بخشنامه گمرك در خصوص تعيين تكليف اظهار نامه هاي صادراتي در جريان

مصوب 1400/06/07 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص تعيين تكليف اظهار نامه هاي صادراتي در جريان
مصوب 1400,06,07

با سلام
پيرو بخشنامه هاي شماره 192387 /97 /50 مورخ 23 /02 /97، شماره 1519576 /97 /370 مورخ 8 /12 /97 و شماره 1366954 /424 مورخ 22 /10 /98 دفتر صادرات موضوع «تعيين تكليف اظهارنامه هاي صادراتي در جريان» ضمن تأكيد مجدد بر اجراي بخشنامه هاي پيروي صدرالاشاره، اعلام مي دارد: با عنايت به استعلام انجام شده از دفتر محترم حقوقي در خصوص «امكان يا عدم امكان ابطال اظهارنامه هاي در جريان كه داراي بدهي ماده 7 ميباشد» و پاسخ واصله طي نامه شماره 56531 /99 مورخ 30 /1 /99 دفتر موصوف مبني بر اينكه «در صورت دارا بودن بدهي و عدم وجود كالايي متعلق به متقاضي، ابطال اظهارنامه با وجود ماده 7 منافاتي ندارد، مگر در خصوص موضوع دستور قضايي خاصي از سوي مراجع قضائي ابلاغ شده باشد كه در صورت وجود پرونده قضايي و دستور قضايي، وفق دستور قضايي قابل اقدام مي باشد و نيز با امعان نظر به استعلام صورت پذيرفته از معاون محترم امور گمركي (طي ارجاعات نامه شماره 7870478) دستور فرمائيد جهت ابطال اظهارنامه هاي صادراتي در جريان كه صادركننده مندرج در آنها داراي بدهي موضوع ماده 7 قانون امور گمركي ميباشد، بالحاظ نمودن تمامي شرايط مندرج در كليه دستورالعملها و بخشنامه هاي ابلاغ شده، از جمله مفاد بند 2 بخشنامه شماره 1266954 /98 /424 مورخ 22 /10 /1398 و اعلام نظر دفتر حقوقي، نسبت به تنظيم صورتجلسه اي در ارتباط با موضوع اقدام و مفاد صورتجلسه نيز بصورت كامنت در اظهارنامه صادراتي مربوطه در سامانه درج گردد. لذا از آنجا كه اظهارنامه هاي مذكور بدون ابطال سيستمي و يا مندرجات صورتجلسه جهت سابقه مربوطه باقي خواهد ماند، لازم است مراتب را رصد نمايند تا پس از رفع بدهي موضوع ماده 7 قانون امور گمركي (كه مندرج به عدم امكان اقدام سيستمي گرديده بود، نسبت به ابطال اظهارنامه در سامانه جامع گمركي اقدام گردد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات