بخشنامه گمرك در خصوص تمديد اعتبار ميزان درصد ساخت داخل IPI

مصوب 1400/06/07 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص تمديد اعتبار ميزان درصد ساخت داخل IPI
مصوب 1400,06,07

با سلام و احترام،
به پيوست تصوير نامه شماره 126505 /60 مورخ 17 /5 /1400 دفتر صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تمديد اعتبار ميزان درصد ساخت داخل (IPI) شامل هشت قلم از خودروهاي كاميونت، وانت و اتوبوس شهري با مدلهاي مربوطه محصول توليدي شركت زامياد به شناسه ملي 11701026474 به ميزان و مطابق جدول ذيل نامه صدرالاشاره، درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودي مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم هاي مربوطه اعلام مي گردد. ضمناً تاريخ اعتبار تعيين شده اين مجوز تا پايان آذرماه سال 1400 مي باشد. خواهشمند است دستور فرمائيد در هنگام ترخيص، با اخذ پروانه واحد توليدي معتبر شركت معرفي شده و پس از انطباق دقيق كالاي وارده با فهرست كالايي مندرج در IPI با رعايت كامل مقررات اقدام نمايند.

علي وكيلي
مديركل دفتر واردات