي نحوه پرداخت خسارتهاي مردمي مناطق جنگزده در سال 1373 - 10/03/1373
نمايندگان ويژه رييس‌جمهور - 18161
11/03/1373 - جزء (ب) بند الف ماده 2 - كل مصوبه منقضي شده است.

18 - ضوابط و دستورالعمل‌هاي اصلاحي نحوه پرداخت خسارت‌هاي مردمي مناطق جنگ‌زده در سال 1374 - 03/03/1374
نمايندگان ويژه رييس‌جمهور - 2429
03/03/1374 - بند (ب) تبصره ماده 2 از مبحث (الف)، مواد 4 و 5 از مبحث (ج) - كل مصوبه منقضي شده است.

19 - آيين نامه اجرايي اعتبارات رديف‌هاي 129022 و 129023 موضوع بند (ج) تبصره (10) قانون بودجه سال 1374 كل كشور - 23/07/1374
هيأت وزيران - 31671/ت15740ه 24/08/1374 - ماده 1 - كل مصوبه منقضي شده است.

20 - آيين نامه اجرايي تبصره (12) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 19/09/1374
هيأت وزيران - 33531/ت15875هـ
27/09/1374 - كل مصوبه - كل مصوبه منقضي شده است.

21 - آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1376 كل كشور - 27/01/1376
هيأت وزيران - 20/53953/ت 17959هـ
20/02/1376 - مواد 6، 17، بند (الف) ماده 18 - كل مصوبه منقضي شده است.

22 - آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور - 13/02/1377
هيأت وزيران - 10315/ت19504هـ
26/02/1377 - ماده 22 - كل مصوبه منقضي شده است.

23 - آيين‌نامه اجرايي تبصره (11) قانون بودجه سال 1377 كل كشور - 20/02/1377
هيأت وزيران - 6165/ت19621هـ 28/02/1377 - مواد 1 تا 3 و ماده 7 - كل مصوبه منقضي شده است.

24 - دستورالعمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بي سرپرست يا از كار افتاده - 06/03/1377
تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده - 20/14355
10/03/1377 - جزء 9 بند (ج) -

25 - آيين‌نامه اجرايي بند «ز» تبصره (8) قانون بودجه سال 1378 كل كشور - 12/12/1377
هيأت وزيران - 79552/ت20961هـ
22/12/1377 - ماده 1 - كل مصوبه منقضي شده است.

26 - آيين‌نامه اجرايي بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1378 كل كشور - 16/03/1378
هيأت وزيران - 10152/ت 21332هـ
26/03/1376 - بند (ج) ماده 1 و ماده 4 - كل مصوبه منقضي شده است.

27 - آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1378 كل كشور - 19/03/1378
هيأت وزيران - 8985/ت21254هـ
14/04/1378 - ماده 14 - كل مصوبه منقضي شده است.

28 - آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (8) قانون بودجه سال 1379 كل كشور - 14/01/1379
هيأت وزيران - 288/ت22713هـ
18/01/1379 - ماده 1 - كل مصوبه منقضي شده است.

29 - آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 كل كشور - 08/03/1379
هيأت وزيران - 10733/ت 22957هـ
21/03/1379 - ماده 15 - كل مصوبه منقضي شده است.

30 - آيين‌نامه اجرايي رديف (1) بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 كل كشور - 29/03/1379
هيأت وزيران - 12520/ت 22771هـ
30/03/1379 - كل مصوبه - كل مصوبه منقضي شده است.

31 - آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1379 كل كشور - 05/04/1379
هيأت وزيران - 13781/ت 23055هـ
11/04/1379 - مواد 6 و 7 - كل مصوبه منقضي شده است.

32 - آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379 كل كشور - 12/04/1379
هيأت وزيران - 15277/ت 23009هـ
20/04/1379 - بند (ب) ماده 4 - كل مصوبه منقضي شده است.

33 - آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1379 كل كشور - 15/04/1379
هيأت وزيران - 15300/ت 23152هـ
20/04/1379 - ماده 4 - كل مصوبه منقضي شده است.

34 - اصلاحيه آيين نامه اجرايي رديف (1) بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 كل كشور - 10/07/1379
هيأت وزيران - 31314/ت23542هـ
19/07/1379 - كل مصوبه - كل مصوبه منقضي شده است.

35 - آيين‌نامه اجرايي ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 02/09/1379
هيأت وزيران - 41882/ت23751هـ
20/09/1379 - كل مصوبه - كل مصوبه منقضي شده است.

36 - آيين نامه اجرايي بند (هـ) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 06/09/1379
هيأت وزيران - 41265/ت23781هـ
16/09/1379 - بند (ر) ماده 1 - كل مصوبه منقضي شده است.

37 - راهكارهاي اجرايي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب ۱۳۷۹ ـ - 21/10/1379
هيأت وزيران - 49454/ت23269هـ
03/11/1379
- بند 12 راهكارهاي اجرايي بخش آب و كشاورزي، بندهاي 14 و 15 بخش آموزش فني و حرفه اي، جزء 3 بند 1 بخش سياست داخلي، جزء (الف) بند 5 و جزء (ب) بند 16 بخش بهداشت و درمان، بند 24 بخش آموزش و پرورش عمومي - كل مصوبه منقضي شده است.

38 - آيين‌نامه اجرايي ماده (۷۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 12/11/1379
هيأت وزيران - 53952/ت23700هـ
26/11/1379 - بند (24) ماده 3، بند (ر) ماده 9، بندهاي (ذ) و (ص) ماده 22، بند (س) ماده 24، بند (ر) ماده 27، مواد 31، 32 و بند (چ) ماده 37 - كل مصوبه منقضي شده است.

39 - آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 كل كشور - 27/12/1379
هيأت وزيران - 59589/ت 24349هـ
27/12/1379 - ماده 7 - كل مصوبه منقضي شده است.

40 - آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره 8 قانون بودجه سال 1380 كل كشور - 27/12/1379
هيأت وزيران - 59580/ت 24367هـ
27/12/1379 - ماده 1 - كل مصوبه منقضي شده است.

41 - آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور - 26/01/1380
هيأت وزيران - 4992/ت24475هـ
11/02/1380 - ماده 14 - كل مصوبه منقضي شده است.

42 - آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 كل كشور - 26/01/1380
هيأت وزيران - 4100/ت24439هـ
05/02/1380 - بند (پ) ماده 4 - كل مصوبه منقضي شده است.

43 - آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 كل كشور - 23/02/1380
هيأت وزيران - 7326/ت24610هـ
25/02/1380 - ماده 4 - كل مصوبه منقضي شده است.

44 - آيين‌نامه اجرايي رديف‌هاي (1)، (2) و (4) بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 كل كشور - 10/05/1380
هيأت وزيران - 23512/ت24977هـ
17/05/1380 - كل مصوبه - كل مصوبه منقضي شده است.

45 - آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و(77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوّب 1371 – مصوّب 1380 - 22/12/1380
هيأت وزيران - 58352/ت25960هـ
27/12/1380 - ماده 8، بند 1 ماده 9 - كل مصوبه منقضي شده است.

46 - آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي - 01/02/1381
هيأت وزيران - 4502/ت 26369هـ
08/02/1381 - رديف‌هاي 11 تا 14 بند (الف) جدول شماره 1، رديف‌هاي 21، 22، 25 تا 32 بند (ب) جدول شماره 1، رديف 40 بند (ج) جدول شماره 1، رديف‌هاي 3 ، 21 و 22 جدول شماره 2، رديف‌هاي 1، 2، 5 تا 12 جدول شماره 3 - كل مصوبه منقضي شده است.

47 - آيين‌نامه اجرايي بندهاي «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و»، «ز»، «ح»، «ن» تبصره 3 قانون بودجه سال 1381كل كشور - 22/03/1381
هيأت وزيران - 11076/ت 26607هـ
08/04/1381 - ماده 13 - كل مصوبه منقضي شده است.

48 - آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 كل كشور - 30/04/1381
هيأت وزيران - 20575/ت 26837هـ
02/05/1381 - كل مصوبه - كل مصوبه منقضي شده است.

49 - تعيين موارد استثناء و معافيت كارگاه‌هاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار - 29/10/1381
هيأت وزيران - 56392/ت27929هـ
07/11/1381 - بند 14 ماده 3 -

50 - آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي - 06/01/1382
هيأت وزيران - 1032/ت 28338هـ
16/01/1382 - رديف‌هاي 9 تا 14 بند (الف) جدول شماره 1، رديف‌هاي 21، 22، 25 تا 32 بند (ب) جدول شماره 1، رديف 40 بند (ج) جدول شماره 1، رديف‌هاي 3 ، 21 و 22 جدول شماره 2، رديف‌هاي 1، 2، 5 تا 12 جدول شماره 3 - كل مصوبه منقضي شده است.

51 - آيين نامه اجرايي بند «ب» تبصره (7) قانون بودجه سال 1382 كل كشور - 07/02/1382
هيأت وزيران - 7128/ت 28528هـ
16/02/1382 - كل مصوبه - كل مصوبه منقضي شده است.

52 - آيين‌نامه اجرايي بندهاي «ب»، «پ»، «ت»، «ث»، «ج»، «چ»، «ر»، «ژ»، «ض» و «ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور - 28/02/1382
هيأت وزيران - 13158/ت 28527هـ
24/03/1382 - ماده 13 و بند (1) ماده 25 - كل مصوبه منقضي شده است.

53 - آيين‌نامه شماره 17091/ت30673هـ مورخ 10 /4/1383 راجع به تعيين تعرفه خدمات كنسولي - 20/02/1383
هيأت وزيران - 17091/ت30673هـ
10/04/1383 - رديف‌هاي 9 تا 14 بند (الف) جدول شماره 1، رديف‌هاي 22، 23، 26 تا 33 بند (ب) جدول شماره 1، رديف 42 بند (ج) جدول شماره 1، رديف‌هاي 3 ، 21 و 22 جدول شماره 2، رديف‌هاي 1، 2، 5 تا 12 جدول شماره 3 - كل مصوبه منقضي شده است.

54 - آيين نامه اجرايي بند «ب» تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 كل كشور - 03/03/1383
هيأت وزيران - 787/ت30446هـ
09/03/1383 - كل مصوبه - كل مصوبه منقضي شده است.

55 - ضوابط اجرايي بودجه سال 1384 كل كشور - 28/01/1384
هيأت وزيران - 5285/ت32794هـ
03/02/1384 - بند 10 - كل مصوبه منقضي شده است.

