بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص دستورالعمل شناسايي، نحوه رسيدگي، تشخيص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/06/07 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص دستورالعمل شناسايي، نحوه رسيدگي، تشخيص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور
مصوب 1400,06,07

در اجراي حكم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور كه مقرر مي دارد: "در اجراي ماده (6) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب 20 /01 /1399، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آن ها قابل بازيافت است را اخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره 160189 واريز نمايد. فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي فوق الذكر حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان محيط زيست تعيين و اعلام مي شود. توليدكنندگان و واردكنندگاني كه با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و كالاهاي خود اقدام نموده اند، مشمول اين عوارض نمي شوند. دستورالعمل شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود». به پيوست دستورالعمل بند مذكور به شماره 77716 مورخ 24 /05 /1400 كه به تصويب وزير محترم امور اقتصادي ودارايي رسيده است به همراه فرم هاي مربوط جهت اقدام لازم ارسال مي شود.

اميدعلي پارسا

دستورالعمل شناسايي، نحوه رسيدگي، تشخيص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور

در راستاي اجراي حكم بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور كه مقرر مي دارد: «در اجراي ماده (۶) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب 20 /1 /1399، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است را اخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز نمايد. فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي فوق الذكر حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان محيط زيست تعيين و اعلام مي شود. توليدكنندگان و واردكنندگاني كه با تاييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و كالاهاي خود اقدام نموده اند، مشمول اين عوارض نمي شوند. دستورالعمل شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود». دستورالعمل حكم فوق به شرح ذيل ابلاغ مي گردد:

ا- تعاريف:
معاني واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير مي باشد:
- سازمان: سازمان امور مالياتي كشور؛
- بازيافت: فرآيند تبديل پسماند به انرژي با مواد قابل استفاده مجدد؛
- اشخاص مشمول، اشخاص توليدكننده و واردكننده مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول؛
- مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است
مطابق فهرست تعيين و اعلام شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست؛
- عوارض پساماند: عوارض موضوع اين دستورالعمل؛
- مأخذ مشمول: بهاي فروش مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول.

2- شناسايي:
1 – 2 – فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول به همراه كد HS توسط سازمان حفاظت محيط زيست تعيين و اعلام مي شود.
2 – 2 – گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است اطلاعات، نوع و ميزان مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول وارد شده موضوع اين دستورالعمل را در پايان هر دوره مالياتي به سازمان اعلام نمايد.
3 – 2 – سازمان مكلف است نسبت به دريافت اطلاعات توليدكنندگان مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد.
4 – 2 – با توجه به نقش و اهميت اطلاع رساني در راستاي ايجاد بستر مناسب اجراي قانون، سازمان مكلف است نسبت به اطلاع رساني به مشمولان موضوع حكم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور به طرق مقتضي اقدام نمايد.

۳- رسيدگي و تشخيص:
1-3- سازمان مكلف است نسبت به رسيدگي، تشخيص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعايت ترتيبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن و مواد (۴۷) و (۴۸) قانون محاسبات عمومي اقدام نموده و عوارض وصولي را به حساب درآمدي موضوع بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور واريز نمايد.
2-3- اشخاص مشمول كه نسبت به بازيافت مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول اقدام مي نمايند در صورت تأييد و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به سازمان، مشمول پرداخت عوارض پسماند نمي باشند. در اين صورت اشخاص ياد شده از تاريخ اعلام شده مشمول پرداخت عوارض پسماند نخواهند بود. چنانچه اشخاص مشمول نسبت به پرداخت عوارض پسماند پس از تاريخ اعلام شده اقدام نموده باشند، سازمان مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ درخواست الكترونيكي مودي نسبت به استرداد عوارض پرداختي پس از تاريخ مزبور اقدام نمايد فهرست اشخاص موضوع اين بند پس از دريافت از سازمان حفاظت محيط زيست در سامانه يكپارچه مديريت كاربران سازماني طرح جامع مالياتي به آدرس items.tax.gov.ir با منوي «فهرست اشخاصي كه مشمول پرداخت عوارض پسماند نمي باشند»، بارگذاري خواهد شد.
۳-۳- توليدكنندگاني كه اقدام به توليد مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول به صورت كارمزدي مي نمايند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان قطعات و كالاهاي مشمول مكلف به پرداخت عوارض موردنظر مي باشند.
4-3- ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول جزو مأخذ محاسبه عوارض پسماند نمي باشد و متقابلا عوارض پسماند نيز جزو مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده نبوده و به استناد بند (۷) ماده (۱۴۸) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن، به عنوان هزينه هاي قابل قبول در حسابهاي مالياتي اشخاص مشمول قابل احتساب مي باشد.
5-3- واحدهاي توليدي كه مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول خود را مرجوع مي نمايند به ميزان مواد اوليه، قطعات و كالاهاي صادر شده با مرجوع شده مشمول عارف پسماند نمي باشند.
6-3 - چنانچه توليدكنندگان واردكنندگان اقدام به توليد ورود مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول نموده و از آنها در فرآيند توليد محصول نهايي (غيرمشمول خود استفاده نمايند، صرفاً سهم مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول از بهاي فروش محصول نهايي به عنوان مأخذ مشمول در نظر گرفته مي شود. لازم به ذكر است چنانچه محصول نهايي نيز جزء كالاهاي مشمول باشد، به نسبت مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول به كار رفته در محصول نهايي كه قبلا عوارض پسماند آن مطالبه و وصول شده است مشمول عوارض پسماند مضاعف نمي باشد.

4- مطالبه و وصول:
1-4- سازمان مكلف است فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را طراحي و در پرتال ثبت نام و خدمات جامع الكترونيك مالياتي به نشاني www.evat.ir بارگذاري نمايد.
2-4- اشخاص مشمول مكلفند عوارض پسماند مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول را به مأخذ قيمت فروش با بهاي تمام شده مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول به كار رفته در فرآيند توليد كالاي نهايي محاسبه و فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره مالياتي موضوع ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده (پايان هر فصل)، تكميل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب شماره 4001000901025537 به نام سازمان امور مالياتي كشور تحت عنوان «درآمد حاصل از كالاهاي داراي پسماند مخرب محيط زيست» واريز نمايند
3-4- مرجع رسيدگي به اعتراض اشخاص مشمول، هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود كه برابر حكم ماده ياد شده به شكايت مزبور مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود كه برابر حكم ماده ياد شده به شكايت مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادره قطعي و لازم الاجراست.
4-4- در صورتي كه اشخاص مشمول ظرف مهلت مقرر در بند 2-4 عوارض متعلق را پرداخت ننمايند و يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند سازمان مكلف است نسبت به مطالبه عوارض متعلق با رعايت بند 1-3 اقدام نمايد. هر گاه اشخاص مشمول، عوارض متعلق را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه پرداخت ننمايند، سازمان مكلف است نسبت به وصول آن از طريق عمليات اجرايي موضوع ماده (218) قانون مالياتهاي مستقيم اقدام نمايد.

فرم رسيدگي و تشخيص عوارض پسماند


اداره كل امور مالياتي:

اداره امور مالياتي:

شماره:

تاريخ:مشخصات مؤدي

نام و نام خانوادگي نام شخص حقوقي:

نام تجاري /شهرت كسبي:

شماره اقتصادي:

شناسه ملي /شماره ملي /شناسه مشاركت:

نشاني: تلفن: شماره پستي :

در اجراي بند (و) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور و دستورالعمل شناسايي، نحوه رسيدگي، تشخيص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند مزبور، حسب رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك ارائه شده، واصله و اطلاعات دريافتي از سامانه ها از تاريخ ................... تا تاريخ ................ بابت دوره هاي مالياتي بهاره  تابستان  پاييز  زمستان  سال 1400، مودي مبلغ ................ ريال فروش مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول عوارض پسماند به شرح زير داشته است، لذا مبلغ ...................... ريال عوارض پسماند، به شرح محاسبات ذيل تعيين مي گردد.


شرح كالاهاي مشمول

نرخ عوارض پسماند

مبلغ فروش

مبلغ عوارض

1

انواع رنگ و آستري رنگ، روغن جلا
2

انواع لوازم و محصولات لاستيكي از جمله انواع لاستيك رويي و توپي
3

انواع لامپ روشنايي و باطري
4

انواع رايانه، تجهيزات جانبي و كمكي آن
5

انواع محصولات فايبرگلاس و محصولات پلاستيكي تقويت شده با فايبر گلاس
6

انواع دستگاه ها و لوازم صوتي و تصويري
7

انواع وسايل بازي و تفريحي و اسباب بازي (پلاستيكي و الكترونيكي)
8

انواع مشمع، سلفون، نايلون و نايلكس
9

انواع محصولات، لوازم و اشياء، مطرود و مخازن پلاستيكي، PET و ظروف ملامين
10

انواع ترايك و كامدهاي گلاسه
11

كالاهاي شيشه اي، كريستال
12

كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا
13

انواع روغن هاي روانكار
جمع كل
مشخصات رسيدگي كننده

نام و نام خانوادگي: سمت: مهر و امضاء:

