اصلاح بند ( 1 ) تصويبنامه شماره 47658/ت 59019 هـ مورخ 5 /5 /1400 با موضوع (اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري)

مصوب 1400/06/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند ( 1 ) تصويبنامه شماره 47658/ت 59019 هـ مورخ 5 /5 /1400 با موضوع (اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري)
مصوب 1400,06,07

هيئت وزيران در جلسه 7 /6 /1400 به پيشنهاد شماره 55882 /46154 مورخ 31 /5 /1400 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

بند (1) تصويب نامه شماره 47658 /ت59019هـ مورخ 5 /5 /1400 به شرح زير اصلاح مي شود:
1 – در بندهاي (الف) ‌و (ب) ماده (1)، عبارت هاي "هشت درصد" و "چهار درصد" به ترتيب به عبارت هاي "يازده درصد" و "يك درصد" اصلاح مي شود.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور