بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات شمش فولادي

مصوب 1400/06/06 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات شمش فولادي
مصوب 1400,06,06

با سلام،
پيرو بخشنامه شماره 290092 /1400 /33 مورخ 04 /03 /1400 موضوع ساماندهي صادرات شمش فولادي، به پيوست تصوير نامه شماره 137005 /60 مورخ 03 /06 /1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 135785 /60 مورخ 02 /06 /1400 مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت عيناً جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه هاي مذكور و با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال مي گردد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات