بخشنامه گمرك در خصوص رفع ممنوعيت صادرات روغن كنجد

مصوب 1400/06/06 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص رفع ممنوعيت صادرات روغن كنجد
مصوب 1400,06,06

باسلام
پيرو بخشنامه شماره 551307 /97 مورخ 10 /5 /1397 موضوع ممنوعيت صادرات انواع روغن خوراكي ساخته شده، به پيوست تصوير نامه شماره 135288 /60 مورخ 2 /6 /1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 130897 /60 مورخ 23 /5 /1400 وزير محترم صنعت، معدن و تجارت موضوع ابلاغ تصميمات پنجاه و سومين جلسه كارگروه توسعه صادرات در خصوص رفع ممنوعيت روغن كنجد پس از تأييد به سازمان ملي استاندارد و تاييد سيستمي وزارت جهاد كشاورزي در سامانه جامع امور گمركي جهت اقدام وفق مفاد نامه هاي مزبور و با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط جاري ارسال مي گردد.

علي اكبر شاماني
مدير كل دفتر صادرات

پيوست: صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4