مجاز بودن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اجراي ماده 83 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380

مصوب 1400/06/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مجاز بودن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اجراي ماده 83 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380

هيأت وزيران در جلسه 7 /6 /1400 به پيشنهاد شماره 40064 مورخ 8 /3 /1400 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجاز است در اجراي ماده (83) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- در هر يك از طرح ‌هايي كه اعتبار آن از منابع عمومي دولت و ساير منابع تأمين و براي اجرا به واحدهاي استاني يا مؤسسات تابع و وابسته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار مي ‌گردد، اعتبار مربوط به ساير منابع در اختيار را بر اساس مفاد ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366- و دستورالعمل مربوط و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن ابلاغ نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر