اصلاح آيين نامه اجرايي بند ( و ) تبصره ( 9 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 16195/ت 58752ه مورخ 18 ارديبهشت 1400

مصوب 1400/06/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.