56 - اسناد ملي توسعه استان‌هاي كشور در برنامه چهارم توسعه - 05/04/1384
هيأت وزيران - 25798/ت33111هـ
09/05/1384 - - جزء 8 بند (ب) و جزء 21 بند (د) و جزءهاي 14 و 29 و 33 بند (هـ) و رديف‌هاي 40 و 41 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان آذربايجان شرقي،
- جزء 16 بند (ج) و جزء 19 بند (د) و جزءهاي 14 و 19 و 23 بند (هـ) و رديف‌هاي 40 و 41 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان آذربايجان غربي،
- جزء 20 بند (د) و جزءهاي 19 و 23 بند (هـ) و رديف‌هاي 39 و 40 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان اردبيل،
- جزء 14 بند (الف) و جزء 13 بند (ج) و جزءهاي 19 و 28 بند (د) و جزءهاي 45 و 54 و 58 بند (هـ) و رديف‌هاي 40 و 41 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان اصفهان،
- جزء 16 بند (ج) و جزءهاي 18 و 22 بند (هـ) و رديف‌هاي 41 و 42 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان ايلام،
- جزء 20 بند (د) و جزءهاي 18 و 22 بند (هـ) و رديف‌هاي 41 و 42 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان بوشهر،
- جزء 14 بند (الف) و جزء 17 بند (د) و جزءهاي 23 و 27 بند (هـ) و رديف‌هاي 39 و 40 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان تهران،
- جزء 30 بند (د) و جزءهاي 39 و 40 بند (هـ) و رديف‌هاي 41 و 42 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان چهارمحال و بختياري،
- جزء 14 بند (د) و جزءهاي 24 و 28 بند (هـ) و رديف‌هاي 36 و 37 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان خراسان رضوي،
- جزء 22 بند (د) و جزءهاي 23 و 27 بند (هـ) و رديف‌هاي 39 و 40 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان خراسان شمالي،
- جزء 21 بند (د) و جزءهاي 37 و 41 بند (هـ) و رديف‌هاي 38 و 39 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان خراسان جنوبي،
- جزء 27 بند (د) و جزءهاي 8 و 37 و 41 بند (هـ) و رديف‌هاي 31 و 32 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان خوزستان،
- جزء 16 بند (د) و جزءهاي 18 و 22 بند (هـ) و رديف‌هاي 40 و 41 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان زنجان،
- جزء 14 بند (د) و جزءهاي 28 و 32 بند (هـ) و رديف‌هاي 40 و 41 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان سمنان،
- جزء 4 بند (ج) و جزءهاي 8 و 13 بند (د) و جزءهاي 12 و 17 و 22 بند (هـ) و رديف‌هاي 39 و 40 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان سيستان و بلوچستان،
- جزء 21 بند (د) و جزءهاي 25 و 30 بند (هـ) و رديف‌هاي 40 و 41 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان فارس،
- جزء 18 بند (د) و جزءهاي 20 و 24 بند (هـ) و رديف‌هاي 35 و 36 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان قزوين،
- جزءهاي 15 و 21 بند (د) و جزءهاي 22 و 27 و 31 بند (ه) و رديف‌هاي 40 و 41 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان قم،
- جزء 23 بند (د) و جزءهاي 25 و 29 بند (هـ) و رديف‌هاي 40 و 41 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان كردستان،
- جزء 20 بند (د) و جزءهاي 24 و 28 بند (هـ) و رديف‌هاي 40 و 41 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان كرمان،
- جزء 18 بند (د) و جزءهاي 24 و 28 بند (هـ) و رديف‌هاي 41 و 42 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان كرمانشاه،
- جزء 21 بند (د) و جزءهاي 19 و 23 بند (هـ) و رديف‌هاي 40 و 41 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان كهگيلويه و بويراحمد،
- جزء 19 بند (الف) و جزء 24 بند (د) و جزءهاي 28 و 32 بند (هـ) و رديف‌هاي 34 و 35 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان گلستان،
- جزء 2 بند (الف) و جزء 17 بند (ج) جزءهاي 11 و 12 و 20 بند (د) و جزءهاي 26 و 30 بند (هـ) و رديف‌هاي40 و 41 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان گيلان،
- جزء 15 بند (د) و جزءهاي 24 و 28 بند (هـ) و رديف‌هاي 40 و 41 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان لرستان،
- جزء 15 بند (د) و جزءهاي 21 و 25 بند (هـ) و رديف‌هاي 41 و 42 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان مازندران،
- جزء 16 بند (د) و جزءهاي 26 و 30 بند (هـ) و رديف‌هاي 39 و 40 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان مركزي،
- جزء 14 بند (د) و جزءهاي 9 و 16 و 20 بند (ه) و رديف‌هاي 39 و 40 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان هرمزگان،
- جزء 18 بند (د) و جزءهاي 19 و 23 بند (ه) و رديف‌هاي 41 و 42 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان همدان،
- جزء 27 بند (د) و جزءهاي 22 و 23 و 43 و 47 بند (ه) و رديف‌هاي 41 و 42 جدول شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم در سند ملي توسعه استان يزد - كل مصوبه منقضي شده است.

57 - آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1384 كل كشور - 12/04/1384
هيأت وزيران - 24124/ت 33320هـ
22/04/1384 - كل مصوبه - كل مصوبه منقضي شده است.

58 - سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
- 05/05/1384
هيأت وزيران - 29098/ت 248هـ
11/05/1384 - جزء (4 - 1) بند (4) محور نهم: توسعه فرهنگي، مندرج در پيوست - كل مصوبه منقضي شده است.

59 - ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور - 07/01/1385
هيأت وزيران - 11339/ت34802هـ
09/02/1385 - بند 17 - كل مصوبه منقضي شده است.

60 - تمديد تصويب‌نامه موضوع تعيين موارد استثناء و معافيت كارگاه‌هاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار - 18/10/1384
هيأت وزيران - 34358/69902
01/11/1384 - كل مصوبه - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

61 - افزايش مستمري بازنشستگان، مستمري بازماندگان و ازكارافتادگان در سال 1386 - 26/02/1386
هيأت وزيران - 29084/ت37375هـ
29/02/1386 - تبصره بند (4) - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

62 - آيين‌ نامه اجرايي بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور - 30/02/1386
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيئت دولت - 42005/ت37208ك
21/03/1386 - كل مصوبه - كل مصوبه مدت منقضي شده است

63 - اصلاح جزء (4 - 1) بند (4) محور نهم : توسعه فرهنگي تصويب‌نامه موضوع سند تلفيقي اسناد بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 24/11/1386
هيأت وزيران - 214111/ت36817هـ
28/12/1386 - كل مصوبه (ناظر به اصلاح بند 4 محور نهم) - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

64 - ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور - 26/12/1386
هيأت وزيران - 211947/ت39365هـ
28/12/1386 - رديف 7 پيوست شماره 2 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

65 - تصويب‌نامه راجع به تعيين تعرفه و فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در سال 1387 - 08/02/1387
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 16496/ت39194ن
08/02/1387 - بندهاي 5 و 6 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

66 - تكليف وزارت رفاه و تامين اجتماعي نسبت به تخفيف پنجاه درصد (50%) حق بيمه سهم كارفرمايي زنان سرپرست خانوار شاغل در بخش خصوصي در سال 1387 - 08/02/1387
هيأت وزيران - 22220/35144
18/02/1387 - كل مصوبه - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

67 - آيين نامه توزيع اعتبار جزء (6) رديف (520000) قانون بودجه سال 1387 كل كشور - 29/10/1387
هيأت وزيران - 214975/ت41923هـ
19/11/1387 - بند 10 و رديف 8 جدول پيوست - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

68 - تعيين حق بيمه خدمات درماني خانوارهاي كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري در سال 1388 - 18/09/1388
هيأت وزيران - 184380/ت43813هـ
18/09/1388 - بندهاي 1 تا 4 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

69 - تعيين حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و ضريب حقوق مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري و قضات براي سال 1389 - 09/03/1389
هيأت وزيران - 44585/54017
09/03/1389 - بند 10 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

70 - تعيين تعرفه و فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در سال 1389 - 27/04/1389
وزيران عضو كارگروه بررسي و هماهنگي امور اجرايي مربوط به بخش درمان - 81729/ت 44939ك
27/04/1389 - تبصره 2 بند 3، جزء‌هاي (ج)، (د) و (هـ) بند 4 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

71 - تعيين تعرفه و فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1390 - 11/03/1390
هيأت وزيران - 65155/ت 46772هـ
28/03/1390 - زيرجزء 3 جزء (الف) بند 3، زيرجزء هاي 3 تا 5 جزء (د) بند 3 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

72 - تعيين حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و ضريب حقوق مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري و قضات در سال 1390 - 18/03/1390
هيأت وزيران - 65699
29/03/1390 - بند 11 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

73 - تعيين حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و ضريب حقوق مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري و قضات در سال 1391 - 24/03/1391
هيأت وزيران - 58404/ت48093 هـ
27/03/1391 - تبصره 2 بند 13 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

74 - آيين نامه اجرايي بند (80) قانون بودجه سال 1391 كل كشور - 04/04/1391
هيأت وزيران - 81619/ت48210هـ
28/04/1391 - تبصره 2 ماده 6 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

75 - تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1391 - 18/04/1391
هيأت وزيران - 79102/ت48289 هـ
25/04/1391 - زيرجزء 3 جزء (الف) بند 3، تبصره جزء (ب) بند 3، زيرجزء‌هاي 3 تا 5 جزء (د) بند 3 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

76 - تعيين بسته اجرايي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده (217) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 23/07/1391
هيأت وزيران - 155652/ت48527هـ
08/08/1391 - رديف هاي 1 تا 4 جدول 3-1 بسته اجرايي فرعي 3، رديف هاي 1 تا 4 جدول 3-2 بسته اجرايي فرعي 3، رديف 5 جدول 6-1 بسته اجرايي فرعي 6، رديف 6 جدول 6-2 بسته اجرايي فرعي 6، رديف 2 جدول 9-2 بسته اجرايي فرعي 9 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

77 - تعيين بسته اجرايي وزارت آموزش و پرورش موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 23/07/1391
هيأت وزيران - 155760/ت48527هـ
09/08/1391 - رديف 3 جدول 1-2 بسته اجرايي فرعي 1، رديف 1 جدول 2-1 بسته اجرايي فرعي 2، رديف 6 جدول 2-2 بسته اجرايي فرعي 2 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

78 - تعيين بسته اجرايي وزارت كشور موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
- 23/07/1391
هيأت وزيران - 155782/ت48527هـ
09/08/1391 - بند 1 اهم راهبردهاي وزارت كشور، رديف 28 جدول 5-1 بسته اجرايي فرعي 5: حفظ نظم و امنيت، جدول (7-1) و (7-2) بسته اجرايي فرعي ۷: تحول اجتماعي، زنان و خانواده - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

79 - آيين نامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 29/09/1391
هيأت وزيران - 197284/ت47684هـ
09/10/1391 - ماده 1، ماده 3 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

80 - تعيين بسته اجرايي وزارت ورزش و جوانان موضوع ماده (217) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 29/11/1391
هيأت وزيران - 246255/ت48527هـ
13/12/1391 -

بند 2، 5 تا 8 و 10 راهبردها، بندهاي 6 تا 9 ، 59، 60، 62 و 63 و جزء 7 بند 97 سياست هاي اجرايي و رديف 8 تا 14 جدول 1-1- بسته اجرايي فرعي 1 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

81 - تعيين بسته اجرايي بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع ماده (217‏) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 29/11/1391
هيأت وزيران - 246348/ت48257هـ
13/12/1391 - بند 2 بسته اجرايي
بنياد شهيد و امور ايثارگران - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

82 - تعيين بسته اجرايي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (217) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 29/11/1391
هيأت وزيران - 246355/ت48527هـ
13/12/1391 - بند 8 اهداف صدا و سيما، جزء 3 بند (ب) مسائل اساسي سازمان صدا و سيما، - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

83 - تعيين بسته اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موضوع ماده (217) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 29/11/1391
هيأت وزيران - 246338/ت48527هـ
13/12/1391 - بند 1 حوزه بازي هاي رايانه اي مسائل اساسي بخش فرهنگ، بند 3 حوزه موسيقي راهبردهاي اصلي بخش فرهنگ - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

84 - تعيين بسته اجرايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع ماده (217) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 29/11/1391
هيأت وزيران - 246286/ت48527هـ
13/12/1391 - جزء 7 بند (ب) امور اقتصادي، بند 2 سياست‌هاي اجرايي امور اجتماعي و فرهنگي، رديف 4 جدول 1-1، رديف 5 جدول 1-2، رديف 5 جدول 1-6، رديف 6 جدول 2-5 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

85 - تعيين بسته اجرايي وزارت دادگستري موضوع ماده ( 217) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 29/11/1391
هيأت وزيران - 246278/ت 48527هـ
13/12/1391 - ضرورت تدوين (بند 13)، بند 5 راهبردهاي اساسي جهت حل مسأله يا مشكل؛ بند 4 سياست‌هاي اجرايي متناظر با هر راهبرد، - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

86 - تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1392 - 18/01/1392
هيأت وزيران - 41438/ت49072هـ
24/02/1392 - زيرجزء 3 جزء (الف) بند 3، تبصره جزء (ب) بند 3، زيرجزء‌هاي 3، 4 و 5 جزء (د) بند 3 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

87 - آيين نامه اجرايي بند (102) قانون بودجه سال 1392 كل كشور - 02/04/1392
هيأت وزيران - 85330/ت48210هـ
11/04/1392 - تبصره ماده 6 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

88 - ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور - 19/04/1392
هيأت وزيران - 101959/ت49403هـ
06/05/1392 - تبصره 2 بند 20 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

89 - آيين نامه اجرايي بند (95) قانون بودجه سال 1392 كل كشور - 29/08/1392
هيأت وزيران - 145244/ت49579هـ
06/09/1392 - بند (الف) ماده 1 و ماده 6 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

90 - آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 كل كشور - 21/12/1392
هيأت وزيران - 190236/ت50324هـ
25/12/1392 - تبصره ماده 6 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

91 - ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور - 28/12/1392
هيأت وزيران - 192441/ت50327 هـ
28/12/1392 - تبصره 2 ماده 15 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

92 - تعيين تعرفه‌ خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1393 - 24/02/1393
هيأت وزيران - 21466/ت 50399 هـ
30/02/1393 - زيرجزءهاي 2 و3 جزء (الف) بند 4، جزء (ب) بند 4 و تبصره آن، زيرجزءهاي (4 تا 6) جزء (د) بند 4 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

93 - آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور - 31/02/1393
هيأت وزيران - 25839/ت50354هـ
10/03/1393 - بند (الف) ماده 1، تبصره ماده 4 و ماده 6 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

94 - ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1394 كل كشور - 09/01/1394
هيأت وزيران - 753/ت51762هـ
11/01/1394 - تبصره (2) ماده 12 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

95 - تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1394 - 06/02/1394
هيأت وزيران - 17613/ت51775هـ
16/02/1394 - زيرجزءهاي 3 تا 5 جزء (د) بند ۳ مربوط به نرخ حق بيمه درمان در سال ۱۳۹۴، جزء (ب) بند ۳ مربوط نرخ حق بيمه درمان در سال ۱۳۹۴ - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

96 - اصلاح آيين نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان - 17/03/1394
هيأت وزيران - 51551/ت50961هـ
24/04/1394 - بندهاي 5، 9، 10 تا 13 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

97 - آيين نامه اجرايي تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 كل كشور - 03/03/1394
هيأت وزيران - 29433/ت 51902هـ
10/03/1394 - بند (ج) ماده 6 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

98 - تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1395 - 09/03/1395
هيأت وزيران - 32511/ت 53038هـ
20/3/1395 - جزءهاي (الف) و (ب) بند 3 و زيرجزءهاي 3، 4، 5 جزء (د) بند 3 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

99 - ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور - 19/03/1395
هيأت وزيران - 33267/ت52982هـ
22/03/1395 - تبصره 2 ماده 12 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

100 - ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1396 كل كشور - 20/01/1396
هيأت وزيران - 5713/ت54175هـ
26/01/1396 - تبصره 2 ماده 12 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

101 - تصويب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1396 - 28/03/1396
هيأت وزيران - 46818/ت54240هـ
24/04/1396 - زيرجزءهاي 1 و 3 جزء (الف) بند 3، تبصره 2 جزء (ب) بند 3، جزءهاي 2 تا 4 تبصره 3 جزء (د) بند 3 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

102 - ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 كل كشور - 15/01/1397
هيأت وزيران - 4430/ت55241هـ
23/01/1397 - تبصره 2 ماده 12 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

103 - تصويب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1397 - 29/01/1397
هيأت وزيران - 13863/ت55303هـ
11/02/1397 - جزء (هـ) بند 1، جزءهاي 3 و 4 جزء (د) قسمت ۳ مربوط به نرخ حق بيمه درمان در سال 1397، جزء (ب) بند (الف) قسمت ۳ مربوط به نرخ حق بيمه درمان در سال 1397 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

104 - تصويب نامه در خصوص ستاد ملي سياستگذاري همدان در سال 1397 (2018 ميلادي) - 24/05/1397
هيأت وزيران - 68614/ت55641هـ
27/05/1397 - جزء (ر) بند 3 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

105 - آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور - 11/07/1397
هيأت وزيران - 92819/ت55258هـ
15/07/1397 - تبصره 2 ماده 1 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

106 - تصويب‎‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1398 - 27/12/1397
هيأت وزيران - 2893/ت56403هـ
19/01/1398 - جزء (هـ) بند 1، جزء (د) بند 1، تبصره 2 زيرجزء 1 جزء (و)، - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

107 - ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور - 28/01/1398
هيأت وزيران - 8722/ت56461هـ
31/01/1398 - تبصره 2 ماده 12 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

108 - آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور - 06/06/1398
هيأت وزيران - 72196/ت56908هـ
12/06/1398 - تبصره 2 ماده 1 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

109 - ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1399 كل كشور - 31/01/1399
هيأت وزيران - 8206/ت57598هـ
02/02/1399 - تبصره 2 ماده 11 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

110 - تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1399 - 07/02/1399
هيأت وزيران - 11989/ت 57639هـ
13/02/1399 - تبصره 1 جزء (الف) بند 1، جزء (ت) و (ث) بند 1 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.

111 - آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور - 18/04/1399
هيأت وزيران - 42735/ت57824هـ
23/04/1399 - تبصره 2 ماده 1 - كل مصوبه مدت منقضي شده است.