برگه مطالبه عوارض مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشول عوارض پسماند

اداره كل امور مالياتي

اداره امور مالياتي

اداره امور مالياتي

اداره امور مالياتي

مشخصات مؤدي

نام و نام خانوادگي نام شخص حقوقي:

نام تجاري /شهرت كسبي

شماره اقتصادي:

شناسه ملي /شماره ملي /شناسه مشاركت:

نشاني:

تلفن:

شماره پستي :

اين برگ بر اساس گزارش هاي شماره ...................... مورخ .................. در اجراي بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور و دستورالعمل شناسايي، نحوه رسيدگي، تشخيص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند مزبور، توسط اداره امور مالياتي براي دوره هاي مالياتي زير تنظيم گرديده است، مرجع رسيدگي به اعتراض اشخاص مشمول، هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود كه برابر حكم ماده ياد شده به شكايت مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود. رأي صادره قطعي و لازم الاجرا است

دوره مالياتي

مأخذ مشمول

عوارض پسماند

مبلغ پرداختي

مانده بدهي عوارض پسماند

مبلغ پرداختي

جمع كل مانده بدهي عوارض پسماند دوره ها

مشخصات رسيدگي كننده

نام و نام خانوادگي: سمت: مهر امضا

مشخصات دريافت كننده

مودي

اينجانب تأييد مي نمايم در تاريخ (بعدد) (بحروف) اين برگ را دريافت نموده ام.
اينجانب كه نسبت به مودي سمت را دارم در تاريخ (به عدد) به حروف اين برگ را دريافت نموده و تعهد مي نمايم به مودي برسانم. امضاء

مامور پست مامور ابلاغ

اينجانب تأييد مي نمايم در تاريخ (بعدد) (بحروف) اين برگ را در محل سكونت مودي و محل كار مودي به نشاني مندرج در اين برگه ابلاغ و امضاء را گواهي مينمايم.
به علت عدم حضور (استنكاف)، مودي و بستگان و مستخدمين مودي اين برگ در تاريخ (بعدد ) .................(بحروف) .................. به درب محل سكونت مودي و محل كار مودي به نشاني مندرج در اين برگ الصاق گرديد. پس از پانزده روز در تاريخ (بعدد) .................. (بحروف) ...................... مجدداً مراجعه خواهد شد.فرم اظهار و پرداخت مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مشمول عوارض پسماند

اداره كل امور مالياتي:

اداره امور مالياتي:

شماره ثبت:

تاريخ ثبت:

مشخصات مؤدي

نام و نام خانوادگي نام شخص حقوقي:

نام تجاري /شهرت كسبي

شماره اقتصادي:

شناسه ملي /شماره ملي /شناسه مشاركت:

نشاني:

تلفن:

شماره پستي :

سال دوره هاي مالياتي بهاره  تابستان  پاييز  زمستان 

دوره مالياتي: از تاريخ: تا تاريخ:جدول فروش و عوارض كالاهاي داراي پسماند مخرب محيط زيست شرح كالاهاي مشمول


شرح كالاهاي مشمول

نرخ عوارض پسماند

مبلغ فروش

مبلغ عوارض

1

انواع رنگ و آستري رنگ، روغن جلا
2

انواع لوازم و محصولات لاستيكي از جمله انواع لاستيك رويي و توپي
3

انواع لامپ روشنايي و باطري
4

انواع رايانه، تجهيزات جانبي و كمكي آن
5

انواع محصولات فايبرگلاس و محصولات پلاستيكي تقويت شده با فايبرگلاس
6

انواع دستگاه ها و لوازم صوتي و تصويري
7

انواع وسايل بازي و تفريحي و اسباب بازي (پلاستيكي و الكترونيكي)
8

انواع مشمع، سلفون، نايلون و نايلكس
9

انواع محصولات، لوازم و اشياء، ظروف و مخازن پلاستيكي ، PET و ظروف ملامين
10

انواع تراپك و كاغذهاي گلاسه
11

كالاهاي شيشه اي، كريستال
12

كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا
13

انواع روغن هاي روانكار
جمع